Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“

2009-2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS NR. LT11 VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS” PRIEMONĖ “JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS”

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“

Kvietimo numeris

NOR-LT11-SAM-K-01

Tikslas

 

Programa siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų Europos ekonominėje erdvėje mažinimo bei dvišalių santykių tarp Norvegijos ir Lietuvos stiprinimo, pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvos Respublikoje.

Priemonės tikslas – sukurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį (toliau – Modelis) - nuostatų, apimančių jaunimo sveikatos priežiūros (gydymo, diagnostikos, prevencijos ir stebėsenos) bei konsultavimo paslaugų teikimą, apibrėžiančių paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, apimančių paslaugų teikimo ir sveikos gyvensenos motyvavimo labiausiai jaunimui priimtinomis formomis organizavimą, valdymą, finansavimą bei kokybės užtikrinimą ir stebėseną, visumą.

Remiamos veiklos

 

Priemonėje bus remiamos šios veiklos:

  1. Modelio kūrimas – apklausos, tyrimai, analizės, vertinimai ir kitos veiklos, būtinos Modeliui kurti;
  2. Modelio diegimas (kaip bandomasis projektas) – Modelyje numatytų paslaugų teikimas jaunimui ir kitos veiklos, būtinos diegiant Modelį (kaip bandomąjį projektą);
  3. Modelio vertinimas, tobulinimas, konsultavimas ir kitos veiklos, būtinos Modelio tęstinumui užtikrinti.

Tinkami pareiškėjai

 

Pareiškėju gali būti Lietuvos Respublikoje registruotas asmuo, kuris:

  1. įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus iki Gairių įsigaliojimo dienos;
  2. vykdo veiklą, susijusią su sveikatos sistemos sritimi.

Pareiškėjas gali teikti paraišką su partneriu (-iais). Partneriu gali būti ne mažiau kaip 1 metus iki Gairių įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ir (arba) Norvegijos Karalystėje įregistruoti juridiniai asmenys, kurie turi atitikti visus Gairių 2 priedo 1.1.1, 1.1.2.2 ir 1.1.3 punktuose nurodytus reikalavimus.

Šioje priemonėje skatinama partnerystė su Norvegijos Karalyste.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas

1.581.800,19 Lt (458.121,00 EUR).

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Mažiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra  – 1 381 120.00 Lt (400 000.00 EUR).

Didžiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra – 1 581 800.19 Lt (458 121.00 EUR)

Projekto finansavimo intensyvumas

Paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto įgyvendinimo terminai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos iki projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytos datos, tačiau ne ilgiau kaip iki Projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių 126 punkte nustatyto termino:

1. per ne ilgesnį kaip 6 mėn. laikotarpį nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos sukurti Modelį;

2. Sveikatos apsaugos ministerijai pritarus sukurtam Modeliui, per ne ilgesnį kaip 6 mėn. laikotarpį įdiegti Modelį (kaip bandomąjį projektą) ne mažiau nei vienoje projekto vykdytojo pasirinktoje ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintoje Lietuvos Respublikos savivaldybėje;

3. Gairių 24.1 ir 24.2 punktuose nustatyti terminai gali būti pratęsti tik gavus Sveikatos apsaugos ministerijos ir CPVA pritarimą.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

Paraiškų pateikimo pradžia: 2014 m. vasario 12 d. 8.00 val.  

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. balandžio 14 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Tel. (8 5) 274 8736; (8 5) 219 1579

Faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į raštu arba elektroniniu paštu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dokumentus

Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti Gairėse. Visi su kvietimų susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų skaitmeninės formos yra paskelbti interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.cpva.lt

Projektų atrankos būdas

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Projektų vertinimą organizuoja ir atlieka CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Gairės pareiškėjams Gairės pareiškėjams
Paraiškos formos Paraiškos A dalies forma
Informacija apie pagal kvietimą registruotas paraiškas Registruotų paraiškų sąrašas
  Informacija apie projektų vertinimo rezultatus
  Projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis
Naudos ir kokybės vertinimo rezultatai Informacija apie projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatus (.pdf)
Projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaita Patvirtinta ataskaita(.pdf)
Informacija apie paraiškų vertinimo rezultatus Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita (.pdf)

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX