Kvietimas teikti prašymus skirti papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšas įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis

 

2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO LT03 PROGRAMOS „BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR EKOSISTEMŲ FUNKCIJOS“ PAPILDOMOS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMAS ĮGYVENDINAMIEMS PROJEKTAMS

Kvietimo teikti prašymus skirti papildomą finansavimą pavadinimas

Kvietimas teikti prašymus skirti papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšas įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ (toliau - Programa) lėšomis ir dėl kurių pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys

Kvietimo teikti prašymus skirti papildomą finansavimą numeris

EEE-LT03-AM-01-PF-01

Galimi pareiškėjai

Projektų vykdytojai, kurie įgyvendina projektus, finansuojamus Programos lėšomis ir dėl kurių pasirašytos projektų įgyvendinimo sutartys

Papildomo finansavimo sąlygos

Papildomas finansavimas projektams skiriamas atrankos būdu, kai Programos projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties, t. y. pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) vykdyti daugiau veiklų, tiesiogiai susijusių su įgyvendinamu projektu, negu buvo numatyta projekto įgyvendinimo sutartyje.

Pagal Programą įgyvendinamam projektui papildomas finansavimas gali būti skiriamas, jei dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (arba) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų projekto tikslų.

Papildomas finansavimas projektams gali būti skiriamas, jeigu atitinka visas šias sąlygas:

1. projekto vykdytojas, laikydamasis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento nuostatų, ėmėsi visų priemonių, galinčių sumažinti projekto papildomų išlaidų sumą;

2. projekto vykdytojas neturi galimybių projekto papildomas išlaidas dengti iš nuosavų lėšų;

3. projekto veiklos nėra pabaigtos ir projekto vykdytojas nėra pateikęs galutinio mokėjimo prašymo ir (arba) galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos;

4. papildomas finansavimas nepadidins Sutartyje nustatyto finansavimo intensyvumo. Todėl skyrus papildomą finansavimą projektui, kurio Sutartyje nurodytas finansavimo intensyvumas yra mažesnis nei 100 proc., projekto vykdytojas privalo prisidėti atitinkamai prie projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis tiek, kad nebūtų viršytas Sutartyje nustatytas finansavimo intensyvumas;

5. projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomo finansavimo informavimo ir viešinimo priemones, jeigu dėl projekto vertės padidėjimo pasikeičia Administravimo taisyklėse nustatyti informavimo ir viešinimo priemonėms taikomi reikalavimai.

Kvietimo teikti prašymus skirti papildomą finansavimą

biudžetas

997.145,53 eurai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pasilieką teisę didinti pagal kvietimą planuojamą paskirstyti finansavimo sumą.

Prašymų pateikimo terminas ir būdai

Prašymų pateikimo pradžia: 2016 m. liepos 18 d. 8.00 val.

Prašymų pateikimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 18 d. 17.00 val.

Prašymai iki Kvietime nurodyto termino gali būti išsiųsti Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai naudojantis registruoto pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatyti asmeniškai.

CPVA elektroniniu paštu gali būti pateikta Prašymo skirti papildomą finansavimą ir pagrindžiančių dokumentų kopija, jei Prašymo skirti papildomą finansavimą ir pagrindžiančių dokumentų originalai bus pateikti CPVA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo skirti papildomą finansavimą ir pagrindžiančių dokumentų kopijų pateikimo elektroniniu paštu dienos.

Prašymų pateikimo vieta

Prašymai teikiami adresu Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

El. p. eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktinis asmuo:

Lina Janionytė, tel. (8 5) 2748747, el. p. l.janionyte@cpva.lt

Kur galima gauti prašymų skirti papildomą finansavimą dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti 2016 m. birželio 29 d. Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-458 „Dėl papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis ir dėl kurių yra pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir prašymo formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.eeagrants.lt , www.cpva.lt ir www.am.lt

Papildoma informacija dėl netiesioginių išlaidų skaičiavimo Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas gaunant papildomą finansavimą
Nutarimas dėl papildomų lėšų skyrimo

Papildomo finansavimo vertinimo rezultatų ataskaita

http://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/692/protokolo_nutariamoji_dalis.pdf

Ministro įsakymas dėl papildomos paramos skyrimo

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX