Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą (kvietimas pasibaigęs)

 

 2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO ŽALIOSIOS PRAMONĖS INOVACIJŲ PROGRAMOS MAŽŲJŲ PROJEKTŲ SCHEMA

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą (toliau - Schemą).

Kvietimo teikti paraiškas numeris

NOR-LT09-ŪM-K-02

Tikslas

 

Didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Remiamos veiklos

 

Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu inovatyviems produktams.

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

  1. technologiškai naujų žaliųjų produktų – žaliųjų gaminių ar žaliųjų medžiagų sukūrimu, jų pateikimu į rinką;
  2. esamų produktų – gaminių ar medžiagų technologiniu patobulinimu, siekiant sumažinti jų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jų pateikimu į rinką.

Tinkami pareiškėjai

 

Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus iki Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-507 patvirtintų Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą (Žin., 2013, Nr. 59-2961) (toliau – Mažųjų projektų schemos gairės)įsigaliojimo dienos ir atitinkantis visus Mažųjų projektų schemos gairių 2 priedo 1 ir 2 punktuose, išskyrus 1.1.1.5  punkte, išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas gali nuspręsti projektą įgyvendinti su partneriu (-iais), kuris yra juridinis asmuo (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus ir kuris atitinka visus Mažųjų projektų schemos gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.3–1.1.1.4 punktus, išvardytus reikalavimus.

Projekte taip pat gali dalyvauti partneris (-iai), nepretenduojantis gauti finansavimo, kuris yra juridinis asmuo (įmonė ar mokslo ir studijų institucija), registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus ir atitinkantis visus Mažųjų projektų schemos gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.5, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 punktuose išvardytus reikalavimus.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

biudžetas

5.821.524,38 Lt (1.686.030,00 EUR)

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 172.640,00 Lt (50.000,00 EUR)

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR)

Projekto finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:

  1. 45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;
  2. 35 procentus – vidutinei įmonei;
  3. 25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla ir projektas atitinka sąlygas, išdėstytas Mažųjų projektų schemos gairių 56 punkte, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Projekto įgyvendinimo terminai

  1. Projekto įgyvendinimo pradžia: projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo diena.
  2. Projekto įgyvendinimo terminas: ne ilgiau kaip per 24 mėn. nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas

 

Paraiškų pateikimo pradžia: 2013 m. birželio 12 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2013 m. rugsėjo 12 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Tel. (8 5) 274 8736; (8 5) 219 1340

Faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Mažųjų projektų schemos gairėse. Visi su kvietimų susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų el. formos yra patalpintos interneto svetainėse: www.ukmin.lt, www.cpva.lt, www.norwaygrants.lt.

Projektų atrankos būdas

 

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos ūkio ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

 Gairės pareiškėjams

2013 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-507  patvirtintos Gairės pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą; 

2013 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-712 dėl LR Ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 4-507 "Dėl gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą" patvirtinimo pakeitimo;

Mažųjų projektų schemos biudžetas (7 Gairių priedas)

 Paraiškos formos

Informacija apie paraiškų vertinimą

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX