Programos operatorius – LR švietimo ir mokslo ministerija, dalį operatoriaus funkcijų atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Programos įgyvendinimui skirta 1 670 588,00 Eur parama, iš jų 85 proc. (1 420 000,00 Eur) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo ir 15 proc. (250 588,00 Eur) – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Donorai - Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinis mechanizmas.

Programos partneris - Norvegijos Aukštojo mokslo tarptautinio bendradarbiavimo centras (angl. SIU).

Apie programą

Pagrindinis programos tikslas yra skatinti moksliniais tyrimais paremtą žinių kūrimą paramą gaunančiose šalyse. Įgyvendinant LT08 „EEE stipendijų programą“ Lietuvoje siekiama:

 1. gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus modernizuojant ugdymo turinį ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Programos įgyvendinimo metu numatyta:
 • gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis tarp suinteresuotųjų šalių ir stiprinti jų gebėjimus;
 • naudoti tarptautinių pasiekimų tyrimų rezultatus tobulinant švietimo turinį ir procesą;
 • plėtoti efektyvius švietimo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklose modelius;
 • teikti efektyvią pagalbą žemesnius rezultatus pasiekiančioms mokykloms;
 • plėtoti demokratinio mokyklos valdymo, žmogaus teisių, aktyvaus pilietiškumo ir kt. kompetencijas.
 1. didinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas. Siekiant šio tikslo numatyta:
 • gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis tarp suinteresuotųjų šalių ir stiprinti jų gebėjimus;
 • plėtoti suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas (pavyzdžiui, bendruosius gebėjimus ir demokratinio pilietiškumo ugdymą) ir motyvaciją, didinant susitarimų dėl mokymosi lankstumą ir teikiant efektyvią pagalbą suaugusiųjų švietimo centrams;
 • plėtoti pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas organizuoti suaugusiųjų mokymosi aprūpinimą;
 • plėtoti efektyvesnes finansavimo schemas, skatinančias suaugusiųjų mokymąsi.

Galimi pareiškėjai/Tikslinės programos projektų dalyvių grupės

 • savivaldybių administracijų darbuotojai, dirbantys švietimo srityje;
 • ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų vadovaujantis personalas;
 • už švietimo sritį atsakingų ministerijų pavaldžių institucijų darbuotojai;
 • mokytojai, atstovaujantys atskirų mokomųjų dalykų mokytojų asociacijas;
 • suaugusiųjų švietimo centrų vadybinis ir pedagoginis personalas;
 • savivaldybių švietimo centrų darbuotojai;
 • neformalaus švietimo teikėjai;
 • susijusiose srityse vykdantys tyrimus mokslininkai;
 • pažangūs magistrantūroje ar doktorantūroje ugdymo turinį, procesą ir politiką studijuojantys studentai.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas. Atvirą kvietimą teikti paraiškas pagal pirmą programos tikslą planuojama skelbti 2015 m. I ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimus teikti paraiškas - http://www.eeagrants.lt/programos/kvietimai/program/7

Kontaktai

Ričardas Totoraitis

Programos vadovas (LR švietimo ir mokslo ministerija)

Eglė Fišeraitė

Programos administratorė (LR švietimo ir mokslo ministerija)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX