Apie

2010 m. liepos 28 d. Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė ir Europos Sąjunga pasirašė susitarimus dėl naujojo laikotarpio 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos šešiolikai Rytų, Vidurio ir Pietų Europos šalių. Lietuvai naujuoju laikotarpiu skirta:

 • pagal EEE finansinį mechanizmą – 38,4 mln. eurų bruto paramos arba 35,52 mln. eurų grynosios paramos, atskaičius šalių donorių rezervuotas lėšas savo administravimo išlaidoms padengti;
 • pagal Norvegijos finansinį mechanizmą – 45,6 mln. eurų bruto paramos arba 42,18 mln. eurų grynosios paramos, atskaičius šalių donorių rezervuotas lėšas savo administravimo išlaidoms padengti.

2011 m. balandžio 5 d. buvo pasirašytas Susitarimo memorandumas dėl Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo Lietuvoje (pakeistą B priedą galite rasti čia), o 2011 m. gegužės 18 d. - Susitarimo memorandumas dėl Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo Lietuvoje (pakeistą B priedą galite rasti čia).

 

Remiantis Susitarimo memorandumu dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo ir Susitarimo memorandumu dėl 2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo, taip pat Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-135, Finansų ministerijai yra pavesta atlikti nacionalinės EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų koordinavimo institucijos funkcijas. Nacionalinė koordinavimo institucija yra atsakinga už EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Lietuvoje valdymą, įskaitant bendrą atsakomybę už lėšų panaudojimą, finansinę kontrolę ir auditą.

Projektų išlaidų tinkamumo finansuoti termino pabaiga - 2017 m. balandžio 30 d.

 

Lietuvos ir kitų šalių rezultatus bei kitą įdomią informaciją galite rasti šioje svetainėje: https://data.eeagrants.org/


 

Finansinių mechanizmų priežiūros komitetas

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetas - tai nacionalinės koordinavimo institucijos (Finansų ministerija) patariamasis organas projektų atrankos, administravimo ir įgyvendinimo klausimais. Jis sudarytas iš ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Nacionalinės teismų administracijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovų. Komitetas prižiūri Finansinių mechanizmų bendrą įgyvendinimo eigą, ar laikomasi Finanisnių mechanizmų įgyvendinimo taisyklių ir procedūrų, taip pat tvirtina koordinavimo institucijos parengtą metinę projektų įgyvendinimo priežiūros ataskaitą.

Posėdžiai

 • 2012 m. kovo 29 d. įvyko pirmasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtintas Priežiūros komiteto darbo reglamentas, buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir Nacionalinis dvišalis bendradarbiavimo fondas. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2013 m. balandžio 18 d. įvyko antrasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2014 m. balandžio 7 d. įvyko trečiasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2014 m. rugpjūčio 27 d. įvyko ketvirtasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2014 m. rugsėjo 26 d. įvyko penktasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2015 m. gegužės 21 d. įvyko ketvirtasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2016 m. balandžio 7 d. įvyko septintasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2017 m. birželio 1 d. įvyko aštuntasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.

 

Metiniai susitikimai su donorais

Kiekviena šalis paramos gavėja kasmet privalo organizuoti metinį susitikimą su donorais. Susitikimo metu yra svarstoma koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita ir ateinančių metų Finansinių mechanizmų įgyvendinimo planas.

Posėdžiai

 • 2012 m. birželio 6 d. įvyko pirmasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo bei rizikų valdymo klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia, metines pažangos ataskaitas rasite čia ir čia.
 • 2013 m. balandžio 25 d. įvyko antrasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišaliai santykiai, rizikos vertinimas ir kiti aktualūs su Finansinių mechanizmų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia, metines pažangos ataskaitas rasite čia ir čia.
 • 2014 m. balandžio 9 d. įvyko trečiasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišaliai santykiai, rizikos valdymas ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia, metines pažangos ataskaitas rasite čia ir čia.
 • 2015 m. birželio 2 d. įvyko ketvirtasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišaliai santykiai, rizikos valdymas, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rast čia, metines pažangos ataskaitas rasite čia ir čia.
 • 2016 m. balandžio 13 d. įvyko penktasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišaliai santykiai, rizikos valdymas, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rast čia, posėdžio pristatymo skaidres galite rasti čia,  metines pažangos ataskaitas rasite čia ir čia.

Finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje schemą rasite čia.


 

Finansinių mechanizmų vertinimas

Kiekviena šalis paramos gavėja, pasitelkdama nepriklausomus vertintojus, turi organizuoti programų vertinimus.

TARPINIS PARAMOS VERTINIMAS

Siekiant įvertinti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis remiamų programų tinkamumą, suderinamumą, rezultatyvumą, pakankamumą ir efektyvumą UAB „BGI Consulting“, Finansų ministerijos, kaip nacionalinės koordinavimo institucijos, užsakymu 2016 m. pradžioje atliko tarpinį 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimą. Vertinimo metu buvo analizuota 12 Finansinių mechanizmų paramos lėšomis remtų ir Lietuvos institucijų administruotų programų: LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“, LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“, LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“, LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“, LT07„Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“, LT08 „EEE stipendijų programa“, LT09 „Žaliosios pramonės inovacijos“, LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“, LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes“, LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ ir LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“. Taip pat įvertintas Finansinių mechanizmų paramos administravimo efektyvumas bei dvišaliai santykiai Finansinių mechanizmų įgyvendinimo kontekste.

Su vertinimo ataskaita galite susipažinti čia. Su vertinimo ataskaitos santrauka galite susipažinti čia.

 

GALUTINIS PARAMOS VERTINIMAS

Siekiant įvertinti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis remiamų programų rezultatyvumą, poveikį ir tęstinumą UAB „ESTEP Vilnius“ Finansų ministerijos, kaip nacionalinės koordinavimo institucijos, užsakymu 2017 m. pabaigoje atliko galutinį 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimą. Šio vertinimo tikslas buvo įvertinti Finansinių mechanizmų rezultatyvumą ir poveikį bei pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo tęstinumo (rezultatų / poveikio tvarumo) užtikrinimo bei Lietuvos ir šalių donorių bendradarbiavimo stiprinimo. Vertinimo metu buvo analizuota 12 Finansinių mechanizmų paramos lėšomis remtų ir Lietuvos institucijų administruotų programų: LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“, LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“, LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“, LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“, LT07„Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“, LT08 „EEE stipendijų programa“, LT09 „Žaliosios pramonės inovacijos“, LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“, LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes“, LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ ir LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“.

Su vertinimo ataskaita galite susipažinti čia. Su vertinimo ataskaitos santrauka galite susipažinti čia.

 Lietuvoje įgyvendinamos paramos programos:

 

Programos numeris

Programos pavadinimas

Paramos suma

Programos operatorius

Pagrindiniai programos tikslai

LT02

Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas

4 674 048 EUR

LR aplinkos ministerija

Gerinti jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės vertinimo ir prognozavimo gebėjimus bei gerinti informacijos apie poveikį aplinkai, jos būklę ir kitimo tendencijas surinkimą.

LT03

Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos

6 845 952 EUR

Stiprinti gebėjimus veiksmingai valdyti ir stebėti „Natura 2000“ teritorijas.

Išvengti ekosistemų fragmentacijos.

Parengti prisitaikymo prie besikeičiančio klimato strategijas ir priemones.

LT04

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondas

5 500 000 EUR

Finansinių mechanizmų valdyba (Briuselis).

Programos operatorius Lietuvoje - Žmogaus teisių stebėjimo institutas (kartu su partneriu - OSFL Projektais)

Sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros.

LT05

Rizikos grupės vaikai ir jaunimas

6 312 000 EUR

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę.

Efektyvių ir kvalifikuotų priemonių, nukreiptų į rizikos vaikų ir jaunimo grupes, įgyvendinimas.

Smurto ir išnaudojimo atvejų prieš vaikus ir jaunimą prevencijos įgyvendinimas, užtikrinant poveikį, taikant turimas priemones.

LT06

Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas

9 000 000 EUR

LR kultūros ministerija

Gerinti visuomenės požiūrį ir didinti supratimą apie kultūros paveldą, jo reikšmę ir svarbą, siekiant jį išsaugoti ir perduoti ateities kartoms.

Sudaryti sąlygas (teisinės sistemos pakeitimai, įgūdžių stiprinimas/ugdymas ir pan.), kad nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (pastatų) valdytojų/savininkų ir tradicinių amatų meistrų pastangomis nekilnojamojo kultūros paveldo objektai (pastatai) būtų sutvarkyti ir išsaugoti, atsižvelgiant į didelį kultūros paveldo objektų skaičių ir lėšų trūkumą jų tvarkybos darbams.

Sudaryti sąlygas kompleksinių kultūros paveldo tyrimų vykdymui Lietuvos regionuose.

LT07

Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas

1 000 000 EUR

Skatinti Lietuvos kultūros organizacijas dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo projektuose ir juos inicijuoti.

Pagyvinti profesionalaus meno produktų sklaidą regionuose.

LT08

EEE stipendijų programa

1 420 000 EUR

LR švietimo ir mokslo ministerija

Skatinti moksliniais tyrimais paremtą žinių kūrimą paramą gaunančiose šalyse.

LT09

Žaliosios pramonės inovacijos

8 000 000 EUR

LR ūkio ministerija

Didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą.

LT10

Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas

8 000 000 EUR

LR vidaus reikalų ministerija

Aktyvesnis ir glaudesnis Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių ir regioninės valdžios institucijų bendradarbiavimas.

Gebėjimų stiprinimas ir keitimasis patirtimi valstybės įmonių valdymo srityje.

Bendradarbiavimo klimato kaitos srityje skatinimas sudarant apskaitos sistemą;

Bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas kovos su smurtu privačioje erdvėje ir smurto lyties pagrindu srityse.

LT11

Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

6 000 000 EUR

LR sveikatos apsaugos ministerija

Prisidėti prie visuomenės sveikatos gerinimo ir nelygybės sveikatos srityje sumažinimo.

LT12

Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes

3 412 000 EUR

LR vidaus reikalų ministerija

Didinti visuomenės saugumą stiprinant bendradarbiavimą tarp Šengeno valstybių narių teisėsaugos institucijų, kovojančių su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis.

LT13

Teismų gebėjimų stiprinimas ir bendradarbiavimas

7 700 000 EUR

Nacionalinė teismų administracija

Sukurti nešališkesnę ir efektyvesnę teismų sistemą.

LT14

Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo

7 700 000 EUR

LR teisingumo ministerija

Pagerinti pataisų paslaugų sistemą, vadovaujantis atitinkamais tarptautinių žmogaus teisių dokumentais.

--

Visuotinis deramo darbo ir trišalio dialogo skatinimo fondas

456 000 EUR

Įmonė Innovation Norway

Skatinti deramą darbą ir gerinti trišalį bendradarbiavimą tarp darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų ir valdžios institucijų remiant teisingą ir tvarų ekonominį ir socialinį vystymąsi.

 

 
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX