Working together for green, competitive and inclusive Europe

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" Informacinių ryšių ir technologijų srityje


 
1. Bendro pobūdžio informacija
1.1.
Kvietimo pavadinimas
 
Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” informacinių ir ryšių technologijų srityje (toliau – Kvietimas).
 
1.2. Kvietimo numeris LT07-1-EIM-K02
1.3. Finansavimo tikslas Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje.
1.4. Aktualūs teisės   aktai 1.4.1. Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje gairės pareiškėjams (toliau – Gairės);
1.4.2. 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas;
1.4.3. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, sutinkamai su Reglamento nuostatomis, patvirtintos gairės;
1.4.4. 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;
1.4.5. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084;
1.4.6. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
2. Reikalavimai pareiškėjams
2.1. Tinkami pareiškėjai 2.1.1. Tinkami pareiškėjai yra MVĮ ir didelės įmonės, esančios privačiais juridiniais asmenimis, įsteigtos vienoje iš Europos Sąjungos (toliau – ES) arba Europos Ekonominės erdvės Europos Laisvosios Prekybos Asocijacijos (toliau – EEE EFTA) šalių. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.
2.1.2. Kai paraiška teikiama pagal Mažųjų projektų schemą arba įgyvendinti veiklą – „Naujų produktų ar technologijų diegimas“ (Gairių 13.3 papunktis), tinkami pareiškėjai yra MVĮ.
2.1.3. Privatus juridinis asmuo, įsteigtas vienoje iš ES arba EEE EFTA šalių, kurio projektą nuspręsta finansuoti iš mechanizmo lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, turi įsisteigti kaip juridinis asmuo Lietuvos Respublikoje ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
2.1.4. Tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Svarbu! Informacinis video „Tinkami pareiškėjai ir partneriai” padėsiantis atsakyti į klausimus ar esate tinkamas pareiškėjas arba partneris.
3. Reikalavimai projektams
3.1. Remiamos veiklos 3.1.1. Pagal Gaires būtų remiamos naujų IRT produktų ar technologijų, skirtų informacijai apdoroti ir ryšiams palaikyti visuose sektoriuose, kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos:
3.1.1.1. Naujų IRT produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas:
3.1.1.1.1. investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi produktai ar technologijos prisideda prie verslo ir ekonomikos plėtros, visuomenės gerovės didinimo. Pavyzdžiui, informacijos ir ryšių prietaisai, našios skaičiavimo sistemos (ang. high-speed computing), didelės apimties informacijos analizės sistemos, vaizdo ir garso technologijos, kibernetinio saugumo, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, duomenų apsaugos, į vartotoją orientuoti skaitmeniniai (ang. Human-centric Digital Age) sprendimai.
3.1.1.2. Naujų produktų ar technologijų diegimas:
3.1.1.2.1. investicijos būtų teikiamos technologinių įrankių, įskaitant skaitmenines priemones, Lietuvos įmonėse diegimui. Projektas turi atitikti investicijos sąvoką, pateiktą Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkto 1 papunktyje – investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.


Komercinimo ir diegimo veiklos turi būti įgyvendinamos kartu su veikla – Naujų IRT produktų ar technologijų kūrimas, kaip projekto sudėtinė dalis.

Svarbu! Informacinis video „Remiamos veiklos” apie veiklas, kurių projektams būtų teikiamos investicijos.
3.2. Veiklų įgyvendinimo laikotarpis Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei priimtas sprendimas skirti projektui finansavimą. Jei projekto veiklos yra pradedamos įgyvendinti iki sprendimo skirti projektui finansavimą dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Veiklų įgyvendinimo pabaiga (išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga) negali būti vėlesnė nei 2024 m. balandžio 30 d.
3.3. Kiti reikalavimai projektams 3.3.1. Projektai turi prisidėti prie Programos rezultato – „Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bio ekonomiką, ir IRT srityse“ ir rezultato rodiklių, nurodytų Gairių 31-35 punktuose.
3.3.2. Dvišalės partnerystės projektai turi prisidėti prie Programos dvišalio rezultato – „Padidėjęs verslo bendradarbiavimas tarp įmonių, dalyvaujančių Programoje iš šalies donorės ir šalies paramos gavėjos“.
3.3.3. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas.
3.3.3.1. Jeigu dėl projekto specifikos ir veiklos pobūdžio projekto veiklos vykdomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų (ES ir EEE EFTA šalyse), jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.
3.3.3.2. Projekto veikla – „Naujų produktų ar technologijų diegimas“ privalo būti fiziškai įgyvendinama Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3.3.4. Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos. Įgyvendinant projektus pagal Mažųjų projektų schemą, projektų trukmė negali būti ilgesnė kaip 18 mėn.
3.3.5. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
3.3.6. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas – su paraiška pateiktas parengtas verslo planas. Nepateikus verslo plano, paraiška atmetama neprašant patikslinti paraiškos ir pateikti papildomų dokumentų. Verslo planas gali būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Pateikus verslo planą kita negu rekomenduojama forma, jame turi būti pateikta visa rekomenduojamoje formoje nurodyta informacija.
3.3.7. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gero valdymo (socialiai ar kitaip atskirtų arba diferencijuotų visuomenes grupių galimybes naudotis tokiomis pačiomis teisėmis), darnaus vystymosi (ekonomikos, socialines plėtros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant dėmesį į daugialypę jų tarpusavio priklausomybę ir numatomus įgyvendinimo padarinius) ir lyčių lygybės (moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas ir bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindų panaikinimas) principus. Projekto poveikis šiems principams negali būti neigiamas.
3.3.8. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus lėšas pagal Gaires, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.
4. Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai
4.1. Tinkamos finansuoti išlaidos 4.1.1. Tinkamos finansuoti projektų išlaidos turi atitikti 2014– 2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
4.1.2. Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriuje.

