Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą

Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą
  • Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-K-01-001
  • Projekto laikotarpis: 2014-12-19 - 2016-04-30
  • Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras
Panaudota projekto lėšų suma 141437.72
Paramos suma 144623.26
Bendra projekto vertė
144623.26
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Projektu siekiama surinkti, išanalizuoti mokslinių tyrimų, gamtos stebėjimų metu sukauptą ir išsklaidytai laikomą informaciją, tame tarpe ir istorinę, apie saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, susisteminti ir konsoliduoti duomenis į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS), tokiu būdu prisidėti prie 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo LT03 programos įgyvendinimo Lietuvoje. PROJEKTO TIKSLAS - prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo; projekto veiklomis bus pagerinta duomenų, reikalingų saugomų rūšių apsaugos būklei vertinti ir apsaugos priemonėms planuoti, apdorojimo kokybė ir prieinamumas, suvedant istorinius ir/ar išsklaidytai tvarkomus duomenis į SRIS. Neturint šių duomenų, nebūtų sprendžiamos šios PROBLEMOS: - nebūtų atliekama visapusiška saugomų rūšių ir jų populiacijų pokyčių stebėsena, buveinių priežiūra ir sunaikintų atkūrimas; nebūtų užtikrintas saugomų teritorijų steigimas ir efektyvių apsaugos priemonių jose įgyvendinimas; - būtų nukrypta nuo teisingo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, saugomų rūšių apsaugos priemonių bei jų radavietėse ir augavietėse vykdomos veiklos reglamentavimo; - žemių/miškų valdytojai/naudotojai nebūtų pakankamai informuojami apie jų valdose esančias griežtai saugomų rūšių radavietes ir augavietes, jų apsaugos reikalavimus, nebūtų visapusiškas visuomenės ugdymas ir švietimas apie saugomų rūšių būklę Lietuvoje ir jų išsaugojimo svarbą, taigi, nebūtų visuotiniškai prisidedama prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Gavus finansavimą, apdorojus ir suvedus duomenis į SRIS, BUS UŽTIKRINTA ŠIŲ REIKŠMINGŲ DUOMENŲ ĮSTATYMINĖ APSAUGA IR KRYPTINGAS JŲ PANAUDOJIMAS NACIONALINIU LYGIU: - atliekant saugomų rūšių stebėseną, buveinių priežiūrą ir tvarkymą, atkuriant sunaikintas buveines, nustatant apsaugos reglamentus, steigiant saugomas teritorijas ir įgyvendinant saugomų rūšių apsaugos priemones; - vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai projektus, atliekant planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, šių įvertinimų pagrindu reguliuojant veiklą, kuri gali daryti neigiamą poveikį saugomoms rūšims; - informuojant ir konsultuojant žemės valdytojus/naudotojus apie jų žemėje esančias griežtai saugomų rūšių radavietes ir augavietes ir jų apsaugos reikalavimus; organizuojant Lietuvos raudonosios knygos periodinį leidimą, šviečiant ir kitais būdais informuojant visuomenę apie saugomų rūšių būklę Lietuvoje ir jų išsaugojimo svarbą. Projektą teikia GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS – svarbiausia biologinės įvairovės mokslinių tyrimų institucija Lietuvoje, kurioje dirba visų sistematinių grupių gyvūnų, augalų ir grybų tyrėjai - aukščiausios kvalifikacijos specialistai, užtikrinsiantys teikiamų duomenų kokybę. Pagrindiniai duomenų šaltiniai yra per daugiau kaip 50 m. laikotarpį mokslinėse kolekcijose ir archyvuose (lauko dienoraščiuose, stebėjimų anketose, ataskaitose, kartografinėje medžiagoje) sukaupta informacija. Kitą duomenų dalį sudarys išsklaidytai saugoma informacija, kurią sukaupę kitose institucijose (VU, GTESS), visuomeninėse org-jose veikiantys (Entomologų, Šikšnosparnių išsaugojimo draugijos) arba regionuose gyvenantys gamtinės įvairovės stebėtojai. Projekto vykdytojas užtikrins teikiamų išsklaidytai saugomų duomenų kokybės patikrą ir aprobavimą. PROJEKTO REZULTATŲ PANAUDOJIMAS leis prisijungti prie tarptautinių susitarimų dėl saugomų rūšių apsaugos ir įgyvendinti jų reikalavimus bei ES teisės aktus (Tarybos direktyvas dėl laukinių paukščių apsaugos bei dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos), ir tokiu būdu leis visapusiškai prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX