D.U.K.

Sveikata

Prisijungti prie DMS galite adresu https://dms.cpva.lt/login. Prisijungę prie DMS rasite aktyvių kvietimų sąrašą, pasirinkite kvietimą, kuriam norite teikti paraišką (pvz. „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis”) ir spauskite mygtuką “Kurti paraišką”

Atkreipiame dėmesį, kad internetiniame puslapyje www.norwaygrants.lt yra patalpintos DMS naudojimosi istrukcijos, kurios padės lengivau prisijungti, parengti ir pateikti paraišką.

 

2020 09 10 11:40


Sveikata

Detalus klausimas: kartu su paraiška ketiname pateikti su partneriais pasirašytus ketinimų protokolus. Kiek detalus turėtų būti tokio pobūdžio ketinimų protokolas? Sutartys būtų pasirašomos tik sėkmės atveju (gavus finansavimą). Ar prie ketinimų protokolo reikėtų pridėti ir būsimos sutarties versiją?

Atsakymas: teikiant projekto paraišką pakanka pateikti ketinimų sudaryti partnerystės sutartį dokumentą, būsimos partnerystės sutarties teksto pridėti nėra privaloma.
Gairių pareiškėjams 19 punkte yra numatyta, kas turi būti aptarta ketinimų sudaryti partnerystės sutartį dokumente:
19.1. dokumento tikslas, užduočių, įgyvendinant projektą, pasiskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių);
19.2. projekto išsamus biudžetas, išlaidų paskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių).


Atkreipiame dėmesį, kad jei su paraiška teikiamas partnerystės sutarties projektas ar ketinimų sudaryti tokią sutartį dokumentas, pasirašytos partnerystės sutarties kopija programos operatoriui turės būti pateikta iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo.
 

2020 09 09 23:10


Sveikata

Tokių rekomendacijų ar reikalavimų Programa nenumato. Partnerystė ir jos pridėtinė vertė bei partnerių atsakomybių ir indėlio pasiskirstymas yra projekte dalyvaujančių partnerių tarpusavio sutarimas. Atkreipiame dėmesį, kad partnerio įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas, partnerių indėlis projekte turi būti aprašytas projekto paraiškoje.

2020 09 09 23:09


Sveikata

Partnerystės sutarties anglų kalba šablonas yra pateiktas adresu: https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-template.

Partnerystė sutarties pavyzdinė forma lietuvių kalba nėra parengta, rekomenduojame naudoti įprastai įstaigoje naudojamą formą. Atkreipiame dėmesį, kad Gairėse yra pateiktos sąlygos, kurios turi būti aptartos partnerystės sutartyje.
 

2020 09 09 23:08


Sveikata

Negali. Pareiškėjai/partneriai prie projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis, iš kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos nėra tinkamos.

2020 09 09 23:07


Sveikata

Detalus klausimas: Gairėse pareiškėjams nurodoma, kad pagal projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą, projekto išlaidos galės būti apmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avansu ar be avanso ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdą. Ar pasirinkus sąskaitų apmokėjimo būdą, šiuo būdu būtų galima apmokėti visas projekto išlaidas? Kaip dažnai projekto vykdytojas galėtų teikti tokius prašymus? Taip pat, galbūt galima rinktis kombinuotą išlaidų apmokėjimo būdą, t.y. prašyti 30 proc. avanso, o kitas išlaidas apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu?

Atsakymas: išlaidų apmokėjimo būdai bus nustatomi projekto finansavimo sutartyje. Įprastai jie būna abu - ir išlaidų kompensavimo (IK), ir sąskaitų apmokėjimo (SA). Sutarties rengimo etape, PO gali nuspręsti neleisti pvz. SA būdo ar apriboti avanso dydį (tai numatoma sutartyje). Vėliau, jau Mokėjimo Prašymo (MP) teikimo metu, Projekto vykdytojas (PrV) renkasi išlaidų apmokėjimo būdą (arba IK, jei jau apmokėta; įprastai tai būna DU ir kitos einamosios išlaidos, maži pirkimai ir pan.) arba SA būdą (jei sąskaita dar neapmokėta). MP forma yra sukurta taip, kad atskirose dalyse būtų galima deklaruoti tiek jau patirtas ir kompensuoti prašomas išlaidas (IK), tiek ir sąskaitų apmokėjimo (SA) būdų prašomas apmokėti išlaidas (jei šis būdas yra numatytas projekto sutartyje).
Jei yra išmokamas avansas, natūralu, kad turėtų būti numatytas ir IK būdas, nes kitu atveju avanso išmokėjimas netenka prasmės. 
Todėl rekomenduojama kombinuoti tuos 2 būdus – naudoti gautą avansą einamosios išlaidoms apmokėti (pinigai sugrįžta patvirtinus MP, nes avansas tik projekto pabaigoje pradedamas užskaityti), didesnėms sąskaitoms gali būti SA būdas, jei pirkimų sutartys leidžia ilgesnius terminus (papildomai turėtumėte įsivertinti, kad MP gali būti tikrinamas 20 d. d. + dar iki 5 dienų apmokėjimui).
Mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir reguliarumas yra išdėstyti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ XIX skyriuje PROJEKTŲ IŠLAIDOS.

Tarpiniai mokėjimo prašymai (MP) turės būti teikiame ne rečiau kaip kas 3 mėnesius nuo ankstesnio tarpinio MP pateikimo dienos, jei projekto sutartyje nebus numatyta kitaip. Jei MP teikiami dažniau, jame deklaruojamų išlaidų suma (nepriklausomai nuo išlaidų apmokėjimo būdo) negali būti mažesne nei 3000 eurų. Kaip jau aptarta aukščiau, mūsų MP forma leidžia kombinuoti apmokėjimo būdus. Einamosioms ir smulkioms išlaidoms yra avansas, kuris „sugrįžta“, kur apmokėjimas neskubus / gali laukti MP patikrinimo - gali būti deklaruojama SA būdu.


 

2020 09 09 23:05


Sveikata

Gairės pareiškėjams nenumato apribojimo, kiek vienos ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabinetų gali būti aprūpinta priemonėmis, todėl darytina išvada, kad galima atlikti paprastąjį remontą ir aprūpinti priemonėmis kelis kabinetus, ypač jei jie yra skirtinguose padaliniuose.

Skaičiuojant rodiklius turėtumėte skaičiuoti sveikatos kabinetus, kuriuose patobulintos paslaugos, todėl mokyklos ir jos padalinio sveikatos kabinetai būtų 2 vnt.

Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) gali numatyti įsigyti po 1 vnt. (ar daugiau) metodinių priemonių (ar priemonių komplekto) bei projekto įgyvendinimo ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyse numatyti, kad šiomis priemonėmis dalinsis visi paraiškoje numatyti sveikatos kabinetai.  Todėl kviečiame gerai apgalvoti planuojamų įsigyti priemonių sąrašus.
 

2020 09 09 23:03


Sveikata

Detalus klausimas: ar galima į nuosavą indėlį (10 proc.) įtraukti vykdytojo ir partnerių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį (už faktinį darbo laiką projekte); partneriui priklausančių patalpų nuomos kainą (partneris turi patalpas, kurias pagal oficialiai patvirtintus įkainius nuomoja seminarų, renginių organizavimui; viešinimo paslaugas (kai paslaugos teikėjas pagal sudarytą sutartį sutinka suteikti paramą projektui ir pvz. išspausdina 3 straipsnius apie projekto veiklas savo dienraštyje).
Nuosavas įnašas reiškia, jog projekto vykdytojas ir/ar partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo piniginėmis lėšomis. Iki 90 proc. faktiškai patirtų išlaidų bus apmokama iš Mechanizmo lėšų, o ne mažiau kaip 10 proc. – iš nuosavų projekto vykdytojo ir / ar partnerio lėšų. Ir ši proporcija bus taikoma kiekvienai patirtai išlaidai.
Vadinasi - 100 proc. projekto biudžeto sudaro:
- 90 proc. - Mechanizmo lėšos
- 10 proc. – nuosavos projekto vykdytojo / partnerio lėšos.
Tai reiškia, kad kai teiksite mokėjimo prašymą ir deklaruosite pvz. 1000 eurų, iš Programos lėšų (Mechanizmo lėšų) atgausite 90 proc. deklaruojamų faktiškai patirtų išlaidų– t. y. 900 eurų, o likę 100 eurų turės būti padengti iš nuosavų projekto vykdytojo arba partnerio lėšų.

Teikdami paraišką turėtumėte įsivertinti, ar tikrai turėsite galimybę ne mažiau kaip 10 proc. projekto sumos padengti piniginėmis lėšomis.


 

2020 09 09 23:02


Sveikata

Atkreipiame dėmesį, kad tinkamos finansuoti yra paprastojo remonto išlaidos. Specifinių reikalavimų, išskyrus tuos, kurie numatyti statybą reglamentuojančius teisės aktus, Gairės nenumato, todėl techninės priežiūros išlaidos būtų tinkamos tuo atveju, jei jos privalomos pagal reglamentuojančius teisės aktus.

2020 09 09 23:01


Sveikata

Gairės pareiškėjams nenumato apribojimų koks ilgalaikis turtas gali būti įsigyjamas, todėl automobilio įsigijimas galėtų būti tinkamos išlaidos.  Atkreipiame dėmesį, kad įsigyjamas turtas projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo turi būti naudojamas vien projekto veikloms vykdyti. Išlaidos ilgalaikiam turtui negali viršyti 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

2020 09 09 23:00


Bendraukime