Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

 

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „RIZIKOS GRUPĖS VAIKAI IR JAUNIMAS“

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ (toliau – Programa).

Kvietimo teikti paraiškas numeris

EEE-LT05-SADM-K-01

Kvietimo tikslai

Padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę.

Remiamos veiklos sritys

1. Priemonė Lietuvos vaikų dienos centrų (toliau – VDC) plėtra:

 • VDC infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas;
 • VDC paslaugų plėtra;
 • VDC veiklos priemonių įsigijimas;
 • tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra.

2. Priemonė Lietuvos atvirų jaunimo centrų (toliau – AJC) plėtra:

 • AJC infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas;
 • AJC paslaugų plėtra;
 • AJC veiklos priemonių įsigijimas;
 • veiklos, nurodytos Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašo, patvirtinto 2012 m. gruodžio 11 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-570, (toliau – AJC veiklos aprašas) III dalyje (Žin., 2012, Nr. 146-7548);
 • bendradarbiavimo tinklų kūrimas tarp AJC;
 • tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra.

3. Priemonė Lietuvos vaikų dienos centrų kartu su atvira jaunimo erdve (toliau – VDC su AJE) plėtra:

 • VDC su AJE infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas;
 • VDC su AJE paslaugų plėtra;
 • VDC su AJE veiklos priemonių įsigijimas;
 • tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra;
 • veiklos, nurodytos AJC veiklos aprašo III dalyje.

4. Priemonė – Darbui su rizikos grupės vaikais ir jaunimu reikalingų kompetencijų kėlimas (toliau – Kompetencijų kėlimas):

 • VDC, VDC su AJE, AJC darbuotojų ir savanorių darbui su rizikos grupės vaikais ir jaunimu mokymų programos sukūrimas ir įgyvendinimas.

Tinkami pareiškėjai

 1. Paraiškas gali teikti ir paramą Programos priemonėms VDC plėtra, AJC plėtra, VDC su AJE plėtra gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti viešieji juridiniai asmenys (valstybės įmonės, biudžetinės įstaigos, religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai).
 2. Paraiškas gali teikti ir paramą Programos priemonei Kompetencijos kėlimas gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie įgyvendina VDC ir (ar) AJC veiklas.

Kvietimo teikti paraiškas

biudžetas

19.494.028,86 Lt (5.645.861,00 EUR)

Minimali ir maksimali projekto finansavimo suma

 1. Priemonė VDC plėtra: minimali projekto finansavimo suma – 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR), maksimali projekto finansavimo suma – 759.616,00 Lt (220.000,00 EUR);
 2. Priemonė AJC plėtra: minimali projekto finansavimo suma – 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR), maksimali projekto finansavimo suma – 759.616,00 Lt (220.000,00 EUR);
 3. Priemonė VDC su AJE plėtra: minimali projekto finansavimo suma – 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR), maksimali projekto finansavimo suma – 894.154,35 Lt (258.965,00 EUR);
 4. Priemonė Kompetencijų kėlimas: minimali projekto finansavimo suma – 690.560,00 Lt (200.000,00 EUR), maksimali projekto finansavimo suma – 725.088,00 Lt (210.000,00 EUR).

Projekto finansavimo intensyvumas

Didžiausias galimas finansavimo intensyvumas yra 90 procentų nuo visos projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Projekto įgyvendinimo terminai

Mažiausia projektų trukmė – 12 mėn. Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki datos nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

Paraiškų pateikimo pradžia: 2013 m. gruodžio 31 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. kovo 17 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Faks. (8 5) 251 4401

Kontaktiniai asmenys:

Lina Benetė Tel. (8 5) 2 748 738, el. p.: l.benete@cpva.lt

Jūratė Sabaitė Tel. (8 5)  219 1347, el.p.: j.sabaite@cpva.lt

Atsakymo į raštu arba elektroniniu paštu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dokumentus

Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti Gairėse. Visi su kvietimų susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų skaitmeninės formos yra paskelbti interneto svetainėse: www.cpva.lt, www.socmin.lt, www.eeagrants.lt.

Gairės pareiškėjams

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS LT05 „RIZIKOS GRUPĖS VAIKAI IR JAUNIMAS“ PARAMAI GAUTI

Paraiškos formos

Projektų atrankos būdas

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Projektų vertinimą organizuoja ir atlieka CPVA.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Pateiktų paraiškų sąrašas

Paraiškų sąrašas

Naudos ir kokybės vertinimo rezultatai

Informacija apie projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatus (.doc)

Projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaita

Patvirtinta ataskaita(.pdf)

Informacija apie paraiškų vertinimo rezultatus

Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų informacija

Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita (PDF)

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas (PDF)

Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo Rizikos grupės vaikai ir jaunimas (toliau – Programa) konkursui gauta 104 paraiškos. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-413 finansavimas skirtas 22 projektams.

Ministro įsakymas dėl atrinktų projektų finansavimo.

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX