Working together for green, competitive and inclusive Europe

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" Žaliosios pramonės srityje

1. Bendro pobūdžio informacija
1.1. Kvietimo pavadinimas Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” žalios pramonės inovacijų srityje (toliau – Kvietimas).
1.2. Kvietimo numeris LT07-1-EIM-K01
1.3. Finansavimo tikslas Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.
1.4. Aktualūs teisės aktai 1.4.1. Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje gairės pareiškėjams (toliau – Gairės);
1.4.2. 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas
1.4.3. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, sutinkamai su Reglamento nuostatomis, patvirtintos gairės;
1.4.4. 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;
1.4.5. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084;
1.4.6. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
2. Reikalavimai pareiškėjams
2.1. Tinkami pareiškėjai 2.1.1. Tinkami pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, įsteigti vienoje iš Europos Sąjungos (toliau – ES) arba Europos ekonominės erdvės Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos (toliau – EEE EFTA)  šalių:
2.1.1.1. MVĮ ;
2.1.1.2. didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc.;
2.1.1.3. Teikiant paraišką pagal Mažųjų projektų schemą arba įgyvendinti veiklą – „Naujų produktų ar technologijų diegimas“, tinkami pareiškėjai yra MVĮ;
2.1.1.4. Privatus juridinis asmuo, įsteigtas vienoje iš ES arba EEE EFTA šalių, kurio projektą nuspręsta finansuoti iš mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, turi įsisteigti kaip juridinis asmuo Lietuvos Respublikoje ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
2.1.2. Tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.
2.1.2.1. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.
3. Reikalavimai projektams
3.1. Remiamos veiklos 3.1.1. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, remiamos aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos visuose pramonės sektoriuose:
3.1.1.1. Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas:
3.1.1.1.1. investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos,  nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas).
3.1.1.2. Naujų produktų ar technologijų diegimas:
3.1.1.2.1. Investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegus mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas).
3.2. Veiklų įgyvendinimo laikotarpis Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei priimtas sprendimas skirti projektui finansavimą. Jei projekto veiklos yra pradedamos įgyvendinti iki sprendimo skirti projektui finansavimą dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Veiklų įgyvendinimo pabaiga (išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga) negali būti vėlesnė nei 2024 m. balandžio 30 d.
3.3. Kiti reikalavimai projektams 3.3.1. Projektai turi prisidėti prie Programos rezultato – „Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, ir IRT srityse“ ir rezultato rodiklių, nurodytų Gairių 30-34 punktuose. 
3.3.2. Dvišalės partnerystės projektai turi prisidėti prie Programos dvišalio rezultato – „Padidėjęs verslo bendradarbiavimas tarp įmonių, dalyvaujančių Programoje iš šalies donorės ir šalies paramos gavėjos“.
3.3.3. Pagrindinės projekto veiklos (arba didžioji jų dalis) fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3.3.3.1. Jeigu dėl projekto specifikos ir veiklos pobūdžio projekto veiklos vykdomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, tuomet vykdomos (-ų) veiklos (-ų) metu sukurti rezultatai, produktai ir nauda (o jei įmanoma atskirti, jų dalis, – proporcinga finansavimo įnašui) turi būti naudojami pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) veikloje Lietuvos Respublikoje.
3.3.3.2. Projekto veikla – „Naujų produktų ar technologijų diegimas“ (Gairių 13.3 papunktis), fiziškai turi būti vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 3.3.4. Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos. Įgyvendinant projektus pagal Mažųjų projektų schemą, projektų trukmė negali būti ilgesnė kaip 18 mėn.
3.3.5. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
3.3.6. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas – su paraiška pateiktas parengtas verslo planas. Nepateikus verslo plano, paraiška atmetama neprašant patikslinti paraiškos ir pateikti papildomų dokumentų. Rekomenduojama verslo plano forma yra skelbiama kartu su Kvietimo dokumentais. Verslo planas gali būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Pateikus verslo planą kita negu rekomenduojama forma, jame turi būti pateikta visa rekomenduojamoje formoje nurodyta informacija.
3.3.7. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gero valdymo (socialiai ar kitaip atskirtų arba diferencijuotų visuomenės grupių galimybes naudotis tokiomis pačiomis teisėmis), darnaus vystymosi (ekonomikos, socialinės plėtros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant dėmesį į daugialypę jų tarpusavio priklausomybę ir numatomus įgyvendinimo padarinius) ir lyčių lygybės (moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas ir bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindų panaikinimas) principus. Projekto poveikis šiems principams negali būti neigiamas. Projekte turi būti skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.
3.3.8. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus lėšas pagal Gaires, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.
4. Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai
4.1. Tinkamos finansuoti išlaidos Tinkamos finansuoti projektų išlaidos turi atitikti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriuje.
4.2. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 4.2.1. Ilgalaikis turtas.
4.2.2. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos.
4.2.3. Komandiruotės ir kelionės (netinkamos finansuoti Kvietimo 3.1.1.2. papunktyje nurodytai veiklai).
4.2.4. Darbo užmokestis (netinkamos finansuoti Kvietimo 3.1.1.2. papunktyje nurodytai veiklai).
4.2.5. Netiesioginės išlaidos.
4.3. Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma projektui nustatoma vadovaujantis gairių pareiškėjams IV skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis.
4.4. Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas -
4.5. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos Tinkamos finansuoti projekto netiesioginės išlaidos yra tokios išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos projektui įgyvendinti ir galima nustatyti jų ryšį su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Netiesioginės projekto išlaidos gali būti nustatytos vienu iš Gairių 2 lentelės 7.3. papunktyje nustatytų būdų. Kai netiesioginėms išlaidoms nustatyti pasirenkamas Gairių 2 lentelės 7.3.2.1 punktas, vadovaujamasi netiesioginių išlaidų fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projektų išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (parsisiųsti), taikomu 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (toliau – Programa) paraiškoms ir projektams, kai projekto įgyvendinimo metu įgyvendinamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos.
4.6. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nustatoma vadovaujantis gairių pareiškėjams IV skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis.
4.7. Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija.
4.8. Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma 4.8.1. 8 017 647 Eur (6 815 000 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir 1 202 647 Eur bendrojo finansavimo lėšų) projektams, kurių prašoma finansavimo lėšų suma nuo 200 000 Eur iki 2 000 000 Eur.
4.8.2. 1 000 000 Eur pagal Mažųjų projektų schemą,  t .y. projektams, kurių prašoma finansavimo lėšų suma nuo 10 000 Eur iki 200 000 Eur.
5. Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
5.1. Paraiškų pateikimo terminas 2020 m. lapkričio 6 d. 23:59 (GMT+3)
Paraiškos teikiamos per DMS tiesioginiu būdu (online).
DMS naudojimosi instrukcijos: 
5.2. Paraiškų teikimo tvarka 5.2.1. Paraiška turi būti užpildyta ir kartu su priedais tiesioginiu būdu (internetiniu) pateikta:
5.2.1.1. jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS)
5.2.1.2. jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių, per MITA administruojamą elektroninę sistemą
5.3. Su paraiška privalomi pateikti dokumentai 5.3.1. Privalomi dokumentai:
5.3.1.1. Verslo planas.
5.3.1.2. Projekto biudžeto paskirstymas pagal veiklas, pareiškėją ir partnerį (-ius), jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).
5.3.1.3. Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas ir kt.).
5.3.1.4. Finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiantys dokumentai, pvz., pažyma, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita.
5.3.1.5. Juridinio asmens registracijos kopija (taikoma, jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių).
5.3.1.6. Patvirtintos paskutinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (pilni ataskaitų rinkiniai) (kai pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, finansinių atskaitomybių rinkinių teikti nereikia, jeigu jie buvo pateikti VĮ Registrų centrui).
5.3.1.7. Patvirtinta metinė ataskaita už 2019 m. (taikoma, jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių). 
5.3.1.8. Pareiškėjo ir partnerio, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos:
5.3.1.8.1. jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms) (parsisiųsti); 
5.3.1.8.2. Jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių, Europos Komisijos SVV statuso forma
5.3.1.9. Vienos įmonės deklaracija (taikoma, kai pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.
5.3.1.10. Komunikacijos planas (Komunikacijos plano rengimo gairės).
5.3.1.11. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai gairių reikalavimams ir projektų kriterijams įvertinti (Gairių 4 priedas).
5.3.2. Papildomi dokumentai:
5.3.2.1. Partnerystės sutarties projektas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais). 
5.3.2.2. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti, jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo ir prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą (parsisiųsti).
5.3.2.3. statistikos institucijai (įstaigai) teiktos paskutinių trejų metų iki paraiškos registravimo MITA dienos arba laiko nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopija (-os) ir dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo statistikos institucijai (įstaigai) faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą statistikos institucijai (įstaigai), kopiją (-os).
5.3.2.4. laisvos formos deklaracija, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad laikosi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 16 dalyje nustatyto reikalavimo (vykdant veiklą – „Naujų  produktų ar technologijų diegimas“).
5.4. Paraiškų vertinimo tvarka 5.4.1. Projektų atranka bus vykdoma vieno etapo projektų konkurso būdu.
5.4.2. Projektų atranka vykdoma suteikiant balus projektų naudos ir kokybės vertinimo etape. 
5.4.3. Projektai turi atitikti administracinės atitikties, formaliuosius projektų atrankos, bendruosius projektų atrankos ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus.
5.4.4. Atrankos kriterijų sąrašas yra pateiktas Gairių 1, 2 ir 3 prieduose.
6. Kita informacija
6.1. Kontaktiniai duomenys pasiteirauti Norvegijos finansinio mechanizmo grupė, norwaygrants@mita.lt
Tel.: +370 604 77086, +370 604 78935
7. Aktualu
Bendraukime