Kvietimas teikti paraiškas programos „EEE stipendijų programa“ Dvišalio fondo veikloms finansuoti

PARENGIAMIEJI VIZITAI, FINANSUOJAMI DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDO LĖŠOMIS

2014 m. kvietimas teikti paraiškas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą teikti paraiškas parengiamiesiems vizitams, kurie būtų finansuojami 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis, skirtomis programos „EEE stipendijų programa“ įgyvendinimui Lietuvoje.

Programos tikslai

Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija (t. y. valstybės donorės), EEE / Norvegijos finansine parama siekia mažinti skirtumus ir plėtoti dvišalius santykius tarp 15 Europos valstybių, įskaitant Lietuvą. EEE finansinė parama Programai siekia 1 420 000 eurų.

Programa siekiama gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus modernizuojant ugdymo turinį ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas.

Įgyvendinant Programą bus skelbiami du kvietimai teikti paraiškas pagal šias priemones:

A priemonė. Judumo projektai švietimo įstaigose ir su švietimu susijusiose įstaigose. Veiklos, kurios gali būti įgyvendinamos pagal šią priemonę:

 • Mokymo vizitai iki šešių savaičių trukmės laikotarpiui. Minimalus privalomas reikalavimas – penkios valandos mokymo;
 • Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, praktiniuose seminaruose ar kituose mokymo renginiuose iki šešių savaičių trukmės laikotarpiu;
 • Kitoje institucijoje dirbančio specialisto darbo stebėjimas mokymosi ar tyrimo tikslais.

B priemonė. Institucijų bendradarbiavimas švietimo / mokymo srityje visuose švietimo sektoriaus lygmenyse. Veiklos, kurios gali būti įgyvendinamos pagal šią priemonę:

 • Parama Lietuvoje ir valstybėse donorėse veikiančių institucijų tarpusavio bendradarbiavimui švietimo srityje, apimančiam mokinių, mokytojų ir kito personalo mainus, mokinių ar personalo stažuotes;
 • Ugdymo turinio modernizavimas;
 • Mokymo metodų ir mokymo priemonių modernizavimas;
 • Konsultavimas dėl švietimo paslaugų pasiūlos ar švietimo sistemos plėtojimo.

Šis kvietimas teikti paraiškas parengiamiesiems vizitams skirtas padėti rengti paraiškas būsimiems kvietimams teikti paraiškas pagal minėtas dvi Programos priemones.

Parengiamųjų vizitų tikslai ir tinkama finansuoti veikla

Parengiamųjų vizitų tikslas – skatinti ryšių užmezgimą ir plėtojimą, apsikeitimą žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika tarp Lietuvoje ir valstybėse donorėse švietimo srityje veikiančių institucijų.

Parengiamojo vizito dalyviu gali būti potencialus projekto vykdytojas. Tinkama finansuoti veikla – dalyvavimas konferencijose, kontaktų užmezgimo seminaruose, kursuose, susitikimuose, apsikeitimo patirtimi vizituose ir kituose bendradarbiavimo renginiuose.

Iš viso parengiamiesiems vizitams finansuoti numatyta 43 149,64 litai (12 497 eurai). Parengiamiesiems vizitams prieš pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal Programos A ir B priemones, kuris bus paskelbtas ne vėliau kaip 2014 m. pirmą ketvirtį, numatyta 17 260,55 litų (4 999 eurai), o parengiamiesiems vizitams prieš antrąjį kvietimą teikti paraiškas pagal Programos A ir B priemones, kuris bus paskelbtas ne vėliau kaip 2014 m. trečią  ketvirtį, – 25 889,09 litai (7 498 eurai).

Iš dvišalio fondo lėšų gali būti apmokėta 100 procentų tinkamų parengiamojo vizito išlaidų.  Minimali parengiamajam vizitui finansuoti skiriama lėšų suma yra 345,28 litai (100 eurų), maksimali skiriama lėšų suma – 2 762,24 litai (800 eurų) paramos gavėjui.

Paprastai parama skiriama vieno asmens vienam parengiamajam vizitui. Tačiau paraišką teikianti institucija gali nuspręsti į paraišką įtraukti ir daugiau darbuotojų iš tos pačios institucijos, jei to reikia.

Galimi pareiškėjai

Į paramą parengiamiesiems vizitams gali pretenduoti Lietuvos ir valstybių donorių:

 • savivaldybių administracijų darbuotojai, dirbantys švietimo srityje;
 • ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų vadovaujantis personalas;
 • už švietimo sritį atsakingų ministerijų pavaldžių institucijų darbuotojai;
 • mokytojai, atstovaujantys atskirų mokomųjų dalykų mokytojų asociacijas;
 • suaugusiųjų švietimo centrų vadybinis ir pedagoginis personalas;
 • savivaldybių švietimo centrų darbuotojai;
 • neformalaus švietimo teikėjai;
 • susijusiose srityse vykdantys tyrimus mokslininkai;
 • pažangūs magistrantūros studijose ar doktorantūroje studijuojantys švietimo turinį, procesą ir politiką studentai.

Tinkamos finansuoti išlaidos ir kitos nuostatos dėl išlaidų apmokėjimo

Tinkamos finansuoti parengiamųjų vizitų išlaidos:

 • dienpinigiai;
 • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
 • transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais:
  • kelionės į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius, taksi) ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais (keliaujant lėktuvu tinkamos kompensuoti tik ekonominės klasės skrydžių išlaidos);
  • nuvykimo viešuoju transportu ar taksi automobiliu (tik miesto, kuriame gyvena komandiruotasis asmuo, teritorijoje) Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų komandiruotės dienomis išlaidos;
 • renginio dalyvio registracijos mokestis (jei toks mokestis numatomas);
 • kitos su dalyvavimu renginyje tiesiogiai susijusios būtinos išlaidos.

Kelionės draudimo, bagažo viršsvorio, valiutos keitimo ir dėl transporto grafiko pasikeitimo atsiradusios išlaidos nekompensuojamos.

Parama parengiamiesiems vizitams kompensuojama vadovaujantis realiomis patirtomis išlaidomis. Maksimali paramos suma negali viršyti 800 eurų vienam asmeniui. Išlaidos kompensuojamos institucijai, apmokėjusiai dalyvio komandiruotės į renginį išlaidas, o ne atskiram asmeniui. Nėra reikalaujama institucijos finansinio įnašo parengiamajam vizitui.

Institucija, siekdama, kad patirtos dalyvavimo parengiamajame vizite išlaidos būtų kompensuotos,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo parengiamojo vizito pabaigos, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą (raštą) kompensuoti išlaidas, susijusias su dalyvavimu parengiamuosiuose vizituose;
 • atskirai dėl kiekvieno renginyje dalyvavusio dalyvio užpildytą paraišką kompensuoti išlaidas, susijusias su dalyvavimu parengiamajame vizite (3 priedas);
 • parengiamojo vizito dalyvio institucijos, apmokėjusios asmens komandiruotės į renginį išlaidas, vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimo dėl asmens siuntimo į komandiruotę kopiją;
 • išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas, patvirtintas tikrumo žymomis:
  • avanso apyskaitos dokumentų (jei taikoma);
  • kelionių bilietų ir įlaipinimo kortelių (kelionių lėktuvu);
  • kelionių bilietų pirkimo dokumentų (sąskaitos faktūros, sutartys su tiekėjais);
  • gyvenamojo ploto nuomos išlaidas pagrindžiančių dokumentų (sąskaitos faktūros, sutartys su tiekėjais);
  • viešojo transporto bilieto (-ų) ar apmokėjimo už vežimą taksi automobiliu kvito (-ų);
  • išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų;
 • ataskaitą apie parengiamojo vizito rezultatus (4 priedas);
 • renginio dalyvių sąrašo arba kito dokumento, kuriuo įrodomas asmens dalyvavimas renginyje, kopiją (jei turimas šis dokumentas).

Paraiškų atranka

Bus atliekamas formalus (administracinės atitikties vertinimo kriterijai) ir paraiškų turinio vertinimas. Tik tos paraiškos, kurios atitiks formalaus vertinimo kriterijus, bus perduotos turinio vertinimui. Programos Bendradarbiavimo komitetas svarstys paraiškų vertinimo rezultatus ir teiks siūlymus dėl lėšų skyrimo parengiamiesiems vizitams iš dvišalio bendradarbiavimo fondo. 

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo jo paskelbimo dienos iki išseks jam numatytos lėšos. Paraiškos bus vertinamos ir sprendimas skirti/neskirti paramą bus priimamas vadovaujantis principu „pirma pateikta, pirma įvertinta“, nelaukiant kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos.

Paraiškų vertinimo kriterijai pateikti 2 priede.

Paraiškų pateikimo terminai

Paraiškas parengiamiesiems vizitams galima teikti nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki baigiasi parengiamiesiems vizitams numatytos lėšos, bet ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 30 dienos.

Adresas paraiškoms pateikti

Paraiškos originalas turi būti atsiųstas registruotu paštu arba naudojantis kurjerio paslaugomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai adresu A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, Lietuva. Elektroninė paraiškos versija turi būti atsiųsta el. paštu eeagrants@smm.lt. Paraiškos originalas ir elektroninė versija turi būti identiški. Jeigu jie nesutampa, vadovaujamasi paraiškos originale pateikta informacija. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Skundimo tvarka

Ministerijos veiksmai ar sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kvietimo dokumentai

Šie dokumentai paskelbti skiltyje „Dokumentai“.

 

Daugiau informacijos

Paraiškos formą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Programos vykdymą taip pat galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt.

Kilus klausimų dėl kvietimo teikti paraiškas, prašome kreiptis į

Jolantą Navickaitę

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

A. Volano g. 2/7

LT-01516 Vilnius, Lietuva

Tel. + 370 5 2191 128, fax. +370 5 261 2077

El. paštas: eeagrants@smm.lt

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX