Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose

Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose
  • Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-K-01-013
  • Projekto laikotarpis: 2015-04-01 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Panaudota projekto lėšų suma 1270631.41
Paramos suma 1341863.19
Bendra projekto vertė
1341863.19
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija; Anykščių regioninio parko direkcija; VšĮ "Darnaus vystymosi centras"; VšĮ Gamtos paveldo fondas; Norconsult AS
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Vilniaus miesto, Varėnos raj., Anykščių raj.

 

Šiuo metu, vadovaujantis kiekvienai „Natura 2000“ teritorijai ar jos daliai patvirtintais gamtotvarkos planais, tvarkymo planais ar tvarkymo programomis, vien tik Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis yra sutvarkyta daugiau nei 70 „Natura 2000“ teritorijų. Siekiant jose išsaugoti ar atkurti atviro tipo buveines ir rūšių buveines buvo atlikti sumedėjusios augalijos ir jos atžalų kirtimai, nendrių kirtimai, sumedėjusios augalijos šienavimo darbai. Deja, dažnai „Natura 2000“ teritorijose atvirose buveinėse ūkininkavimas (ganymas, šienavimas) vykdomas netinkamai ar visai nevykdomas. Iškirsta augalija greitai atauga, nes nepasirūpinama veiklų tęstinumu, į šias veiklas neįtraukiama vietos bendruomenė. Tai sukelia pirminio tvarkymo metu pasiektų rezultatų praradimo grėsmę, o saugomų teritorijų direkcijos bando įsavinti vis naujus tvarkymo plotus užuot koncentravusios pajėgas ir užtikrinusios pradėtų darbų tęstinumą vertingiausiose buveinėse. Taip pat labai svarbu gamtotvarkinių veiklų tęstinumui pasitelkti vietos ūkininkus ir kaimo bendruomenes, jas tikslingai stiprinant ir aktyvinant. Saugomų teritorijų direkcijų, kurios atsakingos už „Natura 2000“ teritorijų priežiūrą ir jose esančių gamtos vertybių išsaugojimą, turimi ištekliai dažnai neatitinka realių poreikių. Būtina surasti abipusiai – gamtai ir žmogui naudingiausius ūkininkavimo „Natura 2000“ teritorijose būdus. Reikia kiekvienai tvarkytinai „Natura 2000“ teritorijai parengti individualias ir praktiškai įgyvendinamas rekomendacijas, kaip sukurti mažiausiai išlaidų jų priežiūrai reikalaujančius ir ekonomiškai naudingiausius bei efektyviausius tvarkymo mechanizmus. Viso šito bus siekiama projekto „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo metu. Tam pasirinkti biologinės įvairovės požiūriu labai vertingi atvirų buveinių kompleksai keturiose saugomose teritorijose: Anykščių regioniniame parke, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate (Ramsaro teritorija). Pasirinktos įvairių tipų atviros buveinės skirtingose gamtinėse sąlygose: Šventosios slėnio sausos pievos, Kuršių nerijos palvė, Stėgalių komplekso šlapynės ir Katros slėnio užliejamos pievos. Pasirinktos teritorijos taip pat yra skirtingose Lietuvos dalyse. Visa tai užtikrins labai įvairią patirtį ir tinkamą projekto rezultatų sklaidą šalies mastu. Projektas atkurs ekosistemas ar sudarys prielaidas jų būklei pagerinti beveik 400 ha plote. Tačiau ne mažiau svarbu, kad užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą bus sukurti mechanizmai įtraukiant vietos bendruomenes ir ūkininkus. Projekto metu atkurtų šlapynių ir atvirų buveinių teritorijoms bus parengtos individualios rekomendacijos, skirtos ekonomiškai naudingiausių bei efektyviausių tvarkymo mechanizmų, užtikrinančių abipusę naudą – gamtai ir žmogui, sukūrimui. Atlikti pirmaeiliai tvarkymo darbai ir užsukti mechanizmai padės išsaugoti atviras buveines ir jose saugomas gamtos vertybes ateityje. Siekiant įvertinti, tvarkymo priemonių efektyvumą ir pasiektus rezultatus saugomų teritorijų direkcijų darbuotojai vykdys stebėseną Projekto metų ir užtikrins šių darbų tęstinumą jam pasibaigus. Apie vykdomą Projektą ir jo tikslus bus informuotos už teritorijų priežiūrą atsakingos miškų urėdijos, seniūnijos, kiti tvarkomose teritorijose esantys žemės valdytojai ir naudotojai per vietos gyventojams aktualius tinklapius ir vietinę spaudą. Vietos gyventojams ir bendruomenėms bus pateikta informaciją apie galimybes prisidėti prie Projekto eigos. Jau Projekto parengiamajame etape kaimo bendruomenės ir vietos ūkininkai pasirašė bendradarbiavimo susitarimus ir (ar) sutikimus kartu vykdyti projekto veiklas. Pradėjus projekto viešinimo veiklas šį parama turėtų dar labiau išaugti

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX