Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą priemonę „Taikinamojo tarpininkavimo programos baudžiamojoje justicijoje sukūrimas ir įgyvendinimas“

 

2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „PATAISOS, ĮSKAITANT BAUSMES BE ĮKALINIMO“ PRIEMONĖ „TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PROGRAMOS BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE SUKŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ (toliau – programa) priemonę „Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) programos baudžiamojoje justicijoje sukūrimas ir įgyvendinimas“

Kvietimo teikti paraiškas numeris

NOR-LT14-TM-K-01

Tikslas

 

Pagrindinis programos tikslas - pagerinti Lietuvos bausmių vykdymo sistemą, vadovaujantis tarptautiniais žmogaus teisių užtikrinimo standartais.

Programos tikslai:

 •  įveikti iššūkius, susijusius su nuteistųjų skaičiaus didėjimu ir vis labiau perpildytomis laisvės atėmimo vietų įstaigomis.
 • taikyti daugiau alternatyvų nuteistųjų įkalinimui;
 • gerinti pažeidžiamų grupių nuteistųjų laikymo sąlygas laisvės atėmimo vietų įstaigose;
 • plėsti nuteistųjų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojų kompetencijas.

Projektas, kuriam įgyvendinti bus skiriama parama, prisidės prie programos tikslo didinti alternatyvas laisvės atėmimo bausmėms.

Remiamos veiklos

 

Parama nurodytam projektui įgyvendinti bus skiriama šioms prioritetinėms veikloms:

 • taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) programai baudžiamojoje justicijoje sukurti ir įdiegti praktikoje;
 • darbuotojams, galintiems teikti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugas, (mediatoriams) baudžiamojoje justicijoje mokyti;
 • taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugoms baudžiamojoje justicijoje teikti.

Tinkami pareiškėjai

 

Tinkamu pareiškėju laikomas subjektas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip vienus metus iki Gairių įsigaliojimo dienos;
 • yra susijęs su veiklos sritimis, kurioms prašoma paramos;
 • yra tiesiogiai atsakingas už projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, įgyvendinimą ir valdymą, ir nėra tarpininkas;
 • gali pagrįsti, kad turi reikiamų institucinių gebėjimų ir patirties įgyvendinti projektą (atsižvelgiant į veiklos mastą, veiklų kompleksiškumą, projekto rezultatus ir pan.) ir finansinių išteklių, užtikrinančių projekto finansavimą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, taip pat pagrįsti, kad projektas yra tęstinis finansiniu ir instituciniu požiūriais;
 • turi reikiamų administracinių gebėjimų ir pajėgumų, užtikrinančių projekto įgyvendinimą ir jo tęstinumą;
 • turi patirties ir gebėjimų valdyti projektą, atsižvelgiant į jo apimtį ir pobūdį;
 • atitinka kitus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Gairių 2 priedas) 1 ir 2 punktuose išvardytus reikalavimus, taikomus pareiškėjui.

Pareiškėjas gali projektą įgyvendinti vienas arba kartu su projekto partneriu. Projekto partneriu gali būti juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje ir atitinkantis Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Gairių 2 priedas) 1 ir 2 punktuose išvardytus reikalavimus, taikomus projekto partneriui. Projekto partneriu negali būti asmuo, kuris atitinka šių Gairių 21 punkte nurodytus kriterijus.

Projekte gali dalyvauti į finansavimą nepretenduojantis partneris, kuriam netaikomi reikalavimai, keliami projekto partneriui ir projekto pareiškėjui.

Pareiškėjas ir projekto partneris, teikdami paraišką, turi pateikti galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją. Jeigu bent vienas projekto partneris yra registruotas Norvegijos Karalystėje, jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti parengta anglų kalba.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas

1.592.162,04 Lt (461.122,00 EUR)

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 1.035.840,00 Lt (300.000,00 EUR).

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 1.592.162,04 Lt (461.122,00 EUR).

Projekto finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas nustatomas kaip procentinė finansavimo išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:

 • 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas arba projekto partneris ar partneriai (toliau – partneris) yra valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamas subjektas;
 • 90 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas ar projekto partneris neatitinka Gairių 16.1 punkte nurodytų sąlygų, tačiau gali būti laikomi tinkamais pareiškėjais pagal Gairių 20 ir 21 punktus arba gali būti projekto partneriai pagal Gairių 23 punktą.

Taikant Gairių 16.2 punkte nurodytą finansavimo intensyvumą, jei pareiškėjas ar jo partneris yra nevyriausybinė organizacija, jie turi teisę prie projekto įgyvendinimo prisidėti įnašu natūra. Įnašu natūra šiuo atveju gali būti tik savanoriškas darbas ir toks įnašas negali viršyti 50 procentų pareiškėjo ar projekto partnerio nuosavo įnašo sumos.

Projekto įgyvendinimo terminai

Projekto įgyvendinimo sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo paskutinė projekto įgyvendinimo sutarties šalis.

Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

 

Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. sausio 3 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. kovo 3 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109, Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: norwaygrants@cpva.lt

Tel. (8 5) 219 1558; (8 5) 274 8736

Faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Gairėse pareiškėjams. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų el. formos yra patalpintos interneto svetainėse: www.tm.lt, www.cpva.lt, www.norwaygrants.lt.

Gairės pareiškėjams

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS PARAMAI PAGAL NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „PATAISOS, ĮSKAITANT BAUSMES BE ĮKALINIMO“ PRIEMONĘ „TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PROGRAMOS BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE SUKŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“

ĮSAKYMAS DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2013 M. gruodžio 23 D. ĮSAKYMO NR. 1R-297 „DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PARAMAI PAGAL NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „PATAISOS, ĮSKAITANT BAUSMES BE ĮKALINIMO“ PRIEMONĘ „TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PROGRAMOS BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE SUKŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“ GAUTI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Paraiškos formos

Projektų atrankos būdas

 

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Informacija apie pagal kvietimą pateiktas paraiškas Pateiktų paraiškų sąrašas
Paraiškų vertinimo rezultatai

Administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaita, naudos ir kokybės vertinimo ataskaita

2014-08-13 d. projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl paramos skyrimo

Informacija apie pasirašytą projekto įgyvendinimo sutartį

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX