Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT08 „EEE stipendijų programa“

2009–2014 m. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMA LT08 „EEE STIPENDIJŲ PROGRAMA“

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT08 „EEE stipendijų programa“ (toliau – Programa)

Kvietimo teikti paraiškas numeris

EEE-LT08-ŠMM-01-K-01

Tikslas

 

Šis kvietimas parengtas pagal antrą Programos tikslą:

2. Didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą, tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas.

Finansuojamos priemonės ir veiklos

 

Įgyvendinant Programos tikslus pagal Gaires finansuojamos priemonės:

1. Judumo projektai švietimo įstaigose ar organizacijose, turinčiose teisę vykdyti švietimą (toliau – I priemonė).

2. Institucijų bendradarbiavimas švietimo srityje (toliau – II priemonė).

Pagal I priemonę remiamos veiklos:

 • iki 6 savaičių trukmės dėstymo vizitas. Minimalus reikalavimas dėstymo vizito dalyviui –pareiškėjo arba partnerio institucijoje dėstyti ne mažiau kaip 5 val. per visą vizito laikotarpį;
 • dalyvavimas konferencijose, seminaruose, darbo grupėse ar kituose mokomuosiuose renginiuose, kurių trukmė – iki 6 savaičių;
 • besimokančiojo, suaugusiųjų švietimo srityje dirbančio darbuotojo, projekto dalyvio stažuotė pareiškėjo arba partnerio institucijoje mokymosi arba mokslinių tyrimų tikslais.

Pagal II priemonę remiamos veiklos:

 • parama tarpinstituciniam bendradarbiavimui švietimo srityje tarp institucijų Lietuvos Respublikoje ir valstybėje donorėje, įskaitant tokias priemones kaip švietimo įstaigų administracinio personalo, mokytojų, dėstytojų arba studentų, mainai, studentų arba administracinio personalo laikinas įdarbinimas;
 • ugdymo turinio modernizavimas;
 • mokymo (mokymosi) metodų arba mokymo (mokymosi) priemonių modernizavimas;
 • konsultavimas švietimo sistemos plėtotės klausimais.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai

 

Reikalavimai pareiškėjams:

Tinkamu pareiškėju laikomas Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuris:

 • teikia švietimo paslaugas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti švietimą;
 • atitinkantis kitus Gairių 1 priede pareiškėjui nustatytus reikalavimus ir neatitinkantis nei vieno kriterijaus, nurodyto Administravimo taisyklių 184 punkte.

Reikalavimai partneriams:

Pareiškėjas privalo projektą įgyvendinti su bent vienu projekto partneriu iš valstybės donorės (Norvegijos Karalystė, Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė), kuris:

 • yra teisėtai veikiantis valstybėje donorėje juridinis asmuo;
 • teikia švietimo paslaugas bei atitinka kitus Gairių 1 priede partneriui iš valstybės donorės nustatytus reikalavimus.

Kartu su bent vienu partneriu iš valstybės donorės, pareiškėjas taip pat gali įgyvendinti projektą ir su partneriu (partneriais) iš Lietuvos Respublikos, kuris (kurie):

 • yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, teikiantis švietimo paslaugas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti švietimą;
 • atitinka kitus Gairių 1 priede partneriui iš Lietuvos Respublikos nustatytus reikalavimus.

Rinkdamasis projekto partnerį, pareiškėjas turėtų atsižvelgti į jo žinias, patirtį ir kompetencijas, reikiamus projekte numatomoms veikloms atlikti, sugebėjimą papildyti projektą reikalingais ištekliais.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas

Kvietimo teikti paraiškas projektams, planuojamiems finansuoti Programos lėšomis, numatyta 2 480 764,30 Lt (718 479 EUR):

 • pagal I priemonę projektų įgyvendinimui yra numatyta – 991 789, 18 Lt (287.242 EUR);
 • pagal II priemonę projektų įgyvendinimui yra numatyta – 1 488 975,12 (431 237 EUR).

Mažiausia ir didžiausia prašomo skirti finansavimo suma

Mažiausia paraiškoje prašomo skirti finansavimo suma projektui pagal I ir II priemones – 172 640 Lt (50 000 EUR).

Didžiausia paraiškoje prašomo skirti finansavimo suma projektui pagal I ir II priemones – 345 280 Lt (100 000 EUR)

Projektų finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas projektams pagal I priemonę yra 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansavimo intensyvumas projektams pagal II priemonę yra 85 procentai tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

 • Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo Centrinėje projektų valdymo agentūroje (toliau – CPVA) dienos. Projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo Programos operatoriaus sprendimo dėl paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektui skyrimo įsigaliojimo dienos.
 • Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
 • Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. liepos 25 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. lapkričio 28 d. 15.45 val.

Paraiškos turi būti pateiktos CPVA užklijuotame voke. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto arba pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, arba pristatytos asmeniškai CPVA.

Paraiška laikoma gauta laiku, jei ant voko nurodyta pašto spaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena ir (arba) jei ant voko nurodyta paraiškos įteikimo pasiuntiniui data ir laikas yra ne vėlesni nei galutinis paraiškų pateikimo terminas ir (arba) pristatyta asmeniškai CPVA ne vėliau nei kvietime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais pristatytos arba po Kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu:

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktiniai asmenys:

Giedrė Žiogelytė, tel. (8 5) 274 8724, el. p.: g.ziogelyte@cpva.lt

Lina Janionytė, tel. (8 5)  274 8747, el. p.: l.janionyte@cpva.lt

 

Atsakymai į elektroniniu paštu arba faksu pateiktus klausimus pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimų gavimo dienos.

Projektų atrankos būdas

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą. Paraiškų vertinimą atlieka CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Gairės pareiškėjams

Gairės pareiškėjams:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c48f11007f511e4b836947d492f2f50

2014 m. rugsėjo 22 d. Gairių pareiškėjams pakeitimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e757b6a042fa11e4b328ee8724e3e13c

Paraiškos A dalis (atnaujinta 2014 11 10)

Paraiškos B dalis

Projekto biudžeto pagrindimo lentelė ir jos pildymo instrukcija

Projekto viešinimo plano forma

Vienodo dydžio normos nustatymo metodika
Mokymų medžiaga pareškėjams

Bendra informacija apie kvietimą teikti paraiškas

Paraiškos A ir B dalių pildymas

Projekto išlaidų tinkamumas ir biudžeto pildymas

Pagal kvietimą pateiktų paraiškų sąrašas Pateiktų paraiškų sąrašas
Informacija apie paraiškų vertinimo rezultatus

Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita

Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita

Projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis

LR ŠMM įsakymas dėl finansavimo skyrimo

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX