Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą "Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas"

2009–2014 m. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS finansinio mechanizmo programa "Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas"

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą "Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas" (toliau – Programa)

Kvietimo teikti paraiškas numeris

EEE-LT07-KM-K-1

Tikslai

 

 1. Skatinti Lietuvos kultūros organizacijas dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo projektuose ir juos inicijuoti;
 2. Pagyvinti profesionalaus meno produktų sklaidą Lietuvos regionuose.

Finansuojamos sritys ir priemonės

 

Programos remiamų projektų įgyvendinimo kultūros ir meno sritys:

vizualieji menai, scenos menai, muzika, tarpdisciplininis menas, architektūra, bibliotekų veikla, etninė kultūra, literatūra, kultūros ir meno edukacija, kultūros paveldo sklaida, kultūros ir kultūros paveldo skaitmeninimas, muziejų ir galerijų veikla, audiovizualinis menas (išskyrus vaidybinių, dokumentinių ir animacinių filmų kūrimą).

Programos parama skiriama pagal šias priemones:

 1. tarptautiniams kūrybinės koprodukcijos projektams (I priemonė) – iš viso 2 771 990,71 LT (802 824,00 EUR), iš jų: 2 356 192,10 LT (682 400,40 EUR) EEE finansinio mechanizmo paramos ir 415 798,61 LT (120 423,60 EUR) bendrojo finansavimo lėšų;
 2. tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektams (II priemonė) – iš viso 751 491,56 LT (217 647,00 EUR), iš kurių 638 767,83 LT (184 999,95 EUR) EEE finansinio mechanizmo paramos ir 112 723,73 LT (32 647,05 EUR) bendrojo finansavimo lėšų;

Tinkami finansuoti projektai

Projektas turi atitikti vieną iš nurodytų priemonių.  

I priemonei teikiamas projektas privalo atitikti šiuos požymius:

 1. projekto metu turi būti sukurtas naujas meninę ar kultūrinę vertę turintis produktas, įgyvendinamas vienoje ar apimti kelias finansuojamas sritis;
 2. projektas turi būti įgyvendinamas tarp kultūros sektoriuje veikiančio Lietuvoje registruoto juridinio asmens ir juridinio (-ių) asmens (-ų) ar kitos organizacijos (-ių) iš valstybės (-ių) donorės (-ių)*;
 3. projekto metu sukurtas kūrybinis produktas turi būti pristatytas bent po vieną kartą ne mažiau nei dviejuose Lietuvos regionuose ir bent vieną kartą valstybėje donorėje, iš kurios(-ių) yra projekto partneris (-iai);

II priemonei teikiamas projektas privalo atitikti šiuos požymius:

 1. projekto veiklos turi būti įgyvendinamos vienoje ar apimti kelias finansuojamas sritis;
 2. projektas turi būti įgyvendinamas tarp kultūros sektoriuje veikiančio Lietuvoje registruoto juridinio asmens ir juridinio (-ių) asmens (-ų) ar kitos organizacijos (-ių) iš valstybės (-ių) donorės (-ių);
 3. bent viena pagrindinė projekto veikla (seminaras, konferencija, kūrybinės dirbtuvės ir pan.) turi įvykti kiekvienoje projekte dalyvaujančioje valstybėje;

* Valstybės donorės – Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.

Projektas turi būti ne pelno siekiantis ir skirtas viešiesiems interesams tenkinti (siekti visuomenei reikšmingų tikslų, o ne komercinio intereso arba vieno asmens (juridinio ar privataus) poreikių tenkinimo).

Tinkami pareiškėjai ir jų partneriai

 

 • Pareiškėju gali būti Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, veikiantis kultūros sektoriuje, ir įsteigtas ne mažiau nei likus vieneriems metams iki paraiškos pateikimo.
 • Pareiškėjas privalo turėti projekto partnerį (-ius) iš valstybės (-ių) donorės (-ių). Papildomai galimi partneriai iš Lietuvos. Partnerių skaičius nėra ribojamas.
 • Pareiškėjas ir (ar) jo partneris (-iai) turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išvardintus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje (Gairių 2 priedas).
 • Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte turi būti pagrįstas projekto paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis ar kitas organizacijas, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais.
 • Partneris prie projekto turi prisidėti žmogiškaisiais ištekliais. Partneris taip pat gali, tačiau neprivalo, prisidėti materialiniais ištekliais.
 • Pareiškėjas ir partneris (-iai), teikdami paraišką, turi pateikti galiojančios, anglų kalba parengtos, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

biudžetas

3 523 482,27 LT (1 020 471,00 EUR), iš kurių 2 994 959,93 LT (867 400,35 EUR) EEE finansinio mechanizmo paramos ir

528 522,34 LT (153 070,65 EUR) bendrojo finansavimo lėšų.

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

I priemonės projektui skiriamas finansavimas turi būti ne mažesnis kaip 138 112,00 LT (40 000,00 EUR) ir neviršyti 517 920,00 LT (150 000,00 EUR).

II priemonės projektui skiriamas finansavimas turi būti ne mažesnis kaip 51 792,00 LT (15 000,00 EUR) ir neviršyti 138 112,00 LT (40 000,00 EUR).

Projekto finansavimo intensyvumas

 • Didžiausias finansavimo intensyvumas - 85 % nuo visos tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.

Tinkamos išlaidos

 • Tinkamų išlaidų kategorijos:
 • projekto dalyvių ir vykdymo išlaidos;
 • projekto administravimo išlaidos;
 • paslaugos;
 • įranga, įrenginiai ir kitas turtas;
 • netiesioginės išlaidos.

Daugiau informacijos - Gairių V skyriuje.

Projekto įgyvendinimo terminai

 • Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
 • I priemonės projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.
 • II priemonės projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki datos nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

Paraiškų pateikimo terminas

 

 

Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. gegužės 21 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. rugpjūčio 22 d 16.15 val.  Pratęsta iki 2014 m. rugsėjo 5 d. 16.15 val.

Paraiškos turi būti pateiktos Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) užklijuotame voke. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto arba pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, arba pristatytos asmeniškai CPVA. Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo data yra ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu:

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,

S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktiniai asmenys:

Giedrė Žiogelytė, tel. (8 5) 274 8724, el. p.: g.ziogelyte@cpva.lt

Marius Navadunskis, tel. (8 5) 219 1340, el. p.: m.navadunskis@cpva.lt

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Gairėse pareiškėjams. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos formos yra paskelbtos interneto svetainėse: www.eeagrants.lt, www.cpva.lt, www.lrkm.lt.

Daugiau informacijos apie EEE finansinį mechanizmą, įskaitant ir paramą reglamentuojančias taisykles, galima rasti internetiniame puslapyje www.eeagrants.org.

Projektų atrankos būdas

 

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą. Paraiškų vertinimas atliekamas CPVA. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Lietuvos Respublikos kultūros ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Prioritetai, vykdant projektų atranką

Paraiškai teikiamas aukštesnis įvertinimas, esant šiems požymiams:

 • aukšta meninė ar kultūrinė projekto vertė;
 • projekte numatomas bendradarbiavimas tarp partnerių ženkliai didina projekto kokybę;
 • projektu siekiama sumažinti kultūrinę ir (ar) socialinę atskirtį ir didinti kultūros prieinamumą;
 • projekte dalyvaujančios organizacijos savo kultūrinę veiklą vykdo regionuose;
 • projektu atkreipiamas dėmesys į nediskriminavimo ir tolerancijos principus, skatinama kultūrų įvairovė ir tarpkultūrinis dialogas (taip pat ir su tautinėmis mažumomis);
 • pagrįstas projekto aktualumas ir svarba;
 • projektas įtraukia jaunimą iki 25 metų (taikytina I priemonės projektams);
 • projekto vykdytojai ar partneriai anksčiau nebuvo įsitraukę į tarptautinio bendradarbiavimo projektus (taikytina II priemonės projektams);
 • projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavų lėšų procentinis dydis yra didesnis nei 15%.
 • 5 procentai finansavimo biudžeto bus skiriami projektams, susijusiems su žydų kultūriniu paveldu.

Daugiau informacijos - Gairių 3 ir 4 prieduose („Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodika“).

Gairės pareiškėjams

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=e0d21860dc2611e39a43a3f57c05722e

Gairių pakeitimas (2014-06-11): https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c50eca00f5ea11e39cfacd978b6fd9bb

Paraiškos A dalies forma (.xls)

Informacija apie paraiškų vertinimo rezultatus

Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita (.pdf)

Projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita (.pdf)

Projektų atrankos komiteto rekomendacijos dėl projektų finansavimo Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis (.pdf)

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX