Dažniausiai užduodami klausimai

FAQ print

Kokios išlaidos įeina į darbo užmokestį?

Projektą administruojančiam ir vykdančiam personalui (dirbančiam pagal darbo sutartis arba įsakymus) priskaitytas ir išmokėtas darbo užmokestis bei išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (socialinio draudimo mokesčiai, įmokos garantiniam fondui, atostogų sąnaudos projekto vykdymo laikotarpiu, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, darbdavio mokamos ligos pašalpos už pirmas dvi ligos dienas).

Ar yra taikomi kokie nors apribojimai atskiroms išlaidų kategorijoms?

Projektų finansuojamų pagal Partnerystės ir Mažųjų projektų schemas išlaidų kategorijoms yra taikomi šie apribojimai:

  • nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos (2 išlaidų eilutė) negali viršyti 10 proc. visų numatytų tinkamų finansuoti išlaidų (Partnerystės projektų schemoje);
  • statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų išlaidos (3.1. išlaidų eilutė) negali viršyti 10 proc. visų numatytų tinkamų finansuoti išlaidų (Partnerystės projektų schemoje);
  • darbuotojų mokymo, susijusio su technologijų diegimu ir naudojimu, išlaidos (5.4. išlaidų eilutė) negali viršyti 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. (Mažųjų ir Partnerystės projektų schemose);
  • išlaidos, susijusios su naujų ar reikšmingai patobulintų technologijų (5.4. išlaidų eilutė) (Partnerystės projektų schemoje) pateikimu į rinką, negali viršyti 10 proc. visų tinkamų išlaidų;
  • išlaidos, susijusios su naujų ar reikšmingai patobulintų žaliųjų produktų (5.4. išlaidų eilutė) (Mažųjų projektų schemoje) pateikimu į rinką, negali viršyti 20 proc. visų tinkamų išlaidų;
  • MTTP veiklas vykdančio personalo darbo užmokestis (7.1. išlaidų eilutė) numatytas projekto biudžete negali viršyti 10 proc. (Partnerystės projektų schemoje) arba 30 proc. (mažųjų projektų schema) visų tinkamų finansuoti išlaidų;
  • netiesioginėms išlaidoms (8 išlaidų eilutė) gali būti skirta ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų projekto biudžete numatytų lėšų (Mažųjų ir Partnerystės projektų schemose).

Ar PVM yra tinkamas finansuoti?

PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos, jei pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai), remdamiesi Lietuvos Respublikos ir (arba) Norvegijos Karalystės įstatymais, kitais teisės aktais, negali jo susigrąžinti arba atskaityti (pvz.: įsigyjamos prekės ir paslaugos skirtos ne ekonominei veiklai ar PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti). Susigrąžinamas PVM (neatsižvelgiant į tai ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris(-iai) jį faktiškai susigrąžino) yra netinkamos finansuoti išlaidos. Paraiškoje nurodant informaciją apie PVM (paraiškos A dalies 4 skiltis) rekomenduojame vadovautis atmintine dėl PVM tinkamumo finansuoti, kurią galite rasti čia.

Ar projekto auditas yra privalomas?

Projekto vykdytojo finansinis auditas nėra privalomas, tačiau pagal gaires partnerio (-ių) iš Norvegijos, gaunančio (-ių) finansavimą, dalyvaujant projekte, patiriamos išlaidos privalo būti audituotos dėl išlaidų tinkamumo finansuoti. Kartu su mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos Norvegijos partnerio (-ių), gaunančio (-ių) finansavimą, išlaidos, turi būti pateikiama audito išvada dėl partnerio (-ių) išlaidų tinkamumo finansuoti anglų kalba, kurioje turi būti patvirtinta, kad išlaidos buvo padarytos pagal Reglamento ir Programos paramos sutarties reikalavimus ir laikantis projekto partnerio (-ių) valstybės nacionalinių teisės aktų bei apskaitos principų (šiuo atveju kiti partnerio (-ių) išlaidų pagrindimo dokumentai neteikiami). Už audito atlikimą Administravimo taisyklių nustatyta tvarka atsakingas projekto vykdytojas.

Gairėse nurodyta, kad prie paraiškos reikia pridėti pastarųjų 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašus ar kopijas. Ar tai reiškia, kad paraišką teikiant iki rugpjūčio mėn. paskutinės dienos, tarpinė fin

Kartu su paraiška turi būti pateikti pilnos patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2012 m. ir taip pat tarpinė finansinė atskaitomybė pasirašyta pareiškėjo vadovo už kuo įmanoma ilgesnį 2013 m. laikotarpį, t.y. jei yra galimybė atskaitomybę pateikti už laikotarpį nuo 2013 sausio 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d., rugpjūčio 31 d. ar rugsėjo 30 d., priklausomai nuo to, kada paraiška bus teikiama CPVA. Jei tokios galimybės nėra, atskaitomybę galima pateikti už kitą protingą laikotarpį, pvz. nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d.

Kaip turėtų būti pildoma Gairių pareiškėjams 7 priede pateikiama lentelė?

Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų ir Mažųjų projektų schemas 7 prieduose, kuriuose pateikiamas projekto išsamaus biudžeto pavyzdys, neveikia formulės.
Patikslintus priedus, su suvestomis formulėmis, galite rasti mūsų svetainėje:

Prieduose turėtų būti  pildomi tik balti laukeliai (kituose suvestos formulės ir jų pildyti nereikia). Iškilus papildomiems klausimams dėl šių priedų pildymo, maloniai prašome kreiptis į Centrinę projektų valdymo agentūrą (CPVA), detalesnės informacijos galite teirautis telefonais (8 5) 274 8736, (8 5) 219 1340  arba el. paštu norwaygrants@cpva.lt.

Kaip turi būti užpildytas A dalies 8 darbalaukis „Projekto biudžetas“, jei jame nustatyti išlaidų pavadinimai nesutampa su projekte suplanuotomis išlaidomis, o formoje nustatytų eilučių pavadinimu "Kita(...)" neužtenka identifikuoti visų projekto išlaidų?

Įrašyti papildomų projekto biudžeto eilučių neleidžia paraiškos A dalies 8 darbalaukio "Projekto biudžetas" forma. Kad galėtumėte šias išlaidas detalizuoti, Jums reikia užpildyti ir kartu su paraiška pateikti CPVA parengtą biudžeto pagrindimo lentelę, kuri yra patalpinta šiuo adresu: http://www.cpva.lt/lt/dokumentai/projektu-dokumentai/578/p0.html. Pagal išlaidų detalizaciją rengiant projekto įgyvendinimo sutartį bus parengtas išsamus projekto biudžetas.

Kaip teisingai susiplanuoti ir pagrįsti projekto biudžetą?

Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) yra parengusi Rekomenduojamą projekto biudžeto pagrindimo lentelę ir jos pildymo instrukciją, kuri išsamiai paaiškina, kaip susiplanuoti ir apskaičiuoti projekto išlaidas, kokiais dokumentais pagrįsti projekto biudžetą.

Šią lentelę rekomenduojama užpildyti ir pateikti CPVA kartu su paraiška. Lentelę galima rasti čia.

Ar pagal II finansavimo kryptį (iš dalies sutvarkytų nemedinių nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų užbaigimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms projektams) gali būti finansuojama mišrių (dalis mūras, dalis medis) statinių tvarkyba?

Taip, gali būti tvarkomos abi statinio dalys (ir medinė, ir mūrinė).

Kokie papildomi reikalavimai taikomi mediniams statiniams, kuriuos planuojama restauruoti, išsaugoti ir (arba) sutvarkyti pagal I finansavimo kryptį?

Minėti statiniai turi būti tik miestuose, dvarų kompleksuose, muziejuose, etnografiniuose kaimuose ir (arba) turėti religinę paskirtį.

             Miestas – miestas, miesto tipo gyvenvietė ar miestelis, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60–1183):

„Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.

             Mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios vietovės yra laikomi miestais.

Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai.“

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX