Dažniausiai užduodami klausimai

FAQ print

Ar tinkamos finansuoti lėšos yra eksperto paslaugų įsigijimas projekto vykdymui?

Išlaidos, susijusios su eksperto paslaugų, reikalingų projekto vykdymui, įsigijimu, yra tinkamos finansuoti projekto išlaidos. Šios išlaidos patenka į paraiškos (A) dalies projekto biudžeto 5.4 išlaidų eilutę „5.4. Kita (įrašomas konkretus išlaidų pavadinimas)“. Taigi, šios išlaidų eilutės paaiškinimas „Išlaidos, susijusios su projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimu (pvz. renginių organizavimo, įrangos, įrenginių ir kito turto, skirto Modelio kūrimui ir (ar) įdiegimui (kaip bandomajam projektui) nuoma ir pan.)“ neapsiriboja tik šiais pateiktais pavyzdžiais.

Ar, remiantis Gairių 21 p., gali tas pats pareiškėjas teikti paraišką pagal kvietimą Nr. 1 ir pagal kvietimą Nr. 2?

Taip, gali. Tas pats pareiškėjas gali teikti po vieną paraišką pagal abu paskelbtus kvietimus. Pareiškėjų buvimas partneriu kituose projektuose neribojamas.

Ar gali paraiškas teikti institucijos, gavusios paramą pagal LT10 programos tiesioginio finansavimo aprašą?

Taip, gali.

Ar nuosavas įnašas gali būti dengiamas pareiškėjo ar partnerio darbuotojų darbo užmokesčio išlaidomis?

Ne, vadovaujantis Gairių 50 p., įnašas natūra nėra tinkamas. Nuosavo įnašo pagrindimui turi būti pateiktas pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) kompetentingo organo įsipareigojimas, sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, prisidėti prie projekto nuosavomis lėšomis, skirtomis tinkamoms ir netinkamoms projekto išlaidoms apmokėti  (nurodant lėšų dydį, nuosavų lėšų dalį (proc.), skirtą tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti, nuo visų projekto lėšų sumos ir lėšų šaltinį) ir kiti finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.

Kokį planuoti projektų įgyvendinimo laikotarpį?

Atsižvelgiant į Gairėse numatytas paraiškų vertinimo, finansavimo skyrimo ir projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymo procedūras, maksimalus galimas projektų įgyvendinimo terminas yra 8 mėn.

Kada vertinama, kad „Projekto veiklos įgyvendinamos tikslinėse teritorijose, probleminėse teritorijose ir regioniniuose centruose“ (Gairių 4 priedo, Naudos ir kokybės vertinimo metodikos 1.1. kriterijus) ?

Vertinimo metu bus atsižvelgiama ir balai skiriami tiems projektams, kurių veiklos įgyvendinamos ir skirtos tikslinėms ar probleminėms teritorijoms. Už deklaratyvius veiksmus (pvz., mokymų dalyviams iš nei vienai iš šių grupių nepriskiriamų teritorijų suorganizavimą tikslinėje teritorijoje) balai nebus skiriami.

Ar tinkamos finansuoti projekto dalyvių darbo užmokestis?

Vadovaujantis Reglamento 7.3.1 (a) punktu, darbo užmokestis projekto dalyviams (nepaisant to, ar jie dirba projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje) yra netinkamos finansuoti išlaidos. Pagal minėtą punktą tik projekto vykdytojo ir projekto partnerio vykdančiojo ir administruojančio personalo darbo užmokestis yra tinkamos finansuoti išlaidos.

Tačiau vadovaujantis Reglamento 7.3.1 (f) punktu tinkamomis finansuoti laikomos projekto dalyvių kelionės ir komandiruotės išlaidos (kelionės bilietai, dienpinigiai).

Ar vadovaujantis Gairių 12.2. punktu paraišką gali teikti atskiras teritorinis padalinys, kuris yra juridinis asmuo (pvz., policijos komisariatas)?

Taip, paraiškas gali teikti atskiri teritoriniai padaliniai, kurie yra atskiri juridiniai asmenys nuo centrinės institucijos (šiuo atveju, centrinė įstaiga būtų Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos). Kai atskiri teritoriniai padaliniai nėra atskiri juridiniai asmenys, tokiu atveju, paraišką gali teikti centrinė institucija.

Kaip įvertinti, ar paraiškoje numatyti mokymai yra prioritetinė veikla pagal Gairių 27.4.1. arba 27.4.2. punktą?

Pagal Gairių 27.4.2. punktą prioritetinėmis veiklomis bus laikomos tos veiklos, kurios numato gerinti valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų ar tarnautojų administracinius ir viešuosius gebėjimus (pvz., mokymai savivaldybės darbuotojams apie projektų valdymą, dokumentų valdymą ir pan.). Tuo tarpu analogiški mokymai, bet skirti ne valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojams, o pvz., NVO atstovams, būtų laikoma prioritetine veikla pagal Gairių 27.4.1. punktą.

Kaip susirasti parnerį projekto įgyvendinimui iš Norvegijos Karalystės?

Centrinė projektų valdymo agentūra, kartu su Vidaus reikalų ministerija, parengė partnerių paieškos duomenų bazę, kurios tikslas sudaryti sąlygas Lietuvos ir Norvegijos organizacijoms užmegzti kontaktus ir kartu pateikti paraišką pagal paskelbtus LT10 programos kvietimus.

Duomenų bazę (nuolat atnaujinama) galite peržiūrėti štai čia.

Vidaus reikalų ministerija kovo 12-13 dienomis planuoja organizuoti kontaktų mugę, kurioje dalyvaus ir Norvegijos Karalystės atstovai.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX