Pagrindinis 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“(Programa) tikslas – nešališkesnė ir efektyvesnė teismų sistema.

Vykdant Programą  įgyvendinami trys tiesioginio finansavimo projektai (iš anksto nustatyti galimi pareiškėjai):
 

  • Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas).  Projekto tikslas – gerinti teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbo kokybę bei didinti visuomenės pasitikėjimą teismų sistema.   Projekto įgyvendinimo metu 10 Lietuvos Respublikos teismų bus įdiegta kokybės vadybos sistema, orientuota į klientų aptarnavimo kokybės valdymą.  Stažuočių, tarptautinių susitikimų ir mokymų metu bus didinamos kompetencijos kokybės vadybos, teisminės mediacijos, Europos Sąjungos teisės taikymo, teismų teikiamų paslaugų gerinimo, modernių valdymo metodų taikymo ir strateginio planavimo bei bendravimo su žiniasklaida srityse.
  • Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą. Projekto tikslas - didinti psichologinį komfortą ir paramą liuditojams bei nusikaltimo aukoms teismo proceso metu ir užtikrnti saugumą Lietuvos teismų pastatuose. Įgyvendinant projektą bus atlikta nusikaltimo aukų ir liudytojų specialiųjų poreikių analizė ir nustatytas specialios profesionalios psichologų pagalbos poreikis teismuose, bus sukurta virtuali teismo posėdžių salė, leisianti liudytojams bei nusikaltimo aukoms geriau suprasti teismo procesą. Teismų pastatai bus aprūpinti techninėmis saugumo priemonėmis, o teismų darbuotojai apmokyti jomis naudotis.
  • Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas. Projekto tikslas – Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO modernizacija ir integracija su projekto partnerių informacinėmis sistemomis. Projekto metu teismai taip pat bus aprūpinti garso įrašymo ir specialia įranga, reikalinga garso įrašų saugojimui, atkūrimui ir archyvavimui.

Projektų pareiškėjai ir vykdytojai divšalių santykių plėtojimui įgyvendindami projektus galės naudoti Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. I ketvirtis – 2016 m. II ketvirtis.

Programos operatoriaus funkcijas rengiant ir administruojant Programą Nacionalinėje teismų administracijoje atlieka:

Živilė Navickaitė-Babkin (Programos vadovė) - tel. +370 52107326, +370 65285974, el. p. zivile.navickaite@teismai.lt
Irena Sivickienė (Programos finansininkė) - tel. +370 52105393, el. p. irena.sivickiene@teismai.lt

 

Programos įgyvendinimo eiga:


2013 m. gruodžio 19 d. tarp Nacionalinės teismų administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytos Norvegijos finansinio mechanizmo programos projektų įgyvendinimo sutartys.

2013 m. gruodžio 9 d. įvyko Programos pristatymui skirta konferencija "Nusiklatimo aukų ir liudytojų saugumas teismo procese" (Vilnius, Lietuva)

2013 m. gruodžio 2-3 d. įvyko Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (Trondheim, Norvegija)

2013 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės teismų adminitracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-228-(1.1) "Dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" paramos skyrimo" teisioginio finansavimo projektams skirta parama.

2013 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-218 patvirtintas "2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo tvarkos aprašas" ir jo priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas.

2013 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-125-(1.1) patvirtintas "2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" tiesioginio finansavimo aprašas ir jo priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas

2013 m. balandžio 26 d. tarp LR Finansų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Nacionalinės teismų administracijos pasirašyta programos įgyvendinimo sutartis.

2013 m. balandžio 3 d. tarp Donorų ir LR Finansų ministerijos pasirašyta programos paramos sutartis (LT, EN).

2012 m. spalio 17 d. Donorai patvirtino programos pasiūlymą.

2011 m. gruodžio 14 d. programos pasiūlymas buvo pateiktas Donorų vertinimui.

2011 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 57 "Dėl 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanzimų adminitravimo Lietuvoje" (Žin., 2012, Nr. 10-393) Nacionalinė teismų administracija buvo paskirta Programos operatoriumi.

Kontaktai

Živilė Navickaitė-Babkin

Programos vadovė (Nacionalinė teismų administracija)

Irena Sivickienė

Programos finansininkė (Nacionalinė teismų administracija)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX