Dažniausiai užduodami klausimai

FAQ print

Kas yra laikoma pradėtais statinio tvarkybos darbais pagal II finansavimo kryptį?

Tam, kad paraiška būtų tinkama turi būti pradėti statinio tvarkybos darbai pagal kultūros paveldostatinio tvarkybos darbų projektą.

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti užbaigtų kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų etapų priėmimo aktų kopijas. Jei darbų etapai pradėti, bet dar nėra užbaigti – sutarties (-čių) dėl tvarkybos ar tvarkomųjų statybos darbų etapų vykdymo kopijos ir atliktų darbų aktų kopijos.

Kur galima rasti etnografinių kaimų sąrašą?

Ar kaimas yra etnografinis galima pasitikrinti Kultūros vertybių registre - http://kvr.kpd.lt/heritage

Jeigu paraiškoje teikiami sutvarkymui keli statiniai, ar jie turi priklausyti pareiškėjui, ar dalis gali priklausyti ir partneriui?

Visi statiniai turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, arba būti jam perduoti panaudos ar patikėjimo pagrindais projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Ar mokymai privalo būti vykdomi planuojamame sutvarkyti statinyje?

Rekomenduojama, kad mokymai vyktų planuojamame sutvarkyti kultūros paveldo statinyje, tokiu būdu supažindinant meistrus, amatininkus, visuomenę su šiuo statiniu ir jo tvarkybos darbais.

Jeigu kultūros paveldo statinys yra prastos būklės ir techniškai jame neįmanoma vykdyti mokymų (pvz. apgriuvęs, nesutvarkytas, apleistas, negyvenamas, avarinės būklės ir pan. statinys), mokymai gali būti vykdomi kitame pareiškėjo pasirinktame pastate.

Tvarkybos darbų užbaigimas (II finansavimo kryptis). Ar statinys projekto metu turi būti sutvarkytas visiškai, ar gali būti pabaigtas kažkoks svarbus statinio tvarkybos darbų etapas?

Gali būti sutvarkytas visas statinys arba statinio dalis, tačiau naudos ir kokybės vertinimo etape daugiau balų bus skiriama projektui, kurio metu bus sutvarkytas visas statinys.

Statinys ar jo dalis turi būti pritaikytas visuomenės reikmėms ir pasibaigus projektui statinyje (ar sutvarkytoje statinio dalyje) turi vykti reali socialinė-kultūrinė veikla, skirta tenkinti visuomenės poreikius.

Ar pareiškėjas sutvarkytuose statiniuose gali vykdyti savo tiesioginę veiklą? T.y. ar statinys turi tarnauti išimtinai viešiesiems interesams tenkinti, ar jame pareiškėjas gali vykdyti ir kitą veiklą, už tai gaudamas pajamų?

Projektas turi būti skirtas viešiesiems interesams tenkinti (siekti visuomenei reikšmingų tikslų, o ne komercinio intereso arba vieno asmens (juridinio ar privataus) poreikių tenkinimo).

Tačiau sutvarkytame statinyje pareiškėjas gali vykdyti ir savo tiesioginę veiklą bei gauti pajamas, jeigu šios pajamos bus naudojamos statinio išlaikymui ir priežiūrai.

Prašome pateikti detalesnį sąvokų „žydų kultūros paveldo Lietuvoje išsaugojimas“ bei „žydų istorija ir (arba) kultūra“ išaiškinimą, t. y. kas patenka po šiomis sąvokomis, kokio pobūdžio kultūros paveldo statiniai tenkintų šį kriterijų.

Projektais, susijusiais su žydų kultūros paveldo Lietuvoje išsaugojimu bus laikomi tokie projektai, kurių metu bus tvarkomi visuomeninės paskirties statiniai, susiję su žydų istorija ir (arba) kultūra, ir (arba) religija bei įtraukti į kultūros vertybių registrą (pvz.: mokyklos, bibliotekos, maldos namai ir pan.).

Kokia dvišalio fondo priemonės "a" konkurso paskirtis ir kokios išlaidos tinkamos?

Ši priemonė skirta finansuoti vizitus tarp kultūrinių organizacijų Lietuvoje ir valstybėse donorėse (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteno), kurios planuoja pateikti paraišką pagal pagrindinį kvietimą projektams finansuoti. Taip sudaromos sąlygos orgizacijoms susitikti gyvai, išgryninti pluojamo projekto idėją, pasirašyti partnerystės sutartį, drauge paregti parašką pagrindiniam kvietimui ar pan.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
  • dienpinigiai ar maistpinigiai;
  • tarptautinių kelionių visų rūšių transporto priemonėmis (išskyrus lengvuosius automobilius ir taksi) išlaidos (keliaujant lėktuu tinkami tik ekonominės klasės srydžiai;
  • nuvykimo visomis transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro uostą ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objtyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis (lengvuoju automobiliu, taksi - tik tais atvejais, kai tai susiję su nuvykimu (išvykimu) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį miesto, kuriame jie yra, teritorijoje, ir parvykimu iš jų);   
  • kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos (registruoto bagažo mokestis, draudimo išlaidos).

 

Ar būtina teikti paraišką dvišalio fondo konkursui, norint teikti paraišką pagal pagrindinį kvietimą?

Nebūtina. Dalyvauti pagrindiniame kvietime galima ir nepasinaudojus dvišalio fondo teikiamomis galimybėmis. Tai atskiri konkursai.

Ar tinkamos finansuoti išlaidos yra patalpų nuomos išlaidos?

Išlaidos, skirtos patalpų nuomai, yra tinkamos tik jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimo (išbandymo) laikotarpiu (gairių 24.2 punktas). Šios paslaugos išlaidos turėtų būti nurodytos 5.4. biudžeto eilutėje.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX