Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą "Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas" (kvietimas pasibaigęs)

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ (toliau – Programa).

Kvietimo teikti paraiškas numeris

EEE-LT06-KM-K-1

Tikslai

 

 1. Gerinti visuomenės požiūrį ir didinti supratimą apie kultūros paveldą, jo reikšmę ir svarbą, siekiant jį išsaugoti ir perduoti ateities kartoms.
 2. Sudaryti sąlygas, kad nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkų ir (ar) valdytojų bei meistrų, kurie verčiasi tradiciniais amatais, pastangomis nekilnojamojo kultūros paveldo objektai būtų sutvarkyti ir išsaugoti.
 3. Sudaryti sąlygas kultūros paveldo tyrimų vykdymui ir konsultacijoms Lietuvos regionuose.
 4. Sudaryti geresnes sąlygas tolerancijos ir nediskriminavimo principų taikymui, kultūrų įvairovės ir tarpkultūrinio dialogo (įskaitant tautines mažumas) skatinimui.

Finansavimo kryptys

 

Programos parama (iš viso 9.402.398,00 eurai, arba 32.464.599,81 litai) skiriama pagal šias finansavimo kryptis:

 1. medinio nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos projektams (toliau – I finansavimo kryptis) skiriama 50 procentų visos projektams įgyvendinti skirtos sumos;
 2. iš dalies sutvarkytų nemedinių nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų užbaigimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms projektams (toliau – II finansavimo kryptis) skiriama 35 procentai visos projektams įgyvendinti skirtos sumos;
 3. taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centrų (toliau – tyrimų centras) steigimo ar vystymo nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose projektams (toliau – III finansavimo kryptis) skiriama 15 procentų visos projektams įgyvendinti skirtos sumos.

Mažiausiai 5% Programos lėšų bus skirta projektams, susijusiems su žydų paveldo išsaugojimui. Vertinimo proceso metu šiems projektams bus teikiami papildomi balai.

Finansuojamos veiklos:

 • Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas, pritaikymas.
 • Mokymų organizavimas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistams, restauratoriams, tradicinių amatų meistrams ar jais siekiantiems tapti asmenims.
 • Mokymų, skirtų kultūros paveldo verčių išaiškinimui, visuomenės švietimui apie kultūros paveldo išsaugojimo būtinybę ir galimybes, organizavimas.
 • Veiklos, susijusios su taikomųjų kultūros paveldo centrų steigimu ar vystymu nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose.

Tinkami pareiškėjai

 

Tinkamas pareiškėjas yra:

 1. Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso arba panaudos ar patikėjimo pagrindais yra perduotas (-i) valdyti nekilnojamojo kultūros paveldo statinys (-iai), įrašytas (-i) į Kultūros vertybių registrą (taikoma I ir II finansavimo kryptims);
 2. Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso arba panaudos ar patikėjimo pagrindais yra perduotas (-i) valdyti nekilnojamojo kultūros paveldo statinys (-iai) (taikoma III finansavimo krypčiai);
 3. III finansavimo krypties pareiškėjo veikla privalo būti susijusi su nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir (arba) tyrimų sritimi.

Pareiškėjas turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išvardintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-664 patvirtintų Gairių pareiškėjams bendrai Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramai gauti pagal programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ (toliau - Gairės) 2 priede.

Pareiškėjas gali pateikti paraišką individualiai arba su partneriu (-iais) iš Lietuvos ir (ar) Islandijos, Lichtenšteino ir (ar) Norvegijos (toliau – valstybės donorės). Viename projekte dalyvaujančių partnerių skaičius nėra ribojamas.

Jei paraiška teikiama su partneriu (-ais) iš valstybės (-ių) donorės (-ių), kartu su paraiška turi būti pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, parengtos anglų kalba ir pasirašytos pareiškėjo ir partnerio(-ių), kopija. Jei paraiška teikiama tik su partneriu (-ais) iš Lietuvos, kartu su paraiška turi būti pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, parengtos lietuvių kalba ir pasirašytos pareiškėjo ir partnerio (-ių), kopija.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

biudžetas

32.464.599,81 litai (9.402.398,00 eurai)

Minimali ir maksimali projekto finansavimo suma

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690.560,00 litų (200.000,00 eurų).

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 2.416.960,00 litų (700.000,00 eurų).

Projekto finansavimo intensyvumas

Didžiausias galimas finansavimo intensyvumas yra 90 procentų nuo visos projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Jei pareiškėjas įsipareigoja savo ir/ar partnerių lėšomis finansuoti didesnę nei 10 procentų projekto tinkamų išlaidų dalį, projektui skiriami papildomi balai.

Projekto įgyvendinimo terminai

Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos. Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki datos nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

 

Paraiškų pateikimo pradžia: 2013 m. spalio 4 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2013 m. gruodžio 20 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Tel. (8 5) 219 1340; (8 5) 274 8724

Faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti Gairėse. Visi su kvietimų susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų skaitmeninės formos yra paskelbti interneto svetainėse: www.lrkm.lt, www.cpva.lt, www.eeagrants.lt.

Projektų atrankos būdas

 

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Projektų vertinimą organizuoja ir atlieka CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos kultūros ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

  Gairės pareiškėjams

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS BENDRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR 2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PARAMAI GAUTI PAGAL PROGRAMĄ „KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR ATGAIVINIMAS“

2013 11 28 Gairių pakeitimas

Paraiškos A dalis

Paraiškos dėl projekto finansavimo bendroji (A) dalis

Paraiškos A dalies pildymo instrukcija

Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendrosios (a) dalies pildymo instrukcija

 

Rekomenduojama projekto biudžeto pagrindimo lentelė ir jos pildymo instrukcija

 Pateiktų paraiškų sąrašas

Programai LT06 "Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgavinimas" pateiktų paraiškų sąrašas

Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita (PDF)
Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita (PDF)
Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis (PDF)

Pasirašytų sutarčių sąrašas

Informacija apie pasirašytas projektų įgyvendinimo sutartis pagal 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programą  LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX