Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“

2009–2014 M. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojama programa LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ (toliau – Programa)

Kvietimo teikti paraiškas numeris

EEE-LT03-AM-K-01

Tikslas

Programos tikslas – stabdyti biologinės įvairovės nykimą.

Remiamos veiklos

 

Pagal Gaires bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

  • didelių šlapynių kompleksų atkūrimo planavimo dokumentų parengimu ir praktiniu šlapynių atkūrimu įtraukiant vietos bendruomenes;
  • praktiniu šlapynių atkūrimu įtraukiant vietos bendruomenes;
  • atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimu įtraukiant vietos bendruomenes;
  • ekologinio tinklo migracijos palaikymo funkcijų stiprinimu;
  • konfliktinių teritorijų, kurios plėtojant vėjo energijos gamybos pajėgumus yra jautrios biologinės įvairovės apsaugos požiūriu, nustatymu ir konfliktų valdymo rekomendacijų parengimu;
  • klimato kaitos poveikio biologinei įvairovei nustatymu ir prisitaikymo priemonių parengimu;
  • istorinių ir išsklaidytai saugomų duomenų apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes įvedimu į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą.

Tinkami pareiškėjai

 

Tinkami pareiškėjai yra visi juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikoje ir atitinkantys Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Gairių 2 priedas) 1 ir 2 punktuose išvardytus reikalavimus, taikomus pareiškėjui.

Pareiškėjas paraišką gali teikti individualiai arba su partneriu (-iais). Jeigu paraišką pareiškėjas teikia su partneriu (-iais), tai turi būti nurodyta paraiškoje.

Projekto partneris (-iai), pretenduojantis (-ys) gauti finansavimą, gali būti juridinis asmuo (-ys), registruotas (-i) Lietuvos Respublikoje arba valstybėje donorėje ir atitinkantis (-ys) visus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Gairių 2 priedas) 1 ir 2 punktuose išvardytus reikalavimus, taikomus partneriui.

Projekte taip pat gali dalyvauti partneris (-iai) nepretenduojantis (-ys) gauti finansavimo, kuris (-ie) registruotas (-i) Lietuvos Respublikoje, valstybėje donorėje arba kitoje EEE finansinio mechanizmo paramą gaunančioje šalyje ir atitinkantis (-ys) visus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Gairių 2 priedas) 1 ir 2 punktuose išvardytus reikalavimus, taikomus partneriui, išskyrus 1.1.2.5 punktą.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

biudžetas

13.436.191,39 Lt (3.891.390,00 EUR)

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Projektui, įgyvendinančiam vieną ar kelias Gairių 6.1–6.3 punktuose nurodytas veiklas mažiausias skiriamas finansavimas – iki 1.001.312 Lt (iki 290.000 EUR), didžiausias skiriamas finansavimas – iki 4.488.640 Lt (iki 1.300.000 EUR).

Projektui, įgyvendinančiam Gairių 6.4 punkte nurodytą veiklą, mažiausias skiriamas finansavimas – iki 1.001.312 Lt (iki 290.000 EUR), didžiausias skiriamo finansavimo dydis – iki 4.488.640 Lt (iki 1.300.000 EUR).

Projektui, įgyvendinančiam Gairių 6.5 punkte nurodytą veiklą, mažiausias skiriamas finansavimas – iki 172.640 Lt (iki 50.000 EUR), didžiausias skiriamas finansavimas – iki 863.200 Lt (iki 250.000 EUR).

Projektui, įgyvendinančiam Gairių 6.6 punkte nurodytą veiklą, mažiausias skiriamas finansavimas – iki 172.640 Lt (iki 50.000 EUR), didžiausias skiriamas finansavimas – iki 863.200 Lt (iki 250.000 EUR).

Projektui, įgyvendinančiam Gairių 6.7 punkte nurodytą veiklą, mažiausias skiriamas finansavimas – iki 172.640 Lt (iki 50.000 EUR), didžiausias skiriamas finansavimas – iki 690.560 Lt (iki 200.000 EUR).

Projekto finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas nustatomas kaip procentinė finansavimo išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Finansavimo intensyvumas partneriui nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjui taikomą intensyvumą. Finansavimo intensyvumas gali siekti:

  • iki 100 procentų viešiesiems juridiniams asmenims (išskyrus nevyriausybines organizacijas);
  • iki 90 procentų nevyriausybinėms organizacijoms ir privatiems juridiniams asmenims.

Projekto įgyvendinimo terminai

Projekto įgyvendinimo sutartis įsigalioja nuo dienos, kai ją pasirašo paskutinė projekto įgyvendinimo sutarties šalis. Projekto įgyvendinimo sutartis galioja, kol šalys įvykdo visus projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytus įsipareigojimus, arba projekto įgyvendinimo sutartis nutraukiama.

Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

 

Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. vasario 21 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga (pratęstas terminas!):   2014 m. balandžio 28 d. 17.00 val.

  

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109, Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktinis asmuo:

Marius Navadunskis Tel. (8 5) 219 1340, el. p. m.navadunskis@cpva.lt

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Gairėse pareiškėjams. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų el. formos yra patalpintos interneto svetainėse: www.eeagrants.lt, www.cpva.lt.

Projektų atrankos būdas

 

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

 Gairės pareiškėjams

Gairės pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“

Įsakymas dėl programos LT03 Gairių pareiškėjams keitimo

Paraiškos formos
Pagal kvietimą pateiktų paraiškų sąrašas Pateiktų paraiškų sąrašas (LT03 programa)
Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita (PDF)
Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita (PDF)
Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis (PDF)

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX