D.U.K.

Sveikata

Atkreipiame dėmesį, kad pagal kvietimą finansuojamos veiklos nurodytos Gairių 7 punkte, o 7.1. papunktis nurodo, kad finansavimas teikiamas metodikų diegimui ir taikymui projekto įgyvendinimo metu. Atsižvelgiant į šį Gairių papunktį, metodikos kūrimo veiklos ir išlaidos nėra tinkamos ir negali būti finansuojamos.


2020 11 19 15:50


Sveikata

Detalus klausimas: jeigu perkame metodiką ir mokymus kaip su ja dirbti iš valstybės ne donorės šalies, ir mūsų specialistai vyksta stažuotis į užsienio šalį, ar patirtos komandiruočių išlaidų bus tinkamos finansuoti projekto lėšomis?

Atsakymas: Komandiruočių išlaidos būtų tinkamos finansuoti, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir būtinos projekto tikslui ir numatytiems rezultatams pasiekti. Planuojant projekto biudžetą būtina laikytis ekonomiškumo, efektyvumo ir našumo principų. Todėl įvertinant situaciją pasaulyje ir galimybes mokymus ir stažuotes organizuoti nuotoliniu būdu, rekomenduojame įvertinti komandiruočių būtinumą ir tai pagrįsti paraiškoje.


2020 11 19 15:47


Sveikata

Paprastojo remonto darbai reikalingi paslaugų teikimui laikomi tinkamais finansuoti. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad projekto metu sukurtas, įsigytas ar atnaujintas turtas (šiuo atveju suremontuotos patalpos) projekto tikslams turi būti naudojamas ne tik projekto įgyvendinimo metu, bet ir tęstinumo laikotarpiu (t.y. 5 metus po projekto įgyvendinimo). Atitinkamai turės būti užtikrinta, kad remontuojamos patalpos būtų valdomos projekto vykdytojo.


2020 11 19 15:45


Sveikata

Detalus klausimasKvietimo gairėse nurodoma, kad prie paraiškos turi būti pridėta "Metodikos ir (arba) pagalbos mechanizmo ir Darbo modelio aprašymo formą", pačioje formoje rašoma, kad turi būti "Metodikos/pagalbos mechanizmo gairės/vadovas ar kt. dokumentas arba nuoroda į jį (lietuvių ir (ar) anglų kalba)​". Noriu sužinoti ar tai turi būti kažkoks dokumentas, patvirtintas direktoriaus įsakymu ir pan., kuriame aprašomas visas darbo modelis? Ir ar būtinai reikia ir modelio, ir metodo aprašymo formas pildyti?

Atsakymas: 
Kartu su paraiška turi būti pateikta „Metodikos ir (arba) pagalbos mechanizmo ir Darbo modelio aprašymo forma“. Pačioje formoje, skiltyje „Metodikos/pagalbos mechanizmo gairės/vadovas ar kt. dokumentas arba nuoroda į jį (lietuvių ir (ar) anglų kalba)“ yra numatyta galimybė pateikti nurodą į viešai prieinamą oficialiai paskelbtą dokumentą (pvz. planuojate taikyti kitoje šalyje patvirtintą metodiką, kurios gairės/vadovas yra paskelbtas jos kūrėjų interneto svetainėje. Tuomet galėtumėte pateikti tik nuorodą, nereiktų pateikinėti pačio dokumento). Atkreipiame dėmesį, kad teikiant nuorodą ji turi būti viešai prieinama, kad vertintojai galėtų laisvai susipažinti su dokumentu.
Jei teikiate gairės/modelį jis turėtų būti patvirtintas parengusios organizacijos vadovo. Pildyti reikia tą formą, kuri atitinka Jūsų projekto turinį: jei diegiate/taikote metodikos/pagalbos mechanizmą pildote jų aprašymo formą, jei diegiate/taikote darbo modelį, pildote darbo modelio aprašymo formą.


2020 11 19 15:32


Sveikata

Pasirinkta projekto tikslinė grupė turi atitikti Gairių 23 punkte apibrėžtas tikslines grupes. Atkreipiame dėmesį, kad kalbant apie delinkventinio elgesio vaikus, galite tikslinti, į kokį konkretų elgesio aspektą orientuosis Jūsų projektas. Delinkventinis elgesys – tai poelgiai/elgesio visuma, pažeidžiantys egzistuojančias elgesio normas, bet nebūtinai sukeliantys rimtą pavojų ar padarantys labai didelę žalą. Todėl manytina, kad vaikai ir jauni žmonės, sergantys priklausomybėmis patenka į šią grupę, nes delinkventinis elgesys apima ir pvz., alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimą, kuris perauga ir į priklausomybes. Papildomai, siūlytina įvertinti ir kitus aspektus, tarkime, dėl kokių priežasčių išsivysto priklausomybės ir (ar) kitus tuo pačiu metu vaikams/jaunuoliams būdingus elgesio iššūkius, kurie pasireiškia priklausomybėmis sergantiems vaikams ir jauniems žmonėms – tokiu būdu, gali atsirasti ir daugiau veiksnių, kurie atitinka delinkventinio elgesio aspektus, pvz., nedrausmingas, konfliktiškas elgesys, viešosios tvarkos pažeidimai, sudėtingi santykiai su aplinkiniais ir t.t. Tikėtina, kad pažįstate tikslinę grupę, kurią pasirinkote ir iššūkius, su kuriais ji susiduria, tad galėsite įvertinti, kad priklausomybė tikrai nėra „savarankiška“ problema, o su eile socialinių ir kt. veiksnių susijęs iššūkis – juos ir įvertinkite bei panaudokite pagrindimui. Atitinkamai, pasirinkta grupė atitiks ir Gairėse nustatytus kriterijus.


2020 11 19 15:28


Sveikata

Viskas priklauso nuo projekto metu planuojamos įdiegti/taikyti metodikos, pagalbos mechanizmo ir (ar) darbo modelio. Jei paraiškoje pagrįsite, kad įdiegiate ir (arba) taikote naujas metodikas, ir (ar) naujus pagalbos mechanizmus, ir (ar) naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) ir tam yra reikalingi fizinio aktyvumo užsiėmimai, tuomet tokia veikla būtų tinkama.


2020 11 19 15:26


Sveikata

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų viešinimo vadovas numato šias privalomas projektų viešinimo priemones:
  • ne mažiau kaip 2 viešinimo renginiai (pvz. seminarai, konferencijos, spaudos konferencijos) įskaitant projekto atidarymo ir uždarymo renginius (Kai projekto paraiškoje prašoma mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra iki 500.000,00 Eur);
  • ne mažiau kaip 3 viešinimo renginiai (pvz. seminarai, konferencijos, spaudos konferencijos) įskaitant projekto atidarymo ir uždarymo renginius (Kai projekto paraiškoje prašoma mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra didesnė nei 500.000,00 Eur);
  • Nuolat atnaujinama projektui skirta (dedikuota) interneto svetainė lietuvių ir anglų kalbomis (kai projekto paraiškoje prašoma mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra daugiau nei 150.000,00 Eur  ir/arba projekte dalyvauja projekto partneris iš valstybės donorės);
  • Nuolat atnaujinama projektui skirta (dedikuota) interneto svetainė arba projektui dedikuotas polapis projekto vykdytojo svetainėje lietuvių kalba (kai projekto paraiškoje prašoma mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra iki 150.000,00 Eur ).
Atminimo lenta ir nuolatinis stendas ( kai į fizinį objektą investuojama mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra daugiau nei 50.000,00 Eur.


2020 11 19 15:18


Atsakymas: tam, kad sistema (DMS) leistų pateikti koncepciją, pareiškėjų prašome pridėti prie koncepcijos bet kokią rinkmeną (kad ir tuščią word dokumentą arba sugeneruotą koncepcijos dokumentą).
 

2020 09 28 15:14


Sveikata

Nėra numatyta apribojimo, keliuose projektuose gali dalyvauti tas pats partneris, todėl taip. Viena savivaldybė gali būti partneriu kiliuose projektuose. Atkreipiame dėmesį, kad partnerystė turi būti pagrįsta ir projekto partneris negali būti įtraukiamas tik formaliai.

2020 09 28 09:12


Sveikata

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Gairių 6 priedu „Apmokytas specialistas –projekto rezultatais besinaudojantis specialistas“, jokių specialių mokymų ar pažymėjimų nėra reikalaujama. Siekiant patvirtinti stebėsenos rodiklio „Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus, bei juos spręsti, dalis“ pasiekimą turės būti pateiktos projekto vykdytojo apklausų apie sustiprintus gebėjimus ataskaitos.

2020 09 28 09:10


Bendraukime