Working together for green, competitive and inclusive Europe

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kelionių išlaidoms kompensuoti


 
1. Bendro pobūdžio informacija
1.1. Kvietimo pavadinimas Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kelionių išlaidoms kompensuoti (toliau – Kvietimas).
1.2. Kvietimo numeris LT01-7S-MITA-K03
1.3. Finansavimo tikslas Stiprinti dvišalius santykius tarp Norvegijos ir Lietuvos ir skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą.
1.4. Aktualūs teisės aktai 1.4.1. Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kelionių išlaidoms kompensuoti gairės pareiškėjams (toliau – Gairės);
1.4.2. 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas; 
1.4.3. 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;
1.4.4. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972.
2. Reikalavimai pareiškėjams
2.1. Tinkami pareiškėjai 2.1.1. Tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo registruotas Lietuvoje arba Norvegijoje. Dalyvaujant individualiuose vizituose, tinkamas pareiškėjas turi atitinti pareiškėjui ir (ar) partneriui keliamus reikalavimus, nustatytus atvirame kvietime teikti paraiškas, pagal kurį planuojama teikti paraišką dvišaliam projektui įgyvendinti.
3. Reikalavimai projektams
3.1. Remiamos veiklos 3.1.1. individualių vizitų tarp Lietuvos ir Norvegijos, susijusių su partnerių paieška galimiems dvišaliams projektams pagal Programą įgyvendinti, prieš arba rengiant atviro kvietimo Programos projekto paraišką;
3.1.2. dalyvavimo tiksliniuose Programos operatoriaus organizuojamuose renginiuose.
3.2. Veiklų įgyvendinimo laikotarpis Netaikoma.
3.3. Kiti reikalavimai projektams Netaikoma.
4. Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai
4.1. Tinkamos finansuoti išlaidos Kelionių išlaidos pagal fiksuotąją sumą – 779 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai) vienai paraiškai (vienam pareiškėjui).
4.4. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos Netiesioginės išlaidos nėra tinkamos finansuoti.
4.5. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis 779 Eur
4.6. Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija.
4.7. Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma Pagal Kvietimą planuojama paskirstyti iki 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų, iš kurių iki 4 775 Eur Europos ekonominės erdvės mechanizmo lėšų ir 5 225 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.
5. Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
5.1. Paraiškų pateikimo terminas 2022 m. rugpjūčio 1 d. 12:00 val.
 
5.2. Paraiškų teikimo tvarka 5.2.1. Paraiška kartu su paraiškos privalomais dokumentais turi būti pateikta el. paštu norwaygrants@mita.lt
5.3. Su paraiška privalomi pateikti dokumentai 5.3.1. Privalomi dokumentai:
5.3.1.1. Pareiškėjo vienos įmonės deklaracija (Lietuvoje registruotiems juridiniams asmenims);
5.3.1.2. Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti paraišką (pateikti būtina, jei paraišką pasirašo ne pareiškėjo institucijos vadovas); 
5.3.1.3. Pareiškėjo vadovo įsakymas ar kitas lygiavertis dokumentas dėl darbuotojo (kai pareiškėjas yra mažoji bendrija – mažosios bendrijos darbuotojo arba nario) (dalyvio) komandiravimo.
5.4. Paraiškų vertinimo tvarka 5.4.1. Projektų atrankai bus vykdomas nuolatinis paraiškų teikimas.
5.4.2. Paraiška bus laikoma tinkama ir kelionės išlaidos kompensuotos, jei paraiška atitinka Gairių 22 p. nurodytus kriterijus.
6. Kita informacija
6.1. Kontaktiniai duomenys pasiteirauti Norvegijos finansinio mechanizmo grupė, norwaygrants@mita.lt
tel.: (+370) 604 78935, (+370) 604 77086.
7.  Aktualu
  Norvegijos partnerių paieškos duomenų bazė
 
Bendraukime