Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kvietimai

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“
Kvietimo numeris LT04-3-KM-K01
Tikslas
 
Kvietimo teikti paraiškas metu Programos operatorius siekia atrinkti projektus, kurie geriausiai prisidės prie trečiojo Kultūros Programos rezultato siekimo.
 
Bendrasis Programos tikslas yra socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą.
Konkretus trečiojo Programos rezultato tikslas yra skatinti vietos kultūrinį verslumą, remiant kultūrinio verslumo įgūdžių ugdymą (pirmas produktas), ir panaudojant kultūrinį potencialą bei išteklius vietos plėtrai ir atsinaujinimui bendruomenėje (antras produktas).
Kad būtų pasiekti šie tikslai, Programa skatina į vietą orientuoto kultūrinio verslumo iniciatyvas, kurias įgyvendinant naudojami vietiniai kultūros ištekliai, įtraukiami vietiniai partneriai ir kuriami ilgalaikiai kultūros produktai ir paslaugos, liksiantys bendruomenėje net ir Programai pasibaigus.
Programos atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ tikslai yra šie:
 • Skatinti vietinių kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių ir verslo atstovų dialogą;
 • Stiprinti verslumo įgūdžius vietiniame lygmenyje;
 • Pagerinti supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą;
 • Pagerinti finansinius ir projektų planavimo įgūdžius;
 • Pagerinti infrastruktūros sąlygas, būtinas kultūrinės veiklos įgyvendinimui, atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius;
 • Atgaivinti kultūrines vietas ir paveldo objektus, siekiant puoselėti vietos kultūrinį yvenimą;
 • Užtikrinti socialinį bendrumą ir nediskriminavimą rajonuose, kuriuose gyvena tautinės mažumos.
Projektai pagal šį kvietimą atrenkami taikant dviejų etapų procedūrą:
1. 1 etapas. Kvietimas teikti projektų koncepcijas;
2. 2 etapas. Kvietimas atrinktų geriausių koncepcijų teikėjams pateikti pilną projekto paraiškos paketą.
Tinkami pareiškėjai ir partneriai
Galimi pareiškėjai yra viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės,  nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.
Projekto partneriai:
1. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje;
2. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.2 punkte;
3. Lietuvos savivaldybės ir vietos bendruomenės yra privalomi partneriai arba pareiškėjai.
Šiame kvietime tas pats pareiškėjas gali pateikti tik vieną projekto koncepciją. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną koncepciją, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta koncepcija, o visos kitos koncepcijos bus atmetamos.
Projekto naudos ir kokybės vertinimo etape (antras etapas) paraiškai suteikiama papildomų balų už Valstybių donorių partnerio (-ių) įtraukimą. 
Projekto partnerių skaičius nėra ribojamas.
Tinkamos veiklos
Pagal šį kvietimą finansavimas bus teikiamas pagal dvi kryptis:
 • 1 Kryptis: projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro (pirmoji kryptis);
 • 2 Kryptis: projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą (antroji kryptis).
Finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:
 • vietos kultūrinės bendruomenės iniciatyvoms, pasitelkiančioms kultūrą socialinės sanglaudos skatinimui ir vietos kultūrinės tapatybės stiprinimui;
 • tvarių kultūros paslaugų, kurios tarnaus vietos bendruomenėms ir pasibaigus projektui, sukūrimui;
 • kultūrinio verslumo įgūdžių ugdymui;
 • bendruomenės iniciatyvoms naudojančioms kūrybiškos vietokūros metodą – reikšmingų kultūros vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir / ar nekilnojamųjų kultūros vertybių iš kultūros vertybių registro atgaivinimui per kultūrines veiklas.
Visi pareiškėjai turi siekti prisidėti prie šių Programos rezultato rodiklių:
 • Kultūrinio verslumo mokymų dalyvių skaičius (privalomas abiem kryptims);
 • Atkurtų ir kultūriniams tikslams pritaikytų į kultūros vertybių registrą įtrauktų nekilnojamojo  kultūros vertybių skaičius (privaloma 1 krypčiai);      
 • Kultūriniams tikslams pritaikytų vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, skaičius (privaloma 2 krypčiai).
 • Įgyvendintų veiklų ar kampanijų, skirtų kultūrinių išteklių naudojimui skaičius;
 • Parengtų rinkodaros strategijų skaičius;
 • Sukurtų naujų paslaugų skaičius;
 • Į verslumo skatinimo veiklas įtrauktų vietos suinteresuotų šalių skaičius;
 • Projektų naudojančių kūrybiškos vietokūros metodą skaičius;
Paraiškos formoje pareiškėjai privalo nustatyti šių programos rezultatų pradinę ir siektiną vertes:
 • Metinių pajamų padidėjimas dėl projekto veiklų;
 • Mokymų dalyvių, pranešusių apie padidėjusius kultūrinio verslumo gebėjimus, dalis.
Pareiškėjai projektu turi siekti prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų gebėjimai per dvišalį bendradarbiavimą“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos:
 • Įgyvendintų bendrų kultūrinių veiklų skaičius;
 • Darbuotojų iš Valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę);
 • Darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę).
Paraiškų pateikimo terminas
2020 m. rugsėjo 30 d.  (16:00 Lietuvos laiku)
Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turės užpildyti nustatytos formos koncepcijos formą  https://dms.cpva.lt/login

DMS naudojimosi instrukcijos: 
Atrinktų koncepcijų pareiškėjai bus kviečiami pateikti pilnas paraiškas, kurioms terminas bus nurodytas kvietimo laiške ir kuris negalės būti trumpesnis nei 2 mėnesiai.
Atrankos procesas Projektų vertinimą organizuoja Centrinė projektų valdymo agentūra (programos operatorius). Finansuojami projektai bus atrenkami pagal dviejų etapų procedūrą.
Pirmame etape bent du nepriklausomi ekspertai vertins tik projekto koncepcijas. 10 geriausiai įvertintų koncepcijų (po 5 iš kiekvienos krypties), kurių bendras balų skaičius yra ne mažesnis nei 60 (iš 100), bus atrinktos antrajam etapui ir pakviestos pateikti pilnas paraiškas.
Antrame etape atrinktų pareiškėjų pateiktos pilnos projekto paraiškos bus vertinamos trimis būdais:
1. Tinkamumo įvertinimas 
2. Naudos ir kokybės vertinimas
3. Administracinės atitikties (tik tiems projektams, kurie buvo atrinkti finansavimui).
Naudos ir kokybės vertinamas bus atliktas tik paraiškoms, kurios atitinka projekto tinkamumo kriterijus, nustatytus gairėse pareiškėjams. Šiame etape projektai bus reitinguojami atsižvelgiant į jų indėlį siekiant programos tikslų.
Naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausia du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų yra nurodytas Gairių 6 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio kvietimo projektams yra 60 balų.
Paraiškos vertinimo metu CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.
 
Paraiškos bus vertinamos ne ilgiau kaip 5 mėnesius nuo kvietime teikti paraiškas nurodyto paraiškų pateikimo termino.
Bendras kvietimui skirtas biudžetas 4,300,000.00 eurų kiekvienai finansavimo krypčiai numatyta skirti 2,150,000.00 eurų.
 
Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai Galima prašyti mažiausia lėšų suma – 200,000.00 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 1,000,000.00 eurų.
Finansavimo intensyvumas Iki 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Projektų trukmė Iki 36 mėnesių, bet ne ilgiau kaip 2024 m. balandžio 30 d.
Kontaktai Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
El. paštas: eeagrants@cpva.lt, Tel. (+370) 5 210 7479, (+370 643 01 306), (+370) 663 13 753, Fax (+370) 5 251 4401.
Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPMA dienos.
Aktualu
 
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas
Gairės pareiškėjams (aktuali redakcija)
Gairių pareiškėjams pakeitimas
Nuoroda į teisės aktą

Informacinis seminaras pareiškėjams: I, II, III dalys
Mokymų medžiaga


D.U.K.
Paraiškų vertinimo ataskaita
Koncepcijų vertinimo ataskaita  
Tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita

Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita  
Informacija apie administracinio vertinimo rezultatus
Informacija apie priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo
Bendraukime