Kvietimas teikti prašymus skirti papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšas įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemos lėšomis ir

Kvietimo teikti prašymus skirti papildomą finansavimą pavadinimas

Kvietimas teikti prašymus skirti papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšas įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemos lėšomis ir dėl kurių pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys

Kvietimo teikti prašymus skirti papildomą finansavimą numeris

NOR-LT09-ŪM-01-PF-01

Galimi pareiškėjai

Projektų vykdytojai, kurie įgyvendina projektus, finansuojamus 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemos lėšomis ir dėl kurių pasirašytos projektų įgyvendinimo sutartys

Papildomo finansavimo sąlygos

Papildomas finansavimas projektams skiriamas atrankos būdu, kai Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemos projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties, t. y. pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) vykdyti daugiau veiklų, tiesiogiai susijusių su įgyvendinamu projektu, negu buvo numatyta projekto įgyvendinimo sutartyje.

Pagal Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą įgyvendinamam projektui papildomas finansavimas gali būti skiriamas, jei dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (arba) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų projekto tikslų.

Papildomas finansavimas projektams gali būti skiriamas, jeigu projektas atitinka visas šias sąlygas:

1. projekto vykdytojas, laikydamasis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento nuostatų, ėmėsi visų priemonių, galinčių sumažinti projekto papildomų išlaidų sumą;

2. projekto vykdytojas neturi galimybių projekto papildomas išlaidas dengti nuosavomis lėšomis;

3. projekto veiklos nėra pabaigtos ir projekto vykdytojas nėra pateikęs galutinio mokėjimo prašymo ir (arba) galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos;

4. skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias leistinas projekto finansavimo dydis, nustatytas Partnerystės projektų schemos gairėse;

5. papildomas finansavimas nepadidins Sutartyje nustatyto finansavimo intensyvumo. Todėl skyrus papildomą finansavimą projektui, kurio Sutartyje nurodytas finansavimo intensyvumas yra mažesnis nei 100 proc., projekto vykdytojas privalo prisidėti atitinkamai prie projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis tiek, kad nebūtų viršytas Sutartyje nustatytas finansavimo intensyvumas;

6. projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomo finansavimo informavimo ir viešinimo priemones, jeigu dėl projekto vertės padidėjimo pasikeičia Administravimo taisyklėse nustatyti informavimo ir viešinimo priemonėms taikomi reikalavimai.

Kvietimo teikti prašymus skirti papildomą finansavimą

biudžetas

675 992,00 eurai

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pasilieka teisę didinti pagal kvietimą planuojamą paskirstyti finansavimo sumą iki 1 097 909,00 eurų.

Prašymų pateikimo terminas ir būdai

Prašymų pateikimo pradžia: 2016 m. balandžio 15 d. 8.00 val.

Prašymų pateikimo pabaiga: 2016 m. birželio 15 d. 17.00 val.

Prašymai iki Kvietime nurodyto termino gali būti išsiųsti Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai naudojantis registruoto pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatyti asmeniškai.

CPVA elektroniniu paštu gali būti pateikta Prašymo skirti papildomą finansavimą ir pagrindžiančių dokumentų kopija, jei Prašymo skirti papildomą finansavimą ir pagrindžiančių dokumentų originalai bus pateikti CPVA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo skirti papildomą finansavimą ir pagrindžiančių dokumentų kopijų pateikimo elektroniniu paštu dienos.

Prašymų pateikimo vieta

Prašymai teikiami adresu Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

El. p. eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktinis asmuo:

Lina Janionytė, tel. (8 5) 274 8747, el. p. l.janionyte@cpva.lt

Kur galima gauti prašymų skirti papildomą finansavimą dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti 2016 m. balandžio 11 d. Lietuvos ūkio ministro įsakyme Nr. 4-276  „Dėl papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos lėšomis ir dėl kurių yra pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir prašymo formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt ir www.cpva.lt

Papildoma informcija

Įsakymas dėl papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie finansuojami 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo žaliosios pramonės inovacijų programos lėšomis ir dėl kurių yra pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo

Prašymų skirti papildomą finansavimą vertinimo ataskaitos http://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/686/prasymu_vertinimo_ataskaita.pdf
Kita informacija

Žaliosios pramonės inovacijų programos projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis

2016-09-20 d. įsakymas dėl papildomos paramos skyrimo.pdf

2016-10-04 įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo.pdf

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX