Working together for green, competitive and inclusive Europe

Apie

Pagal 2016 m. gegužės 3 d. Europos Sąjungos (toliau – ES), Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystė susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – finansiniai mechanizmai) sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų ekonominiams ir socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti. Pagal minėtus ES ir valstybių donorių susitarimus, siekdama panaudoti skirtas lėšas, šalis gavėja su valstybėmis donorėmis sudaro Susitarimų memorandumus, kuriuose nurodomos finansuojamos programos, atsakingos institucijos ir kiti svarbiausi mechanizmų įgyvendinimo šalyje gavėjoje aspektai. 

2018 m. balandžio 24 d. finansų ministras Vilius Šapoka ir Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Audun Halvorsen pasirašė Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo  ir Susitarimo memorandumą dėl 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo, kuriais sutarta finansuoti 8 programas (taip pat lėšos numatytos šalies gavėjos bei šalių donorių administravimo išlaidoms, Dvišalio bendradarbiavimo fondui).

Programos pavadinimas

Mechanizmų lėšos, Eur

Programos tikslai

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

14 000 000

Didesnės vertės kūrimas ir tvarus augimas - ypatingas dėmesys žaliosioms inovacijoms, įskaitant bioekonomiką, galimos ir kitos sritys verslo bendradarbiavimui

Moksliniai tyrimai

10 000 000

Moksliniais tyrimais pagrįstų žinių plėtros skatinimas - kartu su Latvija ir Estija sukuriamas regioninis mokslinių tyrimų centras

Socialinis dialogas/deramas darbas

1 250 000

Glaudesnis trišalis bendradarbiavimas tarp darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų bei valdžios institucijų ir deramo darbo skatinimas

Sveikata

15 000 000

Prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas - parama psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei

Kultūra

7 000 000

Socialinės ir ekonominės plėtros stiprinamas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą:

·  skatinama plėtra ir atsinaujinimas vietos lygmeniu remiant kultūrinę, kūrybinę ir kultūros paveldo atgaivinimo veiklą, įtraukiant ir įgalinant vietos bendruomenes, užtikrinant socialinę įtrauktį, įvairių sektorių partnerystes;

·   valstybių donorių ir Lietuvos bendradarbiavimas kultūros srityje ir mainai

Pilietinė visuomenė

9 000 000

Pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo stiprinimas bei pažeidžiamų grupių įgalinimas

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

12 000 000

Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis, ypatingas dėmesys:

·  priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu ir saugiu atliekų tvarkymu (bendradarbiavimas su Norvegijos radiacinės saugos tarnyba);

·   galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių atominių elektrinių keliamą pavojų;

·   priemonės, susijusios su kitomis pavojingomis atliekomis ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimu.

Teisingumas ir vidaus reikalai

33 000 000

Teisinės valstybės stiprinimas:

·   ypatingas dėmesys teisingumo grandinės stiprinimui (policija, prokuratūra, teismai, pataisų sistema), geriau užtikrinant teisę kreiptis į teismą, įkalinimui alternatyvių sankcijų naudojimą ir kovą su smurtu dėl lyties, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis;

·   tolimesnis LT pataisų tarnybų sistemos tobulinimas;

·   teismų bei baudžiamojo persekiojimo efektyvumo ir veiksmingumo stiprinimas;

·   policijos gebėjimų ir bendradarbiavimo stiprinimas kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, atsižvelgiant į dabartines tendencijas, susijusias su prekyba žmonėmis ir kitais siekti pelno skirtais nusikaltimais;

·   institucijų gebėjimų stiprinimas smurto šeimoje ir dėl lyties srityje.

Detaliau apie programas, jų biudžetus, tikslus, atsakingas institucijas ir kontaktinius asmenis rasite ČIA.

Susitarimo memorandumuose nurodytos atsakingos už programas Lietuvos institucijos, bendradarbiaujant su partneriais iš šalių donorių bei konsultuojantis su suinteresuotomis pusėmis parengs programų intervencijų aprašus (kuriuose numatys konkrečius programų siektinus rezultatus, tikslines grupes, įgyvendinimo priemones). Donorams patvirtinus programas, bus skiriamas finansavimas iš anksto suplanuotiems projektams arba skelbiami konkursai ir atrenkami finansavimui projektai.

Socialinis dialogo/deramo darbo fondo operatorius – Norvegijos įmonė Innovation Norway šiais metais Vilniuje organizuos programos atidarymo renginį (sekite naujienas Finansų ministerijos bei www.eeagrants.lt svetainėse)

2018 birželio 18 d. Finansinių mechanizmų valdyba paskelbė konkursą Pilietinės visuomenės fondo operatoriui Lietuvoje atrinkti (daugiau informacijos rasite čia).

Projektų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d., programų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

 


Kita aktuali informacija:

Programoje "Socialinis dialogas - deramas darbas" paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl paramos kelionėms. Kvietimo tikslas - užtikrinti dvišalių partnerysčių užmezgimą tarp institucijų šalyse paramos gavėjose ir Norvegijoje. Susipažinti su kvietimu galite ČIA.
 

2014-2021 EEE finansinio mechanizmo reglamentas
 

2014-2021 Norvegijos finansinio mechanizmo reglamentas

 

Metiniai susitikimai su donorais>>

 

INFORMACIJA PROGRAMŲ PARTNERIAMS:

2018 m. liepos 17 d. susitikimo su CPVA administruojamų programų partneriais medžiaga (1 pranešimas, 2 pranešimas, 3 pranešimas, 4 pranešimas, 5 pranešimas, 6 pranešimas)

Bendraukime