Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT08 „EEE stipendijų programa“

2009–2014 m. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMA LT08 „EEE STIPENDIJŲ PROGRAMA“

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT08 „EEE stipendijų programa“ (toliau – Programa)

Kvietimo teikti paraiškas numeris

EEE-LT08-ŠMM-01-K-02

Tikslas

 

Šis kvietimas parengtas pagal pirmą Programos tikslą:

Gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus, modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją.

Finansuojamos priemonės ir veiklos

 

Įgyvendinant Programos tikslus pagal Gaires finansuojamos priemonės:

1. Judumo projektai švietimo įstaigose ar organizacijose, turinčiose teisę vykdyti švietimą (toliau – I priemonė).

2. Institucijų bendradarbiavimas švietimo srityje (toliau – II priemonė).

Pagal I priemonę remiamos veiklos:

 • iki 6 savaičių trukmės mokymo (dėstymo) vizitas. Minimalus reikalavimas  mokymo (dėstymo) vizito dalyviui – pareiškėjo arba partnerio institucijoje mokyti (dėstyti) ne mažiau kaip 5 val. per visą vizito laikotarpį;
 • dalyvavimas konferencijose, seminaruose, darbo grupėse ar kituose mokomuosiuose renginiuose, kurių trukmė – iki 6 savaičių;
 • ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo, neformalaus švietimo srityje dirbančio darbuotojo, projekto dalyvio stažuotė pareiškėjo arba partnerio institucijoje mokymosi arba mokslinių tyrimų tikslais.

Pagal II priemonę remiamos veiklos:

 • parama tarpinstituciniam bendradarbiavimui švietimo srityje tarp ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformalaus švietimo institucijų Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikoje ir Islandijoje, Lichtenšteino Kunigaikštystėje ir Norvegijos Karalystėje (toliau – valstybės donorės), įskaitant tokias priemones kaip švietimo įstaigų administracinio personalo, mokytojų, dėstytojų, studentų arba mokinių mainai, studentų arba administracinio personalo laikinas įdarbinimas;
 • ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą turinio modernizavimas;
 • mokymo (mokymosi) metodų arba mokymo (mokymosi) priemonių modernizavimas;
 • konsultavimas švietimo sistemos plėtotės klausimais.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai

 

Reikalavimai pareiškėjams:

Tinkamu pareiškėju laikomas Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuris:

 • teikia švietimo paslaugas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti švietimą ir turi patirties teikiamos paraiškos tematinėje srityje;
 • atitinka kitus Gairių 1 priede pareiškėjui nustatytus reikalavimus ir neatitinka nei vieno kriterijaus, nurodyto Administravimo taisyklių 184 punkte.

Reikalavimai partneriams:

 • projektai pagal I priemonę privalo būti įgyvendinami su bent vienu partneriu iš valstybės donorės. Kartu su bent vienu partneriu iš valstybės donorės, I priemonės projektai taip pat gali būti įgyvendinami ir su partneriu (partneriais) iš Lietuvos Respublikos;
 • projektai pagal II priemonę privalo būti įgyvendinami su bent vienu partneriu iš valstybės donorės arba Lietuvos Respublikos. Skatinamas pareiškėjų bendradarbiavimas su partneriais iš valstybių donorių.

Tinkamas partneris iš valstybės donorės:

 • teisėtai veikiantis valstybėje donorėje juridinis asmuo, teikiantis švietimo paslaugas;
 • atitinkantis kitus Gairių 1 priede partneriui iš valstybės donorės nustatytus reikalavimus ir neatitinkantis nei vieno kriterijaus, nurodyto Administravimo taisyklių 184 punkte.

Tinkamas partneris iš Lietuvos Respublikos:

 • Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo teikiantis švietimo paslaugas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti švietimą;
 • atitinkantis kitus Gairių 1 priede partneriui iš Lietuvos Respublikos nustatytus reikalavimus ir neatitinkantis nei vieno kriterijaus, nurodyto Administravimo taisyklių 184 punkte.

Rinkdamasis projekto partnerį, pareiškėjas turėtų atsižvelgti į jo žinias, patirtį ir kompetencijas, reikiamas projekte numatomoms veikloms atlikti, sugebėjimą papildyti projektą reikalingais ištekliais.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas

Kvietimo teikti paraiškas projektams, planuojamiems finansuoti Programos lėšomis, numatyta 718 478 EUR:

 • pagal I priemonę projektų įgyvendinimui yra numatyta – 287 241 EUR;
 • pagal II priemonę projektų įgyvendinimui yra numatyta – 431 237 EUR.

Mažiausia ir didžiausia prašomo skirti finansavimo suma

Mažiausia paraiškoje prašomo skirti finansavimo suma projektui pagal I ir II priemones – 50 000 EUR.

Didžiausia paraiškoje prašomo skirti finansavimo suma projektui pagal I ir II priemones – 100 000 EUR.

Projektų finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas projektams pagal I ir II priemones yra 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

 • Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo Centrinėje projektų valdymo agentūroje (toliau – CPVA) dienos. Projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo Programos operatoriaus sprendimo dėl paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektui skyrimo įsigaliojimo dienos.
 • Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
 • Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškų pateikimo pradžia: 2015 m. rugpjūčio 5 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2015 m. spalio 5 d. 17.00 val.

Paraiškos turi būti pateiktos CPVA užklijuotame voke. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto arba pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, arba pristatytos asmeniškai CPVA.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto spaudo data ar įteikimo data yra ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiška laikoma gauta laiku, jei ant voko nurodyta pašto spaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena ir (arba) jei ant voko nurodyta paraiškos įteikimo pasiuntiniui data ir laikas yra ne vėlesni nei galutinis paraiškų pateikimo terminas ir (arba) pristatyta asmeniškai CPVA ne vėliau nei kvietime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais pristatytos arba po Kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu:

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

S. Konarskio g. 13

LT-03109 Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktinis asmuo:

Giedrė Žiogelytė, tel. (8 5) 274 8724, el. p.: g.ziogelyte@cpva.lt

Atsakymai į elektroniniu paštu arba faksu pateiktus klausimus pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimų gavimo dienos.

Detalesnės informacijos apie kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus pateikimas

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Gairėse pareiškėjams. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.eeagrants.lt, www.smm.lt, www.cpva.lt.

Projektų atrankos būdas

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą. Paraiškų vertinimą atlieka CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Gairės pareiškėjams

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc57747036a711e5aee6f3ae4a9cfa2d

Gairės pareiškėjams anglų kalba

Paraiškos formos ir metodinė informacija

Paraiškos A dalis

Paraiškos A dalies pildymo instrukcija

Paraiškos B dalis ir jos pildymo instrukcija

Projekto biudžeto pagrindimo lentelė ir jos pildymo instrukcija

Vienodo dydžio normos nustatymo metodika

Reikalavimai viešinimui LT08 programos projektams

Projekto viešinimo planas

Viešinimo vadovas

Projekto partnerio deklaracija anglų kalba

Mokymų galimiems pareiškėjams medžiaga:

Bendra informacija apie kvietimą teikti paraiškas

Paraiškos A ir B dalių pildymas

Projekto išlaidų tinkamumas

Informacija apie pateiktas paraiškas Pateiktų paraiškų sąrašas
Informacija apie pateiktų paraiškų vertinimą

Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita Nr. 1 

Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita Nr. 2

Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 1

Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 2

Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 3

Projetų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis (PDF)

Įsakymas dėl finansavimo skyrimo

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX