Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo žaliosios pramonės Inovacijų programos partnerystės projektų schema

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau - Schema).

Kvietimo teikti paraiškas numeris

NOR-LT09-ŪM-01-K-03

Tikslas

 

Didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Remiamos veiklos

 

Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu inovatyvioms technologijoms ar technologiniams procesams.

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

  1. naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;
  2. esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;
  3. naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu.

Tinkami pareiškėjai

 

Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus iki Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-506 patvirtintų Gairių (2014 m. kovo 10 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-153 patvirtintas Gairių keitimas) pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau – Partnerystės projektų schemos gairės) įsigaliojimo dienos ir atitinkantis visus Partnerystės projektų schemos gairių 2 priedo 1 ir 2 punktuose, išskyrus 1.1.1.5 ir 1.1.1.6 punktus, išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas gali nuspręsti įgyvendinti projektą su partneriu (-iais), pretenduojančiu (-iais) gauti finansavimą arba nepretenduojančiu (-iais) jo gauti. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte turi būti pagrįstas projekto paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais. Partneris, nepretenduojantis gauti finansavimo, gali prisidėti prie projekto finansavimo ir pretenduoti į projekto rezultatus proporcingai savo indėliui.

Pagal Programą skatinama įgyvendinti dvišalius partnerystės projektus, tačiau į projektą neprivaloma įtraukti partnerio. Dvišaliu partnerystės projektu laikomas projektas, įgyvendinamas kartu su Norvegijos Karalystėje registruotu (-ais) partneriu (-iais), nesusijusiu (-iais) su pareiškėju. Už partnerio (-ių), kuris (-ie) yra juridinis (-iai) asmuo (-enys), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje, įtraukimą į projektą skiriami papildomi balai projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.

Projekto partneriu dvišaliame partnerystės projekte gali būti juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus, kurio (-ių) įprastinė veikla susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.2–1.1.1.4 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris pretenduoja gauti finansavimą, arba visus Gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris nepretenduoja gauti finansavimo.

Į projekto įgyvendinimą gali būti įtrauktas juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurio (-ių) įprastinė veikla susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.3–1.1.1.5 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris pretenduoja gauti finansavimą, arba visus Gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.6, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris nepretenduoja gauti finansavimo.

Pareiškėjas ir partneris (-iai), teikdami paraišką, turi pateikti galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, parengtos lietuvių, jei partneris   (-iai) registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, arba anglų kalba, jei bent vienas partneris registruotas Norvegijos Karalystėje pagal Norvegijos Karalystės teisės aktus, kopiją.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

biudžetas

24 231 791,29 Lt (7.018.011,84 EUR)

(Ūkio ministerija pasilieka teisę pagal tam tikrą Kvietimą didinti planuojamą paskirstyti finansavimo sumą).

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690 560,00 Lt (200 000,00 EUR).

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 3 452 800,00 Lt (1 000 000,00 EUR).

Projekto finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:

  1. 45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;
  2. 35 procentus – vidutinei įmonei;
  3. 25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

 

Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. kovo 14 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. rugpjūčio 1 d. 16 val. 

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į įsigaliojusių Gairių pakeitimus:

  • naujai išdėstyti Gairių 3, 6, 39, 43, 44, 57 punktai ir papildyta 421  punktu;
  • pakeistas 31.5 papunktis;
  • naujai išdėstytas Gairių 4 priedas (paraiškos B dalis);
  • naujai išdėstytas Gairių 7 priedas (projekto išsamaus biudžeto pavyzdys).

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę paraiškos versiją.

Projekto įgyvendinimo terminai

Projekto įgyvendinimo sutartis įsigalioja kai ją pasirašo paskutinė projekto įgyvendinimo sutarties šalis.

Visos projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,

S. Konarskio g. 13, 03109, Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas eeagrants@cpva.lt

Tel. (8 5)  219 1579

Faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Partnerystės projektų schemos gairėse. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų el. formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.cpva.lt, www.ukmin.lt.

Daugiau informacijos apie Norvegijos finansinį mechanizmą, įskaitant ir paramą reglamentuojančias taisykles, galima rasti internetiniame puslapyje www.eeagrants.org.

Gairės pareiškėjams

Gairės pareiškėjams

2013 06 04 Ūkio ministro įsakymas dėl Gairių keitimo

Atnaujinta paraiškos B dalis (4 Gairių priedas, galioja nuo 2014 06 30)

Atnaujintas 7 Gairių priedas (Galioja nuo 2014 06 30)

Paraiškos A dalies forma

 

Projektų atrankos būdas

 

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai turi būti teikiami ir svarstomi Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos ūkio ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Informacija apie paraiškas

INFORMACIJA APIE PAGAL KVIETIMĄ NOR-LT09-ŪM-01-K-03  REGISTRUOTAS PARAIŠKAS

Informacija apie paraiškų vertinimo rezultatus

Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita (.pdf)

Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita 2014 10 23 (pdf)

Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita_2015-03-03 (pdf)

Projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaita

Patvirtinta ataskaita(.pdf)

Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita_2015-03-03 (pdf)

Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis

Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis (PDF)

2015 03 18 Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis (PDF)

Informacija apie pasirašytas sutartis http://www.eeagrants.lt/mfiles/Documents/items/561/informacija_apie_sutartis.doc

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX