Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kvietimai

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas: „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis"

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“
Kvietimo numeris LT03-2-SAM-K01
Tikslas Bendras Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.
Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).
Atviru kvietimu „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ (toliau - kvietimas), programos operatorius siekia atrinkti ir paremti projektus, kurie labiausiai prisideda siekiant programos „Sveikata“ 2 rezultato.
Kvietimu bus siekiama pagerinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.
Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai gali būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.
Tinkami pareiškėjai ir partneriai Galimi Pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, atitinkančios Gairių 4.20 p. pateiktas sąvokas) ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.
Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos atitinkančios Gairių 4.20 p. pateiktas sąvokas) ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.
Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas/projekto vykdytojas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.
Pareiškėjas gali turėti partnerį (-ius). Projekto partnerių skaičius neribojamas.
Tinkamos veiklos
Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:
1.mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų (toliau – sveikatos kabinetų) paprastasis remontas;
2.sveikatos kabinetų metodinių priemonių (psichinės sveikatos stiprinimui skirtų priemonių, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių priemonių,  sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų priemonių, kt. metodinių priemonių), reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti, įsigijimas.
Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir Kvietimo tikslų siekimo bei tiems projektams, kurių į projektą įtrauktų psichikos sveikatos stiprinimui skirtų priemonių (žr. Rekomenduojamų psichikos sveikatos stiprinimui skirtų priemonių sąrašas, 1 priedas) procentas nuo bendrai planuojamų įsigyti priemonių skaičiaus yra ne mažiau kaip 10 proc.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos Rezultato stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):
 • Suteiktų ar pagerintų paslaugų gavėjų skaičius;
 • Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus, bei juos spręsti, dalis.
Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos Produkto stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):
 • Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų, kuriuose buvo patobulintos paslaugos vaikams, skaičius;
 • Vietinių specialistų / paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui, skaičius.
Pareiškėjai gali siekti (rodikliai nėra privalomi) projektu prisidėti prie Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos (pvz. projektas įgyvendinimas su partneriu iš Valstybės Donorės):
 • Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis;
 • Pasitenkinimo partneryste lygis;
 • Bendradarbiaujančių asmenų, kurie taiko dvišalio partnerystės metu įgytas žinias, dalis;
 • Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius;
 • Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius;
 • Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius.
Paraiškų pateikimo terminas 2020 m. spalio 15 d. 16:00 Lietuvos laiku.
Atviri kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami www.cpva.lt ir www.eeagrants.lt.
Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turės užpildyti nustatytos formos paraišką.
 
DMS naudojimosi instrukcijos: 
Atrankos procesas
Paraiškų vertinimą organizuos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius). Vertinimas bus atliekamas trimis etapais:
1.Tinkamumo vertinimas;
2.Naudos ir kokybės vertinimas;
3.Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).
Paraiškoms, kurios atitiks tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus, nustatytus gairėse pareiškėjams, toliau bus atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. Šiame etape pirmumas projektams bus suteikiamas, atsižvelgiant į jų indėlį siekiant Programos tikslų.
Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:
 • gyvendinami silpnose vietose ir tose vietose, kurioms būdingas vidutinio silpnumo socialinių rodiklių rinkinys;
 • planuoja įsigyti didesnį procentą priemonių, skirtų psichinei sveikatai stiprinti.
Kiekvienos tinkamumo vertinimą praėjusios paraiškos naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausiai du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis naudos ir kokybės vertinimo kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Vertinimo kriterijai ir maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų yra nurodytas Gairių pareiškėjams 5 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio kvietimo projektams yra 40 balų.
Projekto tinkamumo vertinimo metu, CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.
Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.
Bendras kvietimui skirtas biudžetas 2.000.000,00 eurų
Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai Galima prašyti mažiausia lėšų suma – 200 000,00 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 250 000,00 eurų.
 
Finansavimo intensyvumas Iki 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Projektų trukmė Iki 24 mėnesių
Kontaktai Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
El. paštas: eeagrants@cpva.lt, Tel. (+370) 5 274 8747, (+370 6631 3760)
Fax (+370) 5 251 4401.
Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPMA dienos.
 
Aktualu Gairės pareiškėjams
1 priedas

priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas 
Nuoroda į teisės aktą

DUK
2020 09 15 vykusių mokymų pareiškėjams medžiaga
Video transliacijos nuoroda
Paraiškų vertinimo informacija Projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita 
Projektų atrankos komiteto protokolo (2020-02-01) nutariamoji dalis
Paraiškų administracinio vertinimo rezultatai 

 
Bendraukime