Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

2009-2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS NR. LT11 VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS PRIEMONĖ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

Kvietimo numeris

NOR-LT11-SAM-01-K-02

Tikslas

 

Programa siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų Europos ekonominėje erdvėje mažinimo bei dvišalių santykių tarp Norvegijos ir Lietuvos stiprinimo, pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvos Respublikoje.

Priemonės tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Remiamos veiklos

 

Priemonėje bus remiamos šios veiklos:

  1. mokyklų /ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų paprastasis remontas;
  2. sveikatos kabinetų baldų ir kitų priemonių (visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtų priemonių, mokyklos/ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinkai įvertinti skirtų priemonių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų priemonių, metodinių priemonių), reikalingų sveikatos priežiūrai mokyklose/ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti bei įtrauktų į pagrindinių mokyklos/ikimokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabineto priemonių sąrašą ar papildomų mokyklos/ikimokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabineto priemonių sąrašą (Gairių 9 priedas), įsigijimas.

Tinkami pareiškėjai

 

Tinkami pareiškėjai:

  1. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai;
  2. Savivaldybių administracijos.

Siekiant panaudoti minimalią projekto paraiškai prašomo skirti finansavimo dydžio sumą, pareiškėjas gali paraišką teikti ne tik savarankiškai, bet ir kartu su partneriu (-iais).

Tinkami partneriai: savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ar savivaldybės administracija, su kuria pareiškėjas sudaro Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kooperuoja darbą ir (ar) žinias ir įsipareigoja bendrai veikti įgyvendinant projektą.

Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išvardytus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje (Gairių 2 priedas).

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas

4 013 389,70 Lt (1.162.358,00 EUR)

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Mažiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra  – 690 560,00 Lt (200.000,00 EUR).

Didžiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra – 863 200,00 Lt (250.000,00 EUR).

Projekto finansavimo intensyvumas

Paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto įgyvendinimo terminai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos iki projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytos datos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. birželio 27 d. 8.00 val.  

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. rugpjūčio 27 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos:

1. naudojantis registruoto pašto (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto spaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) paslauga;

2. naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta paraiškos įteikimo pasiuntiniui data ir laikas yra ne vėlesni nei galutinis paraiškų pateikimo terminas);

3. pristatytos tiesiogiai Centrinei projektų valdymo agentūrai, adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius.  

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Tel. (8 5) 219 1579

Faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į raštu arba elektroniniu paštu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dokumentus

Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti Gairėse pareiškėjams. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų skaitmeninės formos yra paskelbti interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.sam.lt, www.cpva.lt

Projektų atrankos būdas

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Projektų vertinimą organizuoja ir atlieka CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Gairės pareiškėjams

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b31c8ea0f77e11e39cfacd978b6fd9bb

Gairių pakeitimas (nuo 2014 08 20)

Gairių priedai, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška

Paraiškos A dalis

5 priedas - paraiškos B dalis

8 priedas - projekto viešinimo planas

10 priedas

11 priedas

Galimiems pareiškėjams skirtų mokymų medžiaga

Gairių pareiškėjams pristatymas

Išlaidų tinkamumas ir biudžeto pildymas

Pranešimas apie projektų viešinimą

Paraiškos A ir B dalių pildymas

Pateiktų paraiškų sąrašas Pagal kvietimą gautų paraiškų sąrašas
Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita (PDF)
Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita (PDF)
Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis (PDF)

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX