Kvietimas teikti prašymus papildomoms paramos ir bendrojo finansavimo lėšoms gauti

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija informuoja, kad pasibaigus 8-iems iš 11-os Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo LT07 programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ (toliau – Programa) rėmuose įgyvendinamų projektų, liko nepanaudota 17291,56 EUR paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Remiantis Papildomo paramos ir bendrojo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT07 programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ lėšomis ir dėl kurių yra pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys, tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu 2016 m. lapkričio 18 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-899 „Dėl papildomo paramos ir bendrojo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT07 programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ lėšomis ir dėl kurių yra pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad 2016 m. lapkričio 30 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) pradeda prašymų dėl papildomo finansavimo skyrimo projektams, kurie finansuojami Programos lėšomis ir dėl kurių yra pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys (toliau – Prašymas) priėmimą.

Papildomas finansavimas projektams bus skiriamas atrankos būdu.

Finansavimas gali būti skiriamas, jeigu yra tenkinamos visos šios sąlygos

1. Projekto vykdytojas, laikydamasis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei Reglamento nuostatų, ėmėsi visų priemonių, galinčių sumažinti projekto papildomų išlaidų sumą;

2. Projekto vykdytojas neturi galimybių visas projekto papildomas išlaidas dengti iš nuosavų lėšų;

3. Projekto veiklos nėra pabaigtos ir projekto vykdytojas nėra pateikęs galutinio mokėjimo prašymo ir (arba) galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos;

4. Papildomas finansavimas nepadidins Sutartyje nustatyto finansavimo intensyvumo. Todėl skyrus papildomą finansavimą Projektui, kurio Sutartyje nurodytas finansavimo intensyvumas yra mažesnis nei 100 proc., Projekto vykdytojas privalo prisidėti prie Projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis tiek, kad nebūtų viršytas Sutartyje nustatytas finansavimo intensyvumas;

5. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomas suteikto finansavimo informavimo ir viešinimo priemones, jeigu dėl projekto vertės padidėjimo pasikeičia informavimo ir viešinimo priemonėms taikomi reikalavimai, nustatyti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje;

6. Projekto vykdytojas užtikrina, kad papildomos veiklos, kurioms prašomas finansavimas, bus įgyvendintos iki 2017 m. balandžio 30 d.;

7. Projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) vykdyti daugiau veiklų, negu buvo numatyta projekto įgyvendinimo sutartyje. Projektui papildomo finansavimo lėšos gali būti skiriamos, jei dėl didesnės apimties Projektas duotų daugiau socialinės ir (arba) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų Projekto tikslų.

Projektų vykdytojams, norintiems teikti Prašymus, rekomenduojame

1. Susipažinti su Tvarkos aprašu (dokumentas skelbiamas Teisės aktų registre);

2. Įvertinti, ar planuojamos veiklos atitinka Tvarkos aprašo 5-6 punktuose keliamus reikalavimus;

3. Užpildyti Tvarkos aprašo priede Nr. 2 pateikiamą Prašymo formą;

4. Pateikti dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 14 punkte;

5. Iki 2016 m. gruodžio 9 d. Prašymą ir pagrindžiančius dokumentus pateikti CPVA, Tvarkos aprašo 15 punkte nurodyta tvarka.

Papildoma informacija

Kilus klausimams dėl Prašymų teikimo, maloniai prašome kreiptis į CPVA vyr. projektų vadovą Marių Navadunskį elektroniniu paštu m.navadunskis@cpva.lt arba telefonu 85 219 1340.

Kilus klausimams dėl Tvarkos aprašo ar lėšų skyrimo tvarkos, maloniai prašome kreiptis į Kultūros ministerijos EEE finansinio mechanizmo programų vadovę Dalią Stabrauskaitę elektroniniu paštu dalia.stabrauskaite@lrkm.lt arba telefonu 85 219 3456.

Papildomų lėšų skyrimo aprašas

Papildomo paramos ir bendrojo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT07 programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ lėšomis ir dėl kurių yra pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys, tvarkos aprašas

Paraiškų vertinimo rezultatai, dokumentai

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX