Kvietimas teikti paraiškas programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas" dvišalio fondo veikloms finansuoti

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas EEE finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ dvišalio fondo priemonės „a“ finansavimui gauti.

Ši priemonė remia veiklas, skirtas projektų partnerių iš Norvegijos, Islandijos ir (arba) Lichtenšteino (toliau – valstybių donorių) paieškai, siekiant įgyvendinti bendrus programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ projektus.

Veiklos vykdytoju gali būti Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, veikiantis vienoje ar keliose iš Finansuojamų sričių (žr. žemiau), ir įsteigtas ne mažiau nei likus vieneriems metams iki paraiškos pateikimo. Veiklų partneriais gali būti organizacijos iš valstybių donorių.

Finansuojamos sritys: Vizualieji menai*, Scenos menai, Muzika, Tarpdisciplininis menas,  Architektūra, Bibliotekų veikla, Etninė kultūra, Literatūra, Kultūros ir meno edukacija, Kultūros paveldo sklaida, Kultūros ir kultūros paveldo skaitmeninimas, Muziejų ir galerijų veikla.

Tinkamos finansuoti veiklos:
veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio vizitai vieniems pas kitus, siekiant parengti donorų partnerystės projektą.

Veiklos vertinimo kriterijai:
1) planuojamas parengti donorų partnerystės projektas atitinka tarptautinės kūrybinės koprodukcijos arba tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projekto požymius (žr. Taisyklių 46.1 punktą išsamesnei informacijai)
2) veikla yra reikalinga siekiant parengti programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“  partnerystės projektą;
3) veiklos biudžetas yra pagrįstas, subalansuotas ir realus, o visos planuojamos išlaidos reikalingos veiklos tikslams pasiekti.

Iš dvišalio fondo lėšų gali būti apmokėta 100 procentų tinkamų veiklos išlaidų. Maksimali veiklai finansuoti skiriama lėšų suma yra 4 000 eurų, iš kurių vieno asmens vienos komandiruotės išlaidoms padengti gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 eurų.

Dvišalio fondo veiklos, priskirtos priemonei „a“, finansuojamos konkurso būdu, teikiant kultūros ministro nustatytos formos paraiškas.

Teikti paraišką veiklos finansavimui iš dvišalio fondo gali tik organizacijos iš Lietuvos (veiklų vykdytojai), tačiau veiklų partnerių iš valstybių donorių patirtos veiklos išlaidos taip pat yra tinkamos finansuoti.

Dvišalio fondo veiklų išlaidos yra tinkamos iki kvietimo teikti programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ projektų paraiškas pabaigos. Atsižvelgiant į numatomą kvietimo teikti projektų paraiškas laiką, prašome dvišalio fondo veiklų įgyvendinimą planuoti iki 2014 m. birželio 30 d. Likus lėšų, gali būti organizuojamas dar vienas dvišalio fondo priemonės „a“ kvietimas.

Dvišalio fondo taisykles ir paraiškos formą rasite čia>>
Partnerysčių pasiūlymai iš Norvegijos>>

Anglišką paraiškos formą, užpildytą anglų kalba (1 egz.) prašome siųsti paštu iki 2014 m. kovo 21 dienos (galioja pašto spaudo data).

Strateginio planavimo ir kontrolės departamentas (EEE dvišalio fondo konkursas)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Basanavičiaus g. 5
LT-01118 Vilnius

Paraiškos kopiją prašome siųsti el. paštu dalia.stabrauskaite@lrkm.lt

Paraiškos nesvarstomos, jeigu jos užpildytos netvarkingai, pateiktos pavėluotai, neatitinka nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi dokumentai.

Kilus klausimams kreiptis adresu dalia.stabrauskaite@lrkm.lt

 

* Atkreipiame dėmesį, kad vizualiųjų menų sričiai kinas nepriklauso (jis priskiriamas audiovizualiniam menui).

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX