Dažniausiai užduodami klausimai

FAQ print

Kaip teisingai susiplanuoti ir pagrįsti projekto biudžetą?

Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) yra parengusi Rekomenduojamą projekto biudžeto pagrindimo lentelę ir jos pildymo instrukciją, kuri išsamiai paaiškina, kaip susiplanuoti ir apskaičiuoti projekto išlaidas, kokiais dokumentais pagrįsti projekto biudžetą.

Šią lentelę rekomenduojama užpildyti ir pateikti CPVA kartu su paraiška. Lentelę galima rasti čia.

Ar pagal II finansavimo kryptį (iš dalies sutvarkytų nemedinių nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų užbaigimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms projektams) gali būti finansuojama mišrių (dalis mūras, dalis medis) statinių tvarkyba?

Taip, gali būti tvarkomos abi statinio dalys (ir medinė, ir mūrinė).

Kokie papildomi reikalavimai taikomi mediniams statiniams, kuriuos planuojama restauruoti, išsaugoti ir (arba) sutvarkyti pagal I finansavimo kryptį?

Minėti statiniai turi būti tik miestuose, dvarų kompleksuose, muziejuose, etnografiniuose kaimuose ir (arba) turėti religinę paskirtį.

             Miestas – miestas, miesto tipo gyvenvietė ar miestelis, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60–1183):

„Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.

             Mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios vietovės yra laikomi miestais.

Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai.“

Kas yra laikoma pradėtais statinio tvarkybos darbais pagal II finansavimo kryptį?

Tam, kad paraiška būtų tinkama turi būti pradėti statinio tvarkybos darbai pagal kultūros paveldostatinio tvarkybos darbų projektą.

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti užbaigtų kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų etapų priėmimo aktų kopijas. Jei darbų etapai pradėti, bet dar nėra užbaigti – sutarties (-čių) dėl tvarkybos ar tvarkomųjų statybos darbų etapų vykdymo kopijos ir atliktų darbų aktų kopijos.

Kur galima rasti etnografinių kaimų sąrašą?

Ar kaimas yra etnografinis galima pasitikrinti Kultūros vertybių registre - http://kvr.kpd.lt/heritage

Jeigu paraiškoje teikiami sutvarkymui keli statiniai, ar jie turi priklausyti pareiškėjui, ar dalis gali priklausyti ir partneriui?

Visi statiniai turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, arba būti jam perduoti panaudos ar patikėjimo pagrindais projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Ar mokymai privalo būti vykdomi planuojamame sutvarkyti statinyje?

Rekomenduojama, kad mokymai vyktų planuojamame sutvarkyti kultūros paveldo statinyje, tokiu būdu supažindinant meistrus, amatininkus, visuomenę su šiuo statiniu ir jo tvarkybos darbais.

Jeigu kultūros paveldo statinys yra prastos būklės ir techniškai jame neįmanoma vykdyti mokymų (pvz. apgriuvęs, nesutvarkytas, apleistas, negyvenamas, avarinės būklės ir pan. statinys), mokymai gali būti vykdomi kitame pareiškėjo pasirinktame pastate.

Tvarkybos darbų užbaigimas (II finansavimo kryptis). Ar statinys projekto metu turi būti sutvarkytas visiškai, ar gali būti pabaigtas kažkoks svarbus statinio tvarkybos darbų etapas?

Gali būti sutvarkytas visas statinys arba statinio dalis, tačiau naudos ir kokybės vertinimo etape daugiau balų bus skiriama projektui, kurio metu bus sutvarkytas visas statinys.

Statinys ar jo dalis turi būti pritaikytas visuomenės reikmėms ir pasibaigus projektui statinyje (ar sutvarkytoje statinio dalyje) turi vykti reali socialinė-kultūrinė veikla, skirta tenkinti visuomenės poreikius.

Ar pareiškėjas sutvarkytuose statiniuose gali vykdyti savo tiesioginę veiklą? T.y. ar statinys turi tarnauti išimtinai viešiesiems interesams tenkinti, ar jame pareiškėjas gali vykdyti ir kitą veiklą, už tai gaudamas pajamų?

Projektas turi būti skirtas viešiesiems interesams tenkinti (siekti visuomenei reikšmingų tikslų, o ne komercinio intereso arba vieno asmens (juridinio ar privataus) poreikių tenkinimo).

Tačiau sutvarkytame statinyje pareiškėjas gali vykdyti ir savo tiesioginę veiklą bei gauti pajamas, jeigu šios pajamos bus naudojamos statinio išlaikymui ir priežiūrai.

Prašome pateikti detalesnį sąvokų „žydų kultūros paveldo Lietuvoje išsaugojimas“ bei „žydų istorija ir (arba) kultūra“ išaiškinimą, t. y. kas patenka po šiomis sąvokomis, kokio pobūdžio kultūros paveldo statiniai tenkintų šį kriterijų.

Projektais, susijusiais su žydų kultūros paveldo Lietuvoje išsaugojimu bus laikomi tokie projektai, kurių metu bus tvarkomi visuomeninės paskirties statiniai, susiję su žydų istorija ir (arba) kultūra, ir (arba) religija bei įtraukti į kultūros vertybių registrą (pvz.: mokyklos, bibliotekos, maldos namai ir pan.).

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX