Programos operatorius – LR ūkio ministerija, dalį operatoriaus funkcijų atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Programos biudžetas - 9,4 mln. eurų.

Donorai - 2009-2014 m. Norvegijos  finansinis mechanizmas.

Programos partneris - Norvegijos agentūra "Innovation Norway".

Apie programą

Pagrindinis programos „Žaliosios pramonės inovacijos“ tikslas − didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įtraukiant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą.

Žaliosios pramonės inovacijų programos lėšomis finansuojamas projektų, susijusių su inovatyviomis aplinkosaugos technologijomis ir žaliaisiais produktais, įgyvendinimas. Šia iniciatyva siekiama stiprinti dvišalį Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimą verslo bei mokslo srityse. 

Parama projektams teikiama pagal dvi schemas: Partnerystės projektų ir Mažųjų projektų.

Partnerystės projektų schema

Bendra paramos suma: 7,5  mln. Eur.

Parama projektui: nuo 170,0 tūkst. Eur iki 1 500,0 tūkst. Eur.

Remiamos veiklos, susijusios su:

  • naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar įvedimu į rinką;
  • reikšmingu esamų technologinių procesų patobulinimu (siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai arba (ir) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą), jų įvedimu į rinką;
  • inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu;
  • naujos inovatyvios apinkosauginės programinės, technologinės ir (arba) gamybinės įrangos įsigijimu ir diegimu.

Gairės pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystė projektų schemą

Mažųjų projektų schema

Bendra paramos suma: 0,4 mln. eurų.

Parama projektui: nuo 50,0 tūkst. eurų iki 200,0 tūkst. eurų.

Remiamos veiklos, susijusios su:

  • technologiškai naujų žaliųjų produktų (gaminių ar medžiagų) sukūrimu, jų įvedimu į rinką;
  • reikšmingu esamų produktų (gaminių ar medžiagų) patobulinimu, siekiant sumažinti jų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jų įvedimu į rinką.

Gairės pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą

Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Mažųjų projektų schemą pakeitimas

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas. Daugiau informacijos apie kvietimus teikti paraiškas

Kontaktai

Jovita Surdokienė

vyr. specialistė (LR ūkio ministerija)

Marius Navadunskis

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX