Kvietimas teikti paraiškas smulkiems projektams pagal programą „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas"

 

PROGRAMA LT10

 „GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ, VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS“

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas smulkiems projektams pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (toliau – Programa) smulkių projektų subsidijos schemą.

Kvietimo teikti paraiškas numeris

NOR-LT10-VRM-01-K-01

Programos tikslas

 

Prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms ir stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje.

Finansuojamos veiklos

 

Pagal Gaires pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“  (toliau – Gairės) finansuojamos šios veiklos:

 1. Žinių teikimas ir projekto tikslinės grupės įgūdžių tobulinimas įvairiose srityse;
 2. Administracinių ir viešųjų gebėjimų gerinimas valstybės ir savivaldybių institucijose;
 3. Visą gyvenimą trunkančio mokymosi skatinimas;
 4. Antikorupcinių priemonių kūrimo vietos ir regionų lygiu skatinimas.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai

 

Pareiškėju gali būti:

 1. Savivaldybių institucijos;
 2. Valstybės institucijos, jei jos turi teritorinius padalinius, teikiančius viešąsias paslaugas regioniniu ar vietos lygiu ir savivaldybių įstaigos (bet kuris viešasis juridinis asmuo, kuris teikia paslaugas bendruomenei ir kuris veiklą vykdo konkrečioje savivaldybėje ar regione, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mokyklas, ligonines, jaunimo organizacijas, dienos priežiūros centrus, bendruomenės centrus, sporto organizacijas, muziejus, kultūros namus, komunalines paslaugas teikiančias įmones, gaisrines ir t.t). Jeigu pareiškėjas yra centrinė valstybės ar savivaldybės institucija, tai naudos gavėjai gali būti tik teritoriniai institucijos padaliniai;
 3. Ne pelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys, kurie teikia švietimo paslaugas pagal savo įstatus, nuostatus ar statutą;
 4. Valstybės ir savivaldybių institucijų susivienijimai.  

Pareiškėjas taip pat turi atitikti tinkamumo finansuoti reikalavimus, nustatytus Gairių 3 priede.

Pareiškėjas turi įgyvendinti projektą su bent vienu partneriu, kuris yra Norvegijos Karalystėje registruotas juridinis asmuo.

Pareiškėjas taip pat gali įgyvendinti projektą su partneriu (-iais), kuris (-ie) yra Lietuvos Respublikoje registruotas (-i) juridinis (-iai) asmuo (-enys).

Projekto partneriui (-imas) keliami tie patys tinkamumo reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Tinkamumo reikalavimai projekto partneriui (-iams) yra nustatyti Gairių 3 priede.

Kvietimo teikti paraiškas biudžetas

1 882 352,00 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Prašoma paramos suma smulkiems projektams turi būti ne mažesnė nei 10 000,00 Eur ir ne didesnė nei 150 000,00 Eur.

Projekto finansavimo intensyvumas

Parama projektui sudaro ne daugiau nei 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto įgyvendinimo terminai

 

Nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

 

Paraiškų pateikimo termino pradžia: 2015 m. sausio 30 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo termino pabaiga: 2015 m. kovo 30 d. 17.00 val.

Paraiškos užklijuotame voke VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai gali būti:

 1. Išsiųstos registruotu paštu (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto spaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena);
 2. Išsiųstos naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta paraiškos įteikimo pasiuntiniui data ir laikas yra ne vėlesni nei galutinis paraiškų pateikimo terminas);
 3. Pristatytos tiesiogiai.

Paraiškų pateikimo vieta

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,

S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktiniai asmenys:

Aurelija Stasiūtė, tel. (8 5) 251 4374,  el. p.: a.stasiute@cpva.lt

Lina Janionytė, tel. (8 5) 274 8747, el. p.: l.janionyte@cpva.lt

Atsakymo į elektroniniu paštu arba raštu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos. 

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Gairėse. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.vrm.lt, www.cpva.lt

Projektų atrankos būdas

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą. Paraiškų vertinimas atliekamas CPVA. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Gairės pareiškėjams

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02493ce0a2d711e4a82d9548fb36f682

Informuojame, kad Gairės bus tikslinamos (11.1., 25.7, 107 punktai). Apie Gairių pakeitimus paskelbsime www.norwaygrants.lt, www.cpva.lt.

2015 03 06 Gairių keitimas

Paraiškos A dalies pildymo instrukcija

Paraiškos A dalis

Paraiškos B dalies forma

Paraiškos B dalies forma anglų kalba

Partnerio deklaracija anglų kalba

Galimiems pareiškėjams skirtų mokymų medžiaga

Gairių pareiškėjams pristatymas

Išlaidų tinkamumas ir biudžeto pildymas

Pranešimas apie projektų viešinimą

Paraiškos A ir B dalių pildymas

Pagal kvietimą pateiktų paraiškų sąrašas

Pateiktų paraiškų sąrašas

Informacija apie paraiškų vertinimą

Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita (PDF)

NOR-LT10-VRM-01-K-01 Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita 2015 06 22

Operative part of the minutes

Informacija apie projektams skirtą finansavimą

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX