Programos operatorius – LR švietimo ir mokslo ministerija, dalį operatoriaus funkcijų atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Programos įgyvendinimui skirta 1 670 588,00 Eur parama, iš jų 85 proc. (1 420 000,00 Eur) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo ir 15 proc. (250 588,00 Eur) – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Donorai - Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinis mechanizmas.

Programos partneris - Norvegijos Aukštojo mokslo tarptautinio bendradarbiavimo centras (angl. SIU).

Apie programą

Pagrindinis programos tikslas yra skatinti moksliniais tyrimais paremtą žinių kūrimą paramą gaunančiose šalyse. Įgyvendinant LT08 „EEE stipendijų programą“ Lietuvoje siekiama:

 1. gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus modernizuojant ugdymo turinį ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Programos įgyvendinimo metu numatyta:
 • gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis tarp suinteresuotųjų šalių ir stiprinti jų gebėjimus;
 • naudoti tarptautinių pasiekimų tyrimų rezultatus tobulinant švietimo turinį ir procesą;
 • plėtoti efektyvius švietimo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklose modelius;
 • teikti efektyvią pagalbą žemesnius rezultatus pasiekiančioms mokykloms;
 • plėtoti demokratinio mokyklos valdymo, žmogaus teisių, aktyvaus pilietiškumo ir kt. kompetencijas.
 1. didinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas. Siekiant šio tikslo numatyta:
 • gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis tarp suinteresuotųjų šalių ir stiprinti jų gebėjimus;
 • plėtoti suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas (pavyzdžiui, bendruosius gebėjimus ir demokratinio pilietiškumo ugdymą) ir motyvaciją, didinant susitarimų dėl mokymosi lankstumą ir teikiant efektyvią pagalbą suaugusiųjų švietimo centrams;
 • plėtoti pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas organizuoti suaugusiųjų mokymosi aprūpinimą;
 • plėtoti efektyvesnes finansavimo schemas, skatinančias suaugusiųjų mokymąsi.

Galimi pareiškėjai/Tikslinės programos projektų dalyvių grupės

 • savivaldybių administracijų darbuotojai, dirbantys švietimo srityje;
 • ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų vadovaujantis personalas;
 • už švietimo sritį atsakingų ministerijų pavaldžių institucijų darbuotojai;
 • mokytojai, atstovaujantys atskirų mokomųjų dalykų mokytojų asociacijas;
 • suaugusiųjų švietimo centrų vadybinis ir pedagoginis personalas;
 • savivaldybių švietimo centrų darbuotojai;
 • neformalaus švietimo teikėjai;
 • susijusiose srityse vykdantys tyrimus mokslininkai;
 • pažangūs magistrantūroje ar doktorantūroje ugdymo turinį, procesą ir politiką studijuojantys studentai.

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas. Atvirą kvietimą teikti paraiškas pagal pirmą programos tikslą planuojama skelbti 2015 m. I ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimus teikti paraiškas - http://www.eeagrants.lt/programos/kvietimai/program/7

Kontaktai

Ričardas Totoraitis

Programos vadovas (LR švietimo ir mokslo ministerija)

Eglė Fišeraitė

Programos administratorė (LR švietimo ir mokslo ministerija)

Jūratė Sabaitė

Europos ekonominės erdvės ir Noprvegijos programų skyriaus projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX