2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo projektams tiesiogiai finansuoti tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1V-674, numatyta dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuoti penkis projektus:

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto partneriai

Projekto aprašymas

1.

Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios intervencijos modelis

Lietuvos savivaldybių asociacija

 • Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;
 • Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“;
 • Asociacija NVO vaikams konfederacija;
 • Vilniaus miesto sporto centras.

Projekto tikslas – išsaugoti socialinės rizikos vaikus šeimose ir bendruomenėse ir išvengti institucionalizacijos.

Projekto uždaviniai:

1. sukurti efektyvų ir novatorišką ankstyvosios intervencijos modelį;

2. padidinti savivaldybių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją;

3. sustiprinti socialinį tinklą ir vietinę partnerystę vietos lygmeniu;

4. sustiprinti Lietuvos ir Norvegijos institucinį bendradarbiavimą.

2.

Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu

Viešoji įstaiga Kauno regioninė energetikos agentūra

 

 • Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija (remiama Norvegijos aplinkos agentūros);
 • Lietuvos savivaldybių asociacija.

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos savivaldybių gebėjimus klimato kaitos valdymo srityje.

Projekto uždaviniai:

1. parengti klimato kaitos švelninimo ir pritaikymo vietos lygmeniu gaires ir apibrėžti savivaldybių prisidėjimą prie Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“, įgyvendinimo;

2. padidinti Lietuvos savivaldybių tarybų narių, savivaldybių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją.

3.

Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimas prieglobsčio, integracijos ir migracijos valdymo srityje

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 • Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija (remiama Norvegijos nacionalinės policijos direktorato, Norvegijos imigracijos direktorato, Norvegijos integracijos ir lygių galimybių direktorato);
 • Lietuvos savivaldybių asociacija;
 • Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Projekto tikslai:

1. patobulinti prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo procedūras ir prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių integracijos sistemą, kuri užtikrintų sėkmingą šių asmenų įsiliejimą į Lietuvos Respublikos darbo rinką, socialinį ir visuomeninį gyvenimą;

2. patobulinti užsieniečių teisėtos migracijos valdymo procedūras, siekiant paskatinti užsieniečius dirbti ir (ar) sukurti darbo vietas Lietuvos Respublikoje bei sustiprinti kovos su užsieniečių neteisėta migracija prevenciją Lietuvos Respublikoje, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą.

Projekto uždaviniai:

Projekto pirmojo tikslo uždaviniai:

1. parengti prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo procedūrų tobulinimo rekomendacijas;

2. parengti prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių integracijos tobulinimo rekomendacijas;

3. padidinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių,  tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų specialistų gebėjimus prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių integracijos srityje.

Projekto antrojo tikslo uždaviniai:

1. parengti užsieniečių teisėtos migracijos valdymo procedūrų Lietuvos Respublikoje tobulinimo rekomendacijas;

2. parengti kovos su užsieniečių neteisėta migracija procedūrų Lietuvos Respublikoje tobulinimo rekomendacijas.

4.

Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas kibernetinio saugumo, elektroninių nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Norvegijos Karalystės nacionalinė kriminalinių tyrimų tarnyba

Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos ir Norvegijos policijos gebėjimus ir institucinį bendradarbiavimą kibernetinio saugumo, elektroninių nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje.

Projekto uždaviniai:

1. Lietuvos policijos pareigūnams perduoti Norvegijos policijos žinias ir gerąją patirtį kibernetinio saugumo, elektroninių nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje;

2. sustiprinti Lietuvos ir Norvegijos policijos pareigūnų gebėjimus kibernetinio saugumo, elektroninių nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje.

5.

Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas regioninės plėtros ir gero valdymo savivaldybėse srityse

Regioninės plėtros departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Norvegijos Karalystės vietos valdžios ir modernizavimo ministerija

Projekto tikslas – sustiprinti asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, gebėjimus regioninės plėtros ir gero valdymo savivaldybėse srityse.

Projekto uždavinys – perduoti asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, Norvegijos institucijų žinias ir gerąją patirtį regioninės plėtros ir gero valdymo savivaldybėse srityse.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX