Europos ekologinio tinklo "Natura 2000" teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas

Europos ekologinio tinklo "Natura 2000"  teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas
  • Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-TF-01-001
  • Projekto laikotarpis: 2014-08-01 - 2016-04-30
  • Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Panaudota projekto lėšų suma 174911.51
Paramos suma 199860.31
Bendra projekto vertė
199860.31
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Raseinių raj., Lazdijų raj., Varėnos raj., Pagėgių, Molėtų raj., Elektrėnų, Vilniaus raj., Radviliškio raj., Panevėžio raj., Trakų raj., Rokiškio raj., Kelmės raj., Vilkaviškio raj., Zarasų raj., Alytaus raj., Kauno raj., Švenčionių raj., Kretingos raj.,

 

Iki 2013 m. pabaigos vien tik ES struktūrinių fondų lėšomis daugiau nei 70 Natura 2000 teritorijose atviro tipo saugomose buveinėse ir rūšių buveinėse buvo iškirsta sumedėjusi augalija ir jos atžalos, nendrės, nušienauta žolinė augmenija, kt. Tačiau augalijai ataugant kyla pirminio tvarkymo metu pasiektų rezultatų praradimo grėsmė. Kai sutvarkytose teritorijose nėra vykdomas gamtai palankus ūkininkavimas, atliktus darbus būtina periodiškai pakartoti perkant tvarkymo paslaugas. Tam reikia daug lėšų. Už Natura 2000 teritorijų priežiūrą ir gamtos vertybių apsaugą atsakingos saugomų teritorijų direkcijos (Direkcijos) jų turi nepakankamai, taip pat jų turimi tvarkymui reikalingi žmogiškieji ir finansiniai ir kt. ištekliai yra riboti. Todėl iškyla problema - kaip toliau užtikrinti ilgalaikę visų sutvarkytų teritorijų priežiūrą. Projekto įgyvendinimo metu 50 Natura 2000 teritorijų, kuriose buvo jau vykdomi buveinių atkūrimo darbai numatoma parengti individualias rekomendacijas, jose numatant kaip sukurti ekonomiškai naudingiausius ir efektyviausius individualius tvarkymo mechanizmus - t.y. žemės naudojimo modelius – specifinius gamtinių buveinių išsaugojimo mechanizmus, naudingus abipusiai - gamtai ir žmogui. Bus vertinami visi socioekonominiai aspektai, visos galimybės dalyvauti kaimo plėtros programos priemonėse ir veiklose, bendradarbiauti su atitinkamais verslo atstovais, vietos ūkininkais, kaimo bendruomenėmis, kt. suinteresuotomis pusėmis.Individualios rekomendacijos kartu apims ir sukurtų tvarkymo mechanizmo poveikio tikslinėms gamtos vertybėms (tvarkymo mechanizmų efektyvumo) vertinimo metodikas. Individualių rekomendacijų pagrindu bus paruošta informacinė medžiaga, skirta vietos gyventojams, verslo atstovams, ūkininkams, kaip vystant socioekonominiui požiūriu naudingas veiklas kartu dalyvauti ir gamtotvarkoje. Tam, kad būtų galima įvertinti, ar individualūs tvarkymo mechanizmai veikia, palyginti tvarkymo rezultatus tarp skirtingų Natura 2000 teritorijų, bus parengta tvarkymo priemonių ir tvarkymo mechanizmų efektyvumo vertinimo standartizuota metodika ir tikslinių gamtos vertybių geros būklės vieningi rodikliai ir jų nustatymo principai.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX