Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį"

2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS

 NR. LT11 „VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS“ PRIEMONĖ „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SAVIVALDYBĖSE PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS ĮDIEGIANT JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELĮ“

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ (toliau – Priemonė)

Kvietimo teikti paraiškas numeris

NOR-LT11-SAM-01-K-03

Programos tikslas

 

Programa siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų Europos ekonominėje erdvėje mažinimo ir pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvos Respublikoje.

Priemonės tikslas įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį ( toliau – Modelis) atitinkantį savivaldybių poreikius

Finansuojamos veiklos

 

Remiamos projekto veiklos:

  1. veiklos, būtinos diegiant privalomus Modelio elementus (jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) koordinacinio centro įkūrimas / JPSPP koordinacinės ir atvejo vadybos funkcijos įvedimas, palaikymas; savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalo administravimas; Algoritmo (-ų) prioritetinėje (-ėse) JPSPP teikimo srityje (-yse) adaptavimas, taikymas savivaldybės lygmeniu)
  2. veiklos, reikalingos Gairių 9 priede 8 punkte nurodytiems rekomenduojamiems JPSPP gerosios praktikos pavyzdžiams įdiegti savivaldybėje;
  3. kitos Gairių 6.3 papunktyje nurodytą JPSPP apibrėžimą ir kriterijus atitinkančios iniciatyvos;
  4. renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir pan., reikalingi diegiant Modelį savivaldybėje.

Tinkami pareiškėjai

 

Pareiškėjas – savivaldybės administracija.

Pareiškėjas gali teikti paraišką savarankiškai arba su partneriu (-iais).

Tinkamas partneris yra juridinis asmuo ( įstaiga, organizacija ar įmonė)  registruotas Lietuvos Respublikoje ir (ar) Norvegijos Karalystėje, kurio veiklos susijusios su projekto veikla (-omis).

Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išvardytus Projektų atitikties bendriesiems projektų atrankos kriterijams vertinimo metodikoje (Gairių 2 priedas).

Jei partneris yra kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kartu su paraiška turi būti pateikta sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir JPSPP teikimo kopija.

Pareiškėjo savivaldybėje 14–29 m. amžiaus jaunų žmonių (jaunimo) procentinė dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus toje savivaldybėje 2014 m. turi būti ne mažesnė nei 15 procentų.

Kvietimo teikti paraiškas biudžetas

859.967,00 Eurų

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Minimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 37 005 Eur

Maksimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 85 996 Eur

Projekto finansavimo intensyvumas

Paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Projekto įgyvendinimo terminai

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos iki projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytos datos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

 

Paraiškų pateikimo termino pradžia: 2015 m. balandžio 29 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo termino pabaiga: 2015 m. birželio 29 d. 17.00 val.

Paraiškos gali būti išsiųstos:

  1. naudojantis registruotu paštu (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena);
  2. naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta paraiškos įteikimo pasiuntiniui data ir laikas yra ne vėlesni nei galutinis paraiškų pateikimo terminas);
  3. pristatytos tiesiogiai Centrinei projektų valdymo agentūrai.

Paraiškų pateikimo vieta

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,

S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. p: eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktinis asmuo:

Lina Janionytė, tel. (8 5) 274 8747, el. p.: l.janionyte@cpva.lt

Atsakymo į elektroniniu paštu arba raštu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos. 

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Gairėse ir jų prieduose. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.sam.lt, www.cpva.lt

Projektų atrankos būdas

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą. Paraiškų vertinimas atliekamas CPVA. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Gairės

Gairės pareiškėjams

1 priedas. Administracinės atitikties vertinimo metodika

2 priedas. Atitikties bendriesiems projektų atrankos kriterijams vertinimo metodika

3 priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodika

4 priedas. Projekto paraiškos vertinimo ataskaita

5 priedas. Paraiškos dėl projekto finansavimo specialioji (B) dalis (pildo projekto pareiškėjas)

6 priedas. Programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika

7 priedas. Vienodo dydžio normos nustatymo metodika

8 priedas. Projekto viešinimo planas (pildo projekto pareiškėjas)

9 priedas. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio aprašas

Paraiškos A dalies forma (.xls)

Projekto biudžeto pagrindimo lentelė

 

Ataskaita "Situacijos analizė ir jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio aprašymas"

Informacija apie pateiktas paraiškas Pateiktų paraiškų sąrašas
Informacija apie pateiktų paraiškų vertinimą

Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita

Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita

2015 08 07 Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis

Informacija apie patvirtintą finansavimą 2015 m. rugpjūčio 11 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-934 „Dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ projektams“

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX