D.U.K.

Kultūra

Kaip apibrėžiama Gairėse pareiškėjams:
4.8. Kūrybiška vietokūra – integralus vietų atgaivinimo metodas, kai partneriai iš įvairių sektorių, pasitelkdami meninę ar kultūrinę veiklą, strategiškai formuoja fizinę ir socialinę kaimynystės, miesto ar regiono tapatybę. Svarbiausi šio metodo elementai yra atgaivinimas per kultūrines veiklas, vietos išteklių panaudojimas, tarpsektorinės partnerystės ir aktyvus bendruomenės įsitraukimas.
Taip pat, kaip nurodoma Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodikoje, šiam metodui svarbus stiprus socialinis ir (ar) bendruomeninis aspektas. Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus:
• Prisitaikymas prie bendruomenės poreikių (ypač socialinės rizikos grupių);
• Siekiama išspręsti specifines bendruomenės problemas (socialinę atskirtį, nedarbą, socialinių grupių problemas ir pan.);
• Numatyti edukaciniai renginiai ir mokymai vietos gyventojams;
• Aktyvus bendruomenės dalyvavimas įvairiuose projekto etapuose;
Didesnis vietos bendruomenių kultūros pasiekiamumas dėl projekto veiklų;
• Bendruomenė dalyvauja kuriant kultūros/kūrybinius/meno produktus ar paslaugas;
• Vietos gyventojų įtraukimas – numatytos arba jau atliktos konsultacijos su bendruomene ir suinteresuotosiomis šalimis;
• Projekte vietos bendruomenės įtraukiamos į veiklų vystymą ir sklaidą.
Daugiau apie patį metodą ir praktinį jo taikymą galite pasiskaityti čia: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/07/Ku%CC%84rybis%CC%8Cka-vietoku%CC%84ra-Praktinis-gidas.pdf
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

Šioje skiltyje derėtų aprašyti, kaip projektas prisidės prie Kultūros programos tikslo siekimo.
Bendras Programos tikslas - socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą.
 
 
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

Taip, apribojimai skaičiuojami su tarpais. DMS pildant koncepcijos/paraiškos laukus sistema skaičiuoja ir rodo įvestų simbolių skaičių, todėl aiškiai matoma, kiek simbolių dar galima įvesti.


2020 07 15 00:00


Kultūra

Sistema priima visų dažniausiai naudojamų tipų failus, tačiau yra numatytas apribojimas rinkmenos dydžiui, t.y. keliama rinkmena negali būti didesnė kaip 30MB, o maksimalus visų įkeliamų rinkmenų dydis yra 300 MB. Esant poreikiui įkelti didesnės apimties rinkmenas, rekomenduojame naudoti archyvavimo sistemas  (zip, rar ir pan).


2020 07 15 00:00


Kultūra

Pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento, patvirtinto 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto, 8.7.2 e) punktą (Reglamentas) ir 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (MAFT) 280.5 punktą, PVM yra tinkamas finansuoti tuo atveju, kai jis nėra įtraukiamas į atskaitą ir susigrąžinamas, t. y. jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / projekto partneris yra PVM mokėtojas, tai jo patirtas  PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis tuo atveju, kai projekto vykdytojas PVM negali įtraukti į atskaitą ir todėl to PVM negali susigrąžinti.
Paraiškos teikimo metu, jei pareiškėjas ar partneris yra PVM mokėtojas, bet PVM įtraukiamas į biudžetą, tai su paraiška turi būti pateikti įrodymai (pagrindimas paraiškoje), kodėl PVM yra tinkamas, t. y. kodėl projekto vykdytojas ar pareiškėjas jo įtraukti į atskaitą ir negali susigrąžinti iš biudžeto.
Teikdamas paraišką, pareiškėjas turėtų įvertinti, ar pagal PVM įstatymą iš projekto lėšų numatomos įsigyti prekės ir paslaugos bus ar nebus skirtos pareiškėjo ar partnerio PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Jei skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti – tada PVM netinkama finansuoti projekto lėšomis (nes tokiu atveju turi pagrindą PVM įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti). Jei iš projekto lėšų numatomos įsigyti prekės ir paslaugos nebus skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (tokių prekių ir paslaugų PVM neturi pagrindo įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti) – tuomet PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis.


2020 07 15 00:00


Kultūra

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ 281 p. nurodo, jog „Netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis yra laikomos projekto vykdytojo ir (ar) partnerių patirtos išlaidos kompensaciniam atlyginimui pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, kuris gali būti įtraukiamas į atskaitą ir susigrąžinamas“.
Tokios išlaidos galėtų būti tinkamos, jei projekto paraiškoje yra pagrįsta, kad jos yra būtinos projekto tikslų ir rezultatų pasiekimui bei nurodyta, kodėl tokios išlaidos yra privalomos ir tinkamos, t. y. kodėl jų negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti (analogija - kaip PVM atveju).


2020 07 15 00:00


Kultūra

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 3 straipsnio 13 dalimi, bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
To paties įstatymo 12 dalis nurodo, jog gyvenamosios vietovės bendruomenė - tai savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.).
 
Viešųjų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje, sampratai pirmiausia taikomas teritorinis principas, t.y. tam tikrame kaime, miestelyje gyvena žmonės, turi bendrų poreikių ir siekia juos įgyvendinti įsteigdami bendruomeninę organizaciją, kurios teisinė forma (vadovaujantis įstatymu) yra asociacija, ir kurios steigimo dokumentuose nurodytas jos pamatinis steigimo tikslas – bendruomenės poreikių įgyvendinimas, bendruomenės narių ir jų interesų atstovavimas ar pan.
Jūsų minimos draugijos atveju, būtina atsakyti į klausimus, ar jos nariai yra iš vienos konkrečios vietovės, ir šios draugijos tikslas yra vienos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas.
Jeigu būtų tenkinami anksčiau minėtų įstatymo punktų reikalavimai (dėl teritorinio principo, asociacijos narių tiesioginių interesų atstovavimo ir kt.), draugija galėtų būti traktuojama kaip viešasis interesas, susijęs su gyvenimu kaimynystėje, jeigu toks tikslas ar uždavinys būtų nurodytas draugijos (bendruomeninės organizacijos) steigimo dokumentuose.


2020 07 14 15:17


Kultūra

Rekomenduojame atidžiai įvertinti ar tikrai dvarus, kurie tik teiks erdves renginiams, reikia traukti į partnerystę.
Kaip nurodoma gairėse pareiškėjams, projekto partneris turėtų aktyviai dalyvauti rengiant projekto paraišką ir su Projekto vykdytoju pasirašytos partnerystės sutarties pagrindu prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Vadinasi, parneris turėtų prisidėti prie projekto rezultato kūrimo, teikti pridėtinę naudą projektui arba dalintis projekto rezultatais.
Jei dvaras suteiks tik patalpas ir erdves, jis prie projekto rezultatų kūrimo neprisidės, bei projekto rezultatais nesinaudos. Kitas aspektas, į kurį būtina atkreipti dėmesį yra tai, kad  negalima įtraukti partnerių siekiant išvengti viešųjų pirkimų, tad jei jums projekto įgyvendinimo metu reiktų salę nuomotis, negalėtumėte to padaryti iš partnerio – pirkimai ir mokėjimai tarp partnerių nėra galimi.
Su visais projekto partneriais sudaromos partnerystės sutarties projekte arba pasirašytoje partnerystės sutartyje turi būti aptartos sąlygos, nurodytos Gairių pareiškėjams 20 p.
 


2020 07 14 15:12


Kultūra

Tokia organizacija būtų tinkamas partneris, jei jis atitinka reikalavimą, keliamą visiems valstybių donorių partneriams – organizacijos pagrindinė veikla turi būti vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa.


2020 07 14 15:08


Kultūra

Tokių rekomendacijų ar reikalavimų Programa nenumato. Partnerystė ir jos pridėtinė vertė bei partnerių atsakomybių ir indėlio pasiskirstymas yra projekte dalyvaujančių partnerių tarpusavio sutarimas. Atkreipiame dėmesį, kad partnerio įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas, partnerių indėlis projekte turi būti aprašytas projekto paraiškoje.
 


2020 07 14 15:04


Bendraukime