Svarbu! Informacinis video „Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai” atsakys į visus rūpimus klausimus apie projekto finansavimą bei išlaidas.
4.2. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 4.2.1. ilgalaikis turtas (materialusis ir nematerialusis);
4.2.2. prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
4.2.3. komandiruotės ir kelionės;
4.2.4. darbo užmokestis;
4.2.5. netiesioginės išlaidos.
4.3. Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma projektui nustatoma vadovaujantis gairių pareiškėjams IV skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis.
4.4. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos Tinkamos finansuoti projekto netiesioginės išlaidos yra tokios išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos projektui įgyvendinti ir galima nustatyti jų ryšį su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Netiesioginės projekto išlaidos gali būti nustatytos vienu iš Gairių 2 lentelės 7.3 papunktyje nustatytų būdų.
4.5. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nustatoma vadovaujantis gairių pareiškėjams IV skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis.
4.6. Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija.
4.7. Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma 4.7.1. 4000000 Eur pagal Pagrindinę projektų schemą, t. y. projektams, kurių prašoma finansavimo lėšų suma nuo 200 000 Eur iki 1 000 000 Eur.
4.7.2. 1 500 000 Eur pagal Mažųjų projektų schemą, t. y. projektams, kurių prašoma finansavimo lėšų suma nuo 10 000 Eur iki 200 000 Eur.
5. Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
5.1. Paraiškų pateikimo terminas 2021 m. vasario 12 d. 23:59 (GMT+2).
 
5.2. Paraiškų teikimo tvarka 5.2.1. Paraiška turi būti užpildyta ir kartu su priedais tiesioginiu būdu (internetiniu) pateikta:
5.2.1.1. jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS) tiesioginiu būdu (online). 


DMS naudojimosi instrukcijos:  5.2.1.2. jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių, per Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS).

Svarbu! Informacinis video „Bendra informacija pareiškėjams” skirtas susipažinti su reikalinga informacija prieš teikiant paraiškas.
5.3. Su paraiška privalomi pateikti dokumentai 5.3.1. Privalomi dokumentai (dokumentai gali būti rengiami anglų kalba, jeigu projektas įgyvendinamas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių registruoto pareiškėjo arba kartu su Norvegijos Karalystėje registruotu partneriu):
5.3.1.1. Verslo planas ir finansinių prognozių lentelė.
5.3.1.2. Projekto biudžeto paskirstymas pagal veiklas, pareiškėją ir partnerį (-ius), jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).
5.3.1.3. Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas ir kt.).
5.3.1.4. Finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiantys dokumentai, pvz., pažyma, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita.
5.3.1.5. Juridinio asmens registracijos kopija (taikoma, jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių).
5.3.1.6. Patvirtintos paskutinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (pilni ataskaitų rinkiniai) (kai pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, finansinių atskaitomybių rinkinių teikti nereikia, jeigu jie buvo pateikti VĮ Registrų centrui).
5.3.1.7. Patvirtinta metinė ataskaita už 2019 m. (taikoma, jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių).
5.3.1.8. Pareiškėjo ir partnerio, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos:
5.3.1.8.1. jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms) (parsisiųsti);
5.3.1.8.2. Jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių, Europos Komisijos SVV statuso forma.
5.3.1.9. Vienos įmonės deklaracija (taikoma, kai pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.
5.3.1.10. Komunikacijos planas (Komunikacijos plano rengimo gairės).
5.3.1.11. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai gairių reikalavimams ir projektų kriterijams įvertinti (Gairių 4 priedas).
5.3.2. Papildomi dokumentai:
5.3.2.1. Partnerystės sutarties projektas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).
5.3.2.2. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti, jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo ir prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą (parsisiųsti).
5.3.2.3. statistikos institucijai (įstaigai) teiktos paskutinių trejų metų iki paraiškos registravimo MITA dienos arba laiko nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopija (-os) ir dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo statistikos institucijai (įstaigai) faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą statistikos institucijai (įstaigai), kopiją (-os).
5.3.2.4. laisvos formos deklaracija, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad laikosi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 16 dalyje nustatyto reikalavimo (vykdant veiklą – „Naujų  produktų ar technologijų diegimas“).
5.4. Paraiškų vertinimo tvarka 5.4.1. Projektų atranka bus vykdoma vieno etapo projektų konkurso būdu.
5.4.2. Projektų atranka vykdoma suteikiant balus projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.
5.4.3. Projektai turi atitikti administracinės atitikties, formaliuosius projektų atrankos, bendruosius projektų atrankos ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus.
5.4.4. Atrankos kriterijų sąrašas yra pateiktas Gairių 1, 2 ir 3 prieduose.
6. Kita informacija
6.1. Kontaktiniai duomenys pasiteirauti Norvegijos finansinio mechanizmo grupė, norwaygrants@mita.lt
Tel.: +370 604 77086, +370 604 78935
7. Aktualu
  Rezultato rodiklių gairės Gairės dėl rezultato rodiklių siektinų reikšmių nustatymo ir jų apskaičiavimo metodų taikymo
  Bendrosios sąlygos 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutarties bendrosios sąlygos
  Netiesioginės išlaidos Aprašas dėl netiesioginių projekto išlaidų apmokėjimo


 
Bendraukime