Programa "Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas"

Aktuali informacija apie Programą, finansavimą gavusius projektus ir jų įgyvendinimo eigą nuo šiol ir socialineme tinkle:  www.facebook.com/EeaGrantsLithuania.

FINANSAVIMO KRYPTYS (2) IR PAGRINDINĖS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Paraiškų teikimo terminas baigėsi.

1) Tarptautinės kūrybinės koprodukcijos projektai (apie 800 tūkst. eurų)
Projektams skiriama paramos suma:
minimali – 40 000 eurų
maksimali – 150 000 eurų
Projektų finansavimo intensyvumas iki 85%.

Reikalavimai projektams

 • projekto metu turi būti sukurtas naujas meninę ar kultūrinę vertę turintis produktas, įgyvendinamas vienoje ar apimti kelias finansuojamas sritis;
 • projektas turi būti įgyvendinamas tarp kultūros sektoriuje veikiančio Lietuvoje registruoto juridinio asmens ir juridinio (-ių) asmens (-ų) ar kitos organizacijos (-ių) iš valstybės (-ių) donorės (-ių) (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas);
 • projekto metu sukurtas kūrybinis produktas turi būti pristatytas bent po vieną kartą ne mažiau nei dviejuose Lietuvos regionuose (jais laikoma teritorija už 4 didžiųjų Lietuvos miestų) ir bent vieną kartą valstybėje donorėje, iš kurios(-ių) yra projekto partneris (-iai).

Prioritetai

 • aukšta meninė ar kultūrinė projekto vertė;
 • projekte numatomas bendradarbiavimas tarp partnerių ženkliai didina projekto kokybę;
 • projektu siekiama sumažinti kultūrinę ir (ar) socialinę atskirtį ir didinti kultūros prieinamumą;
 • projekte dalyvaujančios organizacijos savo kultūrinę veiklą vykdo regionuose;
 • projektu atkreipiamas dėmesys į nediskriminavimo ir tolerancijos principus, skatinama kultūrų įvairovė ir tarpkultūrinis dialogas (taip pat ir su tautinėmis mažumomis);
 • pagrįstas projekto aktualumas ir svarba;
 • projektas įtraukia jaunimą iki 25 metų;
 • projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavų lėšų procentinis dydis yra didesnis nei 15%.

2) Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektai (apie 200 tūkst. eurų) 
Projektams skiriama paramos suma:
minimali – 15 000 eurų
maksimali – 40 000 eurų
Projektų finansavimo intensyvumas iki 85%.

Reikalavimai projektams

 • projekto veiklos turi būti įgyvendinamos vienoje ar apimti kelias finansuojamas sritis;
 • projektas turi būti įgyvendinamas tarp kultūros sektoriuje veikiančio Lietuvoje registruoto juridinio asmens ir juridinio (-ių) asmens (-ų) ar kitos organizacijos (-ių) iš valstybės (-ių) donorės (-ių) (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas);
 • kultūros organizacija (-os) iš Lietuvos regionų turi dalyvauti projekte;
 • bent viena pagrindinė projekto veikla (seminaras, konferencija, kūrybinės dirbtuvės ir pan.) turi įvykti kiekvienoje projekte dalyvaujančioje valstybėje.

Prioritetai

 • aukšta meninė ar kultūrinė projekto vertė;
 • projekte numatomas bendradarbiavimas tarp partnerių ženkliai didina projekto kokybę;
 • projektu siekiama sumažinti kultūrinę ir (ar) socialinę atskirtį ir didinti kultūros prieinamumą;
 • projekte dalyvaujančios organizacijos savo kultūrinę veiklą vykdo regionuose;
 • projektu atkreipiamas dėmesys į nediskriminavimo ir tolerancijos principus, skatinama kultūrų įvairovė ir tarpkultūrinis dialogas (taip pat ir su tautinėmis mažumomis);
 • pagrįstas projekto aktualumas ir svarba;
 • projekto vykdytojai ar partneriai anksčiau nebuvo įsitraukę į tarptautinio bendradarbiavimo projektus;
 • projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavų lėšų procentinis dydis yra didesnis nei 15%.

Projektai turi būti ne pelno siekiantys ir skirti viešiesiems interesams tenkinti (siekti visuomenei reikšmingų tikslų, o ne komercinio intereso arba vieno asmens (juridinio ar privataus) poreikių tenkinimo).

Žiūrėti "Pareiškėjo gidą"

GALIMI PAREIŠKĖJAI
Pareiškėju gali būti Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, veikiantis kultūros sektoriuje, ir įsteigtas ne mažiau nei likus vieneriems metams iki paraiškos pateikimo.

PROJEKTO PARTNERIAI
Bent vienas projekto partneris turi būti iš Valstybės Donorės (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas). Projekte gali dalyvauti ir partneriai iš Lietuvos.
 
PROGRAMOS REMIAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KULTŪROS IR MENO SRITYS:
vizualieji menai, scenos menai, muzika, tarpdisciplininis menas, architektūra, bibliotekų veikla, etninė kultūra, literatūra, kultūros ir meno edukacija, kultūros paveldo sklaida, kultūros ir kultūros paveldo skaitmeninimas, muziejų ir galerijų veikla, audiovizualinis menas (išskyrus vaidybinių, dokumentinių ir animacinių filmų kūrimą).

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
Programos įgyvendinimą administruoja Kultūros ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA). Projektų atranka bus vykdoma atviro kvietimo būdu. Paraiškas priims ir jų vertinimą organizuos CPVA.

PROGRAMOS PARTNERIS
Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimo programa įgyvendinama su partneriu – Norvegijos menų taryba (toliau – Taryba). Taryba – tai patariamoji Norvegijos kultūros ministerijos institucija, įgyvendinanti kultūros politiką. Ši institucija administruoja valstybinius fondus, skirtus remti kultūros sektorių.
Taryba aktyviai dalyvavo Kultūros ministerijai rengiant Programą. Įgyvendinant Programą, Taryba tarpininkaus projektų vykdytojams ieškant partnerių Norvegijoje ir skleis informaciją apie Programą Norvegijos kultūros organizacijoms. Tarybos deleguotas ekspertas dalyvaus Programos projektų vertinime.
Tarybos atstovai kartu su Kultūros ministerijos atstovais sudaro Programos bendradarbiavimo komitetą, kuris reguliariai vertins Programos įgyvendinimą ir planuos tolimesnius veiksmus.
 

Kontaktai

Dalia Stabrauskaitė

EEE finansinio mechanimo programų vadovė (LR kultūros ministerija)

Donata Armakauskaitė

EEE finansinio mechanizmo programų koordinatorė (LR kultūros ministerija)

Marius Navadunskis

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX