D.U.K.

Sveikata

Pasirinkta projekto tikslinė grupė turi atitikti Gairių 23 punkte apibrėžtas tikslines grupes. Atkreipiame dėmesį, kad kalbant apie delinkventinio elgesio vaikus, galite tikslinti, į kokį konkretų elgesio aspektą orientuosis Jūsų projektas. Delinkventinis elgesys – tai poelgiai/elgesio visuma, pažeidžiantys egzistuojančias elgesio normas, bet nebūtinai sukeliantys rimtą pavojų ar padarantys labai didelę žalą. Todėl manytina, kad vaikai ir jauni žmonės, sergantys priklausomybėmis patenka į šią grupę, nes delinkventinis elgesys apima ir pvz., alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimą, kuris perauga ir į priklausomybes. Papildomai, siūlytina įvertinti ir kitus aspektus, tarkime, dėl kokių priežasčių išsivysto priklausomybės ir (ar) kitus tuo pačiu metu vaikams/jaunuoliams būdingus elgesio iššūkius, kurie pasireiškia priklausomybėmis sergantiems vaikams ir jauniems žmonėms – tokiu būdu, gali atsirasti ir daugiau veiksnių, kurie atitinka delinkventinio elgesio aspektus, pvz., nedrausmingas, konfliktiškas elgesys, viešosios tvarkos pažeidimai, sudėtingi santykiai su aplinkiniais ir t.t. Tikėtina, kad pažįstate tikslinę grupę, kurią pasirinkote ir iššūkius, su kuriais ji susiduria, tad galėsite įvertinti, kad priklausomybė tikrai nėra „savarankiška“ problema, o su eile socialinių ir kt. veiksnių susijęs iššūkis – juos ir įvertinkite bei panaudokite pagrindimui. Atitinkamai, pasirinkta grupė atitiks ir Gairėse nustatytus kriterijus.


2020 11 19 15:28


Sveikata

Viskas priklauso nuo projekto metu planuojamos įdiegti/taikyti metodikos, pagalbos mechanizmo ir (ar) darbo modelio. Jei paraiškoje pagrįsite, kad įdiegiate ir (arba) taikote naujas metodikas, ir (ar) naujus pagalbos mechanizmus, ir (ar) naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) ir tam yra reikalingi fizinio aktyvumo užsiėmimai, tuomet tokia veikla būtų tinkama.


2020 11 19 15:26


Sveikata

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų viešinimo vadovas numato šias privalomas projektų viešinimo priemones:
  • ne mažiau kaip 2 viešinimo renginiai (pvz. seminarai, konferencijos, spaudos konferencijos) įskaitant projekto atidarymo ir uždarymo renginius (Kai projekto paraiškoje prašoma mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra iki 500.000,00 Eur);
  • ne mažiau kaip 3 viešinimo renginiai (pvz. seminarai, konferencijos, spaudos konferencijos) įskaitant projekto atidarymo ir uždarymo renginius (Kai projekto paraiškoje prašoma mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra didesnė nei 500.000,00 Eur);
  • Nuolat atnaujinama projektui skirta (dedikuota) interneto svetainė lietuvių ir anglų kalbomis (kai projekto paraiškoje prašoma mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra daugiau nei 150.000,00 Eur  ir/arba projekte dalyvauja projekto partneris iš valstybės donorės);
  • Nuolat atnaujinama projektui skirta (dedikuota) interneto svetainė arba projektui dedikuotas polapis projekto vykdytojo svetainėje lietuvių kalba (kai projekto paraiškoje prašoma mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra iki 150.000,00 Eur ).
Atminimo lenta ir nuolatinis stendas ( kai į fizinį objektą investuojama mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma yra daugiau nei 50.000,00 Eur.


2020 11 19 15:18


Atsakymas: tam, kad sistema (DMS) leistų pateikti koncepciją, pareiškėjų prašome pridėti prie koncepcijos bet kokią rinkmeną (kad ir tuščią word dokumentą arba sugeneruotą koncepcijos dokumentą).
 

2020 09 28 15:14


Sveikata

Nėra numatyta apribojimo, keliuose projektuose gali dalyvauti tas pats partneris, todėl taip. Viena savivaldybė gali būti partneriu kiliuose projektuose. Atkreipiame dėmesį, kad partnerystė turi būti pagrįsta ir projekto partneris negali būti įtraukiamas tik formaliai.

2020 09 28 09:12


Sveikata

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Gairių 6 priedu „Apmokytas specialistas –projekto rezultatais besinaudojantis specialistas“, jokių specialių mokymų ar pažymėjimų nėra reikalaujama. Siekiant patvirtinti stebėsenos rodiklio „Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus, bei juos spręsti, dalis“ pasiekimą turės būti pateiktos projekto vykdytojo apklausų apie sustiprintus gebėjimus ataskaitos.

2020 09 28 09:10


Sveikata

Taip, mainai nuotoliniu būdu yra tinkamas. Primename, kad bendradarbiavimas su partneriu turi būti aiškiai aprašytas ir pagrįstas projekto paraiškoje.

2020 09 28 09:09


Sveikata

Pareiškėjas Ir (arba) projekto partneris turi įvertinti savo poreikius ir projekto tikslus. Visos projekto metu vykdomos veikos ir patiriamos išlaidos turi būti būtinos projekto tikslų pasiekimui. Reikalavimo būtinai vykdyti remonto darbus tikrai nėra.

2020 09 28 09:07


Sveikata

Taip, vertinant atitikimą šiam kriterijui bus vertinama, ar įsigyjamų psichines sveikatos stiprinimui skirtų priemonių skaičius nuo visų įsigyjamų priemonių yra ne mažesnis nei 10 proc. nuo visų įsigyjamų priemonių skaičiaus.

2020 09 21 16:31


Sveikata

Apribojimo teikti paraiškas paramą jau gavusiems pareiškėjams nėra. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kvietime „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ projektams, į kuriuos įtraukti mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų kabinetai registruoti savivaldybėje negavusioje 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ finansavimo, bus skiriami balai naudos ir kokybės vertinimo metu.
 

2020 09 10 15:56


Bendraukime