Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (kvietimas pasibagęs)

2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO ŽALIOSIOS PRAMONĖS INOVACIJŲ PROGRAMOS PARTNERYSTĖS PROJEKTŲ SCHEMA

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau - Schemą).

Kvietimo teikti paraiškas numeris

NOR-LT09-ŪM-K-01

Tikslas

 

Didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Remiamos veiklos

 

Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu inovatyvioms technologijoms ar technologiniams procesams.

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

  1. naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;
  2. esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;
  3. naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu

Tinkami pareiškėjai

 

Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus iki Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-506 patvirtintų Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (Žin., 2013, Nr. 59-2960) (toliau – Partnerystės projektų schemos gairės) įsigaliojimo dienos ir atitinkantis visus Partnerystės projektų schemos gairių 2 priedo 1 ir 2 punktuose, išskyrus 1.1.1.5 ir 1.1.1.6 punktus, išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas projektą įgyvendinti turi su partneriu (-iais), kuris yra juridinis asmuo  (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus, kurio veikla glaudžiai susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Partnerystės projektų schemos gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.2–1.1.1.4 punktus, išvardytus reikalavimus.

Projekte taip pat gali dalyvauti partneris (-iai), nepretenduojantis gauti finansavimo, kuris yra juridinis asmuo (įmonė ar mokslo ir studijų institucija), registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus ir atitinkantis visus Partnerystės projektų schemos gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.5, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 punktuose išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas ir partneris (-iai), teikdami paraišką, turi pateikti galiojančios, anglų kalba parengtos, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

biudžetas

22.918.422,68 Lt (6.637.634 EUR)

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR).

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 3.452.800,00 Lt (1.000.000,00 EUR).

Projekto finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:

  1. 45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;
  2. 35 procentus – vidutinei įmonei;
  3. 25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla ir projektas atitinka sąlygas, išdėstytas Partnerystės projektų schemos gairių 57 punkte, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Projekto įgyvendinimo terminai

  1. Projekto įgyvendinimo pradžia: projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo diena.
  2. Projekto įgyvendinimo terminas: ne trumpiau kaip per 12 mėnesių nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

 

Paraiškų pateikimo pradžia: 2013 m. birželio 12 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2013 m. spalio 14 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Tel. (8 5) 274 8736; (8 5) 219 1340

Faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Partnerystės projektų schemos gairėse. Visi su kvietimų susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų el. formos yra patalpintos interneto svetainėse: www.ukmin.lt, www.cpva.lt, www.norwaygrants.lt.

Projektų atrankos būdas

 

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos ūkio ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

 Gairės pareiškėjams

2013 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-506  patvirtintos Gairės pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystė projektų schemą

Partnerystės projektų schemos biudžetas (7 Gairių priedas)

 Paraiškos formos

Informacija apie paraiškų vertinimą

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX