Facebook

www.sam.lt

Apie programą

2011 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublika ir Norvegijos Karalystė pasirašė Susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos tikslai: mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos šalių bei šalies – paramos gavėjos viduje ir stiprinti dvišalį Norvegijos ir šalies – paramos gavėjos bendradarbiavimą.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau Programa) tikslas – pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus. Įgyvendinus Programą bus sudarytos palankesnės sąlygos vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai, stiprinimui ir stebėsenai, sustiprinti nacionalinio ir savivaldybių lygmens institucijų sveikatos specialistų gebėjimai mažinti visuomenės sveikatos netolygumus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ LR sveikatos apsaugos ministerija buvo paskirta Programos operatoriumi.

Programos paramos sutartį 2013 m. balandžio 16 d. pasirašė Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija ir LR finansų ministerija. Trišalę Programos įgyvendinimo sutartį 2013 m. birželio 3 d. pasirašė LR finansų ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Programos įgyvendinimui yra skirta 7,1 mln. Eur (24,4 mln. Lt) parama, iš jų 85 proc. (6,00 mln. Eur / 20,7 mln. Lt) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo, 15 proc. (1,1 mln. Eur / 3,7 mln. Lt) – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Programos projektai / priemonės

Tiesioginio finansavimo projektai (iš anksto numatyti projektų pareiškėjai):

„Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“

Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“

Priemonės (konkurso būdu atrenkami projektai):

„Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas ir įdiegimas"

„Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“

„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose"

 

 

Programos operatoriaus funkcijas rengiant ir administruojant Programą atlieka LR sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinų projektų valdymo skyrius.

Kontaktai

Monika Valeišaitė

Tarptautinių projektų valdymo skyriaus specialistė (LR sveikatos apsaugos ministerija)

Agnė Jaruševičiūtė

Tarptautinių projektų valdymo skyriaus specialistė (LR sveikatos apsaugos ministerija)

Rimgailė Stumbrytė

Tarptautinių projektų valdymo skyrius (LR sveikatos apsaugos ministerija)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